<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Zapraszamy na szkolenie dyrektorów/wicedyrektorów szkół i placówek, którzy przygotowują szkołę/placówkę do nowego roku szkolnego. Omówimy zadania dyrektora, nauczycieli, wskażemy konkretne przepisy, z których wynikają obowiązki szkół. Podzielimy się także praktyką realizacji poszczególnych zagadnień.

Zagadnienia, to m.in.:

  • przepisy i praktyka przyjmowania nowych pracowników, w tym zakładanie teczek akt osobowych, zapisy w umowach o pracę,

  • przepisy i praktyka rozstawania się z pracownikami, w tym m.in. wydawanie świadectw pracy, odprawy,

  • przygotowanie aneksu do arkusza organizacji pracy szkoły/placówki,

  • egzaminy poprawkowe,

  • tygodniowy rozkład zajęć,

  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna i uczniowie z orzeczeniami – zadania szkoły na starcie w nowy rok szkolny,

  • organizacja sierpniowego zebrania rady pedagogicznej – uchwały, opinie i zadania (nie)konieczne,

  • omówienie/przypomnienie zasad pracy związanych z bhp, m.in. dyżury nauczycieli, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, organizacja wycieczek,

  • zadania związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców,

  • diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, a zmiany w programie wychowawczo-profilaktycznym.

Uczestnicy otrzymają materiały z praktyki dyrektorów szkół/placówek, m.in.: wykaz uchwał podejmowanych przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w pierwszych tygodniach pracy szkoły, wykaz dokumentów gromadzonych przed podpisaniem umowy o pracę, przykładową uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, zakres obowiązków wicedyrektora, nauczyciela.

Prowadzący są trenerami o doświadczeniu ogólnopolskim, wieloletnimi dyrektorami. Izabela Leśniewska jest członkiem Zarządu OSKKO, a Ryszard Sikora – szefem Komisji Rewizyjnej OSKKO.

Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Przypominamy, że osoby, dla których termin szkolenia na żywo nie jest dogodny, mogą również na nie się zapisać i skorzystać z nagrania, które wysyłamy najczęściej kilka godzin po spotkaniu.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266, dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl