<<< powrót do strony głównej OSKKO

 Szanowni Państwo - dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wizytatorzy, pracownicy organów prowadzących - zapraszamy na szkolenia OSKKO dla praktyków kierujących szkołami.


W chwili obecnej, z racji sytuacji z koronawirusem, zmuszeni byliśmy zawiesić szkolenia OSKKO w tradycyjnej formie. W najbliższym czasie planujemy organizację szeregu webinariów, o czym nasi korespondenci zostaną poinformowani mailowo, ogłoszenia znajdą się również oczywiście na stronie i forum OSKKO, a także w mediach społecznościowych.

Obecnie trwają zapisy na następujące formy doskonalenia zawodowego:

 
 
 
Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrań z webinariów oraz materiałów szkoleniowych do pobrania:
   
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole od A do Z.
   
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu od A do Z.
   
Ocena pracy dyrektora, ocena pracy nauczyciela - prawo i praktyka.
   
Dokumentacja dyrektora przedszkola na nowy rok szkolny: nadzór pedagogiczny, podstawa programowa, dokumentacja pracy nauczyciela, COVID-19.
   
Plan nadzoru przed 15 września: nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły.
   
Start w nowy rok szkolny. Zadania dyrektora przed rozpoczęciem zajęć i w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2021/2022.
   
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w przedszkolu. Przepisy, propozycje dokumentacji, procedury, aktualizacje.
   

Podsumowanie pracy przedszkola publicznego. Zebranie rady pedagogicznej, analiza dokumentów.

   

Koniec roku szkolnego 2020/2021. Zadania dyrektora i nauczycieli - prawo i praktyka.

   

Awans zawodowy nauczycieli - procedury, dokumenty, terminy.

   

Jak wesprzeć dziś społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli, rodziców i ochronić siebie?

   

Powrót do szkoły stacjonarnej. Jak przygotować szkołę i nauczycieli na powitanie uczniów po najtrudniejszym roku w ich życiu?

   

Ruch kadrowy - prawo i praktyka.

   

Arkusz organizacji pracy szkoły - szkolenie dla dyrektorów.

   

Rekturatacja do przedszkola - zadania dyrektora. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora w przedszkolu.

   

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa.

   

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa.

   

Dokumentacja dyrektora przedszkola - do końca roku 2020 bez zbędnej biurokracji.

   

Jesienne wsparcie dyrektora - z pandemią w tle. Zadania dyrektora - tu i teraz. Praktyka ich realizacji w konkretnej szkole.

   

Ocena pracy nauczyciela, ocena pracy dyrektora szkoły - prawo i praktyka.

   

Plan nadzoru przed 15 września: nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola.

   

Plan nadzoru przed 15 września: nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły.

   

Jak rozpocząć rok szkolny 2020/2021? Szkolenie dla dyrektorów przygotowujących rady pedagogiczne: procedury, przepisy.

   

Jak rozpocząć rok szkolny 2020/2021 w przedszkolu? Szkolenie dla dyrektorów przygotowujących rady pedagogiczne: procedury, przepisy.

   

Jak zakończyć rok szkolny w przedszkolu? Podsumowanie pracy przedszkola publicznego.

   

Nawigacja dyrektora związana z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 - jak sprawnie zakończyć rok szkolny w okresie epidemii.

   

Awans zawodowy nauczycieli - procedury, dokumenty, terminy. Procedury i dokumenty awansowe, czyli dyrektor pod presją epidemii - szkolenie narzędziowe. EDYCJA II

   

Egzaminy ósmoklasistów, klasyfikacja, ocenianie, promocja. Narzędzia dyrektora: dokumenty, procedury, praktyka w dobie COVID-19.

   

Awans zawodowy nauczycieli - procedury, dokumenty, terminy. Procedury i dokumenty awansowe, czyli dyrektor pod presją epidemii - szkolenie narzędziowe.

   

Powrót dzieci do szkół od 25 maja 2020. Zadania dyrektora szkoły podstawowej: warunki, procedury, porady.

   

Powrót dzieci do przedszkoli w maju 2020: warunki, procedury, porady.

   

Dostęp do materiałów OSKKO (wzory dokumentów i prezentacje) oraz retransmisji webinarium dot. zadań dyrektora.

 


Poniżej zamieszczamy, bezpłatnie, pierwsze przeprowadzone przez nas webinaria.

Zadania dyrektora w nowej trudnej rzeczywistości – prawo i praktyka na dziś.

Prowadząca: Izabela Leśniewska
 

 
 

Zadania dyrektora przedszkola w obliczu zarazy i nowego rozporządzenia. Garść porad... ale nie recepta na wszystko. Porady praktyka, dyrektora przedszkola.

Prowadząca: Anna Zabielska
 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją szkolenia - zapraszamy do kontaktu: oskko@oskko.edu.pl, tel. (89) 527-95-14, 513 057 830.


Podstawa prawna naszych szkoleń

Art. 70a ust. 3a KN - Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 - wskazuje, że:
3a. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

w  Statucie OSKKO:

§ 6
Celami Stowarzyszenia są:
1. Działania na rzecz zwiększenia efektywności polskiego systemu oświaty
2. Działalność oświatowa, w tym popularyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania oświatą, prawa w oświacie
3. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty.
4. Oddziaływanie, sposobami prawnie dozwolonymi na władze samorządowe i państwowe, w sprawach służących rozwojowi oświaty, wysuwanie postulatów w tym zakresie, inicjowanie zmian w normach prawa powszechnie obowiązującego dotyczących oświaty oraz oświatowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
5. Wymiana informacji, doświadczeń oraz ułatwianie kontaktów w środowisku kadry kierowniczej oświaty oraz kadry nauczycielskiej.
6. Wspomaganie kadry kierowniczej oświaty.
7. Doskonalenie kadry kierowniczej oraz nauczycieli nakierowane na projakościowy rozwój jednostek systemu oświaty.
 

Poniżej przedstawiamy inne tematy szkoleń realizowanych przez OSKKO:

Ruch kadrowy w obliczu COVID-19. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli, redukcje etatów, konkursy dyrektorskie.
 
Nadzór pedagogiczny i ocena pracy w praktyce dyrektora szkoły w roku szkolnym 2019/2020 - prawo i praktyka.
 
Budowanie efektywnego zespołu w oparciu o zasoby i porozumienie.
 
Jesienne wsparcie dyrektora. Nawigacja dyrektora w roku szkolnym 2019/2020.
 

Wiosenne wsparcie dyrektora. Arkusz organizacyjny, ruch służbowy, ocena pracy, nadzór i inn.

 
Bezpieczeństwo w szkole - zadania i odpowiedzialność dyrektora. Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w szkole, monitorowanie, dokumentowanie.
 

Ocena pracy nauczyciela, awans zawodowy i inne zadania dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 - prawo i praktyka.

 

Jesienne wsparcie dyrektora. Jak stawiać czoła zmianom w prawie - oświatowym i nie tylko.

 

Praktyka dyrektorska wdrażania zmian w prawie - dokumenty wewnątrzszkolne i działania. Zima 2018 r.

 

Prawo wewnątrzszkolne. Decyzje dyrektora.

 

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w praktyce.

 

Polityka kadrowa w szkole/placówce oświatowej. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli.

 

Dokumentacja i dokumentowanie działalności szkoły/placówki oświatowej.
Jakie dokumenty muszę, a jakie mogę mieć w szkole?

 

Ocena pracy: nauczyciela i pracownika administracyjnego. Prawo i praktyka szkolna.

 

Zadania dyrektora szkoły wynikające ze zmian w prawie oświatowym.

 

Kalendarz dyrektora 2016/17. Obowiązki i zadania dyrektora w kalendarzu roku szkolnego.

 

Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w szkole i placówce oświatowej. Jak występować w roli kontrolującego i kontrolowanego?

 

Zadania dyrektorów szkół w związku z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego.
 

Nowe regulacje ws. pragmatyki zawodowej nauczycieli - zadania, ocena pracy i awans zawodowy po 1 września 2018 r.


Zapraszamy na szkolenia OSKKO dla praktyków kierujących szkołami.

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl