Konferencja odbyła się w dniach 6-8 marca 2015 r. w Krakowie, w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do udziału w Konferencji OSKKO zaprosiliśmy wszystkie osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem polskiego systemu oświaty. Jej celem było doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, komunikacja kadry z resortem oświaty. Odbyły się, tradycyjnie, liczne formy doskonalenia zawodowego. Na zakończenie Konferencji, w jej trzecim dniu (8 marca 2015 r.), odbyło się ponadto Walne Zebranie Członków OSKKO (tylko dla członków OSKKO).

Partnerzy merytoryczni

 

Partnerzy medialni

 

Partnerzy Konferencji

 
 

POBIERZ HARMONOGRAM KONFERENCJI
(kliknij, aby pobrać)

Program XII Konferencji OSKKO

BLOK PROGRAMOWY POŚWIĘCONY OCENIANIU I EGZAMINOWANIU

Partnerem głównym bloku o ocenianiu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej i Szkoła Ucząca Się.

Dyskusja o egzaminach i sprawdzianach zewnętrznych.
Spotkanie z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dr Marcinem Smolikiem.

RELACJA

 

"Dyskretny urok oceny"
Wykład. Dr Marek Kaczmarzyk, kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Biologiczne podłoże procesu oceniania.

RELACJA

 

Informacja zwrotna w ocenianiu bieżącym.
Wykład. Dr Jacek Strzemieczny.
Przykłady dobrej praktyki prezentowane przez nauczycieli i dyrektorów wybranych szkół z terenu całego kraju.

RELACJA

 

Budowanie przedmiotowych systemów oceniania.

Wykład i warsztaty. Dr Gabriela Olszowska , OSKKO.

RELACJA

Ocenianie w Dialogu, OWD.
Joanna Piasta-Siechowicz. Przykład praktyki szkolnej. Szkolny model oceniania przedmiotowego połączony z oceną zachowania ucznia, oparty na dialogu kształtującym osobowość. Przeznaczenie: szkoła podstawowa-ponadgimnazjalna. Idea: połączenie przeciwstawnych tendencji filozofii i praktyki oceniania  - z jednej strony dążenie do obiektywizmu wymagań i kryteriów oceniania, z drugiej potrzeba indywidualizacji, co dotychczas wydawało się nie do pogodzenia w polskim systemie edukacji. Sojusznicy: prof. Howard Gardner. Filozofia projektu: teoria inteligencji wielorakich i idea pięciu umysłów przyszłości Howarda Gardnera. Cele: zaproponowanie modelu oceniania wspierającego realizację podstawy programowej: uniwersalnego, wspierającego, indywidualizującego, obiektywnego, teleologicznego, rzetelnego. Testowanie: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie (woj. świętokrzyskie).

BLOK PROGRAMOWY - POLITYKA OŚWIATOWA.

Spotkanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Podsekretarz stanu MEN, Joanna Berdzik.
Kolejna wizyta Ministra Edukacji Narodowej na Konferencji OSKKO – największego ruchu społecznego polskich dyrektorów i osób zajmujących się profesjonalnym zarządzaniem w oświacie w historii polskiej edukacji. Przewidywane zagadnienia:  aktualne informacje o pracach MEN. Postulaty uczestników. Kolejna porcja „absurdów oświatowych”.

 

Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych w systemie oświaty i resocjalizacji.
Temat Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
.

RELACJA

Przygotowanie stanowiska OSKKO ws. Systemu Informacji Oświatowej.
Liczne przypadki zgłoszenia problemów związanych z funkcjonowaniem SIO, protesty dyrektorów i urzędników oświatowych, spowodowały ogłoszenie niniejszego spotkania wszystkich zainteresowanych podczas Konferencji OSKKO. Opracujemy wspólnie stanowisko, poddamy krytyce poszczególne elementy systemu i zobowiążemy MEN do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

BLOK PROGRAMOWY - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA.
Edukacja włączająca, wychodząc z założenia, że wszystkie dzieci (także te z niepełnosprawnościami) mogą i mają prawo uczyć się w szkołach ogólnodostępnych, najbliższych miejsca zamieszkania – koncentruje się na tym, jak je efektywnie uczyć i jak zapewnić im poczucie przynależności do zbiorowości szkolnej. Idea opiera się na społecznym modelu niepełnosprawności, w myśl którego to nie dziecko należy zmieniać i przystosowywać do systemu szkolnego, lecz odwrotnie – szkoła i system nauczania musi się zmienić tak, by wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich dzieci – i sprawnych i niepełnosprawnych.

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA WE WŁOSKIEJ SZKOLE: KONCEPCJE, STRATEGIE, PERSPEKTYWY.
(HOW INCLUSION POLICY WORKS IN ITALY: ISSUES AND PERSPECTIVES)
Amalia Rizzo. Lucia Chiappetta Cajola. Wykład.

RELACJA

 

INNOWACYJNE TECHNIKI I METODY EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ WE WŁOSKICH SZKOŁACH: KU EFEKTYWNEJ EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ.
Amalia Rizzo, Lucia Chiappetta Cajola. Warsztaty.

RELACJA

 

Dzieci i nastolatki z Zespołem Aspergera (ze spektrum autyzmu)
w przedszkolu i szkole.

Dr. Peter Schmidt
www.dr-peter-schmidt.de

RELACJA

 

Nauczanie włączające – polskie wyzwania, oczekiwania, możliwości w świetle obowiązujących regulacji prawnych.
Wykład. Dr Ewa Dyduch - wykładowca UJ, AP; Małgorzata Niewodowska - wykładowca UP, UJ.

RELACJA

 

Jak poradzić sobie w obecnej rzeczywistości oświatowej z nauczaniem włączającym.
Warsztaty. Małgorzata Niewodowska - wykładowca UP, UJ.

RELACJA

BLOK PROGRAMOWY - KRAKOWSKA PRAKTYKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

Wizyta studyjna w ZSŁ.
Zwiedzanie Technikum Łączności nr 14
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, które od kilku lat zajmuje pierwszą lokatę w Polsce we współzawodnictwie techników w rywalizacji maturalnej oraz czołowe miejsce w zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Na podstawie udostępnionych w listopadzie 2013 r. danych Instytutu Badań Edukacyjnych Technikum uzyskało najwyższy w Krakowie wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej, głównie za sprawą ogromnych postępów uczniowskich poczynionych w zakresie edukacji matematycznej.

 

Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego.
Temat Wydziału Edukacji UM Krakowa.

RELACJA

BLOK PROGRAMOWY - WARSZTAT DYREKTORA – PRAKTYKA.

 

Trudne zachowania uczniów. Co warto (a czego nie warto) robić w ramach działań wychowawczych w szkołach.
Wykład. Prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski.

RELACJA

 

„Kryzys w szkole – przekleństwo? Dobrodziejstwo?” Strategie zarządzania kryzysem w środowisku szkoły.
Wykład i warsztat. Krzysztof Sarzała, Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku.

RELACJA

 

Progi edukacyjne. Edukacja matematyczna.
Wykład wprowadzający. Warsztaty. Małgorzata Skura i Michał Lisicki, Fundacja Berdo.

RELACJA

 

Próg edukacyjny przedszkole/pierwsza klasa.
Warsztat. Małgorzata Skura i Michał Lisicki, Fundacja Berdo.

RELACJA

 

edukacyjna wartość dodana w szkole podstawowej.
Model EWD dla II etapu edukacyjnego. Przykłady zastosowania kalkulatora EWD SP.

Wykład i warsztaty Instytutu Badań Edukacyjnych. Grzegorz Humenny, Pracownia EWD.

RELACJA

 

Szkolenie z sędzią Anną Marią Wesołowską. Przeciwdziałanie przemocy, edukacja prawna.
Anna Maria Wesołowska
.

RELACJA

 

Polityka kadrowa dyrektora Szkoły, placówki oświatowej.
Seminarium. Jacek Rudnik, OSKKO.

RELACJA

 

Ocena pracy nauczyciela. Uwarunkowanie prawne i praktyka szkolna.

Seminarium. Izabela Leśniewska, Dr Gabriela Olszowska, OSKKO.

RELACJA

Prawo wewnątrzszkolne. Decyzje dyrektora.
Seminarium. Ewa Halska, OSKKO. Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania aktów prawa wewnątrzszkolnego. Rodzaje dokumentów prawa tworzonego przez organy szkoły (po co i kiedy je  tworzyć?). Regulaminy organów kolegialnych funkcjonujących w szkołach (uchwały organów kolegialnych, na co zwrócić uwagę, jak usprawnić pracę rady pedagogicznej, a może… rada pedagogiczna online?). Zasady techniki prawodawczej mające zastosowanie w szkole (jak profesjonalnie tworzyć prawo wewnątrzszkolne?). Statut szkoły i inne dokumenty wewnętrzne - tworzenie, nowelizacja, przykładowe zapisy. Decyzje administracyjne i kierownicze dyrektora. Zarządzenia dyrektora. Etapy wydawania decyzji i postępowania administracyjnego. Konstruowanie decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa.
Uczestnicy otrzymają sprawdzone w szkole wzory kilkunastu dokumentów, takich jak: decyzja ws. nauczania indywidualnego; decyzja ws. skreślenia z listy uczniów; decyzja ws. zwolnienia z zajęć wf; decyzja ws. niedopuszczenia pracownika, który stawił się po spożyciu lub spożywał alkohol w pracy; decyzja ws. odroczenia obowiązku szkolnego, decyzja ws. przeniesienia w stan nieczynny i inne.

 

Praca zespołowa, budowanie zespołów nauczycielskich.
Alicja Kapcia
, OSKKO.

RELACJA

Sześciolatek w świetlicy szkolnej.
Seminarium. Anna Zabielska, OSKKO. Dziecko w wieku przedszkolnym, również dziecko sześcioletnie przejawia szereg zachowań, które wynikają ze specyfiki rozwojowej. Często zachowania postrzegane przez nauczyciela w szkole jako niepożądane, złe, jest spowodowane tzw. wiekiem metrykalnym.
U sześciolatka możemy zaobserwować: odporność psychofizyczną zależną od pory dnia, pory roku, pogody, krótki czas skupienia uwagi, chęć poznawania świata poprzez działanie, w „całościowy” sposób. Nauczyciele w świetlicy napotykają pytania jako przejaw ciekawości, egocentryzm jako cechę rozwojową, potrzebę uwagi, bycia w centrum, dużą wrażliwość uczuciową. Seminarium ma na celu wskazanie szans edukacyjnych jakie daje pobyt sześciolatka w świetlicy: proces społecznego uczenia się, uczenie się intuicyjne, ogromna szansa na akcelerację rozwoju społecznego, brak stresu lekcyjnego, sytuacje edukacyjne wyzwalające naturalną aktywność dziecka, duża możliwość swobodnych, a także kierowanych zabaw, poczucie wspólnoty.

 

Status prawny rodziców w przedszkolu.
Seminarium Anna Zabielska, OSKKO, dyrektor przedszkola.

RELACJA

Przykłady dobrej praktyki w przedszkolu.
Przykłady praktyki przedszkoli z całego kraju i z Krakowa.

Warszawa: Biblioteka Przedszkolaka. Wprowadzenie dzieci do korzystania z biblioteki, co umożliwi im łagodniejszy start w szkole, rozwijanie szacunku do książek oraz umiejętności korzystania z nich.

Kraków: Zielona Flaga – droga placówki do międzynarodowego certyfikatu w ramach Programu ,,Szkoły dla Ekorozwoju”. Samorządowe Przedszkole Nr 176 im. M. Konopnickiej w Krakowie. Zielona Flaga"  jest tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco – Schools, który realizowany jest od 1994 roku, jak na razie uczestniczy w nim  ok. 15.000 szkół w 43 krajów Europy, Afryki, Ameryki Płd., Azji  i Oceanii. Do tej pory 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. Eco-Schools - jest programem opartym  na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci  poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami  (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu.

Kraków: Innowacje pedagogiczne drogą do rozwoju zainteresowań dzieci. W bieżącym roku szkolnym realizowane są w naszym przedszkolu cztery innowacje pedagogiczne:

  • Mały artysta – wykorzystanie wychowanie przez sztukę do stymulowania rozwoju twórczej aktywności plastycznej u dzieci w wieku przedszkolnym;

  • Teatralno – muzyczne inspiracje – twórcze działania dzieci;

  • Mała Ojczyzna, duża Europa – dziecięce podróże z muzyką, śpiewem i tańcem regionalnym;

  • Bajeczny angielski.

Kraków: Erasmus+, eTwinning w przedszkolu.  
Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w edukacji pozaformalnej. Przedszkole otrzymało status  akredytowanej organizacji Wolontariatu Europejskiego.  Praca wolontariuszy z Turcji, Wenezueli, Chorwacji, Francji, Hiszpanii i Włoch wpłynęła na rozwój edukacyjny dzieci, które poszerzyły zakres swoich wiadomości o aspekty związane z kulturą, obyczajami i językiem przedmiotowych państw.

eTwinning to edukacyjny program UE, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w europejskich szkołach. Nawiązana została współpraca międzynarodowa, program został zatwierdzony do realizacji na rok szkolny 2014/2015 przez Agencję Narodową Polski oraz Czech i jest realizowany przez nauczycieli Samorządowego Przedszkola Nr 176 w Krakowie. W jego ramach wdrażana  jest w przedszkolu innowacja pedagogiczna ,,Bajeczny angielski”. Udział w programach wpływa  na wiedzę, postawy, umiejętności dzieci oraz na jakość pracy przedszkola.

W przygotowaniu: Kraków: Język migowy w przedszkolu - innowacyjny pomysł realizowany w przedszkolu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

 

Projekty współpracy międzynarodowej służące rozwojowi szkoły – przykłady dobrych praktyk.
Agnieszka Foszcz, Joanna Jasiak, Hanna Stasicka.

RELACJA

 

„Dyrektor – aktualny zwierzchnik, były kolega”.
Strefa Potencjału Coaching & Training TEAM.  

RELACJA

 

„Dyrektor, liderzy, zespół – jak unikać pułapek pracy zespołowej w szkole ”.
Strefa Potencjału Coaching & Training TEAM.

RELACJA

 

Pióro i papier w wirtualnej przestrzeni. Edukacja z użyciem cyfrowego pióra.
Małgorzata Haller de Hallenburg, OPPE.PL, http://www.edukacja.oppe.pl

RELACJA

KONCERT PIWNICY POD BARANAMI.
W piątek, 6 marca 2015 r. o godz. 20:00 w klubie Studio odbył się, podobnie jak na XI Konferencji OSKKO, koncert zespołu Piwnicy Pod Baranami.

-----------

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.
Niedziela, 8 marca 2015 r., Zespół szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (Al. Kijowska 3),
godz. 9:30
 Tylko Członkowie OSKKO

  • Sprawozdanie Zarządu. Relacja z prac OSKKO w roku 2014.

  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Uchwała o absolutorium dla Zarządu.

  • Dyskusja programowa, stanowisko OSKKO w sprawie podstawowych problemów oświaty. Plan działań na 2015 r.
     

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI
(kliknij, aby pobrać)

 

Specjalnie dla Uczestników
Konferencji odbędzie się,
podobnie jak przed rokiem,
koncert zespołu
Piwnicy Pod Baranami
.


WystawcyZachęcamy do zapoznania się z relacją z XI Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty, która odbyła się w obiektach Wydziału Zarządzania UJ w dniach 7-9 marca 2014 r.
 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 509-498-266,
513-057-820; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl