Ocena pracy nauczyciela. Uwarunkowanie prawne i praktyka szkolna.

Seminarium. Izabela Leśniewska, dr Gabriela Olszowska , OSKKO.

W drugim dniu konferencji uczestnicy spotkali się z Izabelą Leśniewską i dr Gabrielą Olszowską, aby porozmawiać o ocenie pracy nauczyciela w kontekście prawnym. Na początku Izabela Leśniewska wymieniła kryteria pracy nauczyciela:

  • Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz zadań wynikających z podstawowych funkcji szkoły;

  • Wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;

  • Dążenie do pełni własnego rozwoju osobistego;

  • Kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny i w poszanowaniu Konstytucji RP

  • Wychowanie w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

  • Kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich.

W dalszej części prowadząca przedstawiła terminy regulujące procedurę oceny pracy nauczyciela. Odniosła się do oceny dorobku zawodowego i omówiła zasady dokonywania jej. Zasięgnąć należy opinii nie tylko dyrektora szkoły, ale także innego nauczyciela dyplomowanego oraz mianowanego.

Następnie głos zabrała dr Gabriela Olszowska. Przedstawiła menedżerski arkusz oceny pracy nauczyciela. Celem oceny jest pomaganie pracownikowi w osiąganiu przez niego doskonałości zawodowej oraz zapewnieniu mu fachowej pomocy w procesie samodoskonalenia. Jest to narzędzie, które jest przydatne w razie potrzeby likwidacji etatów.

Na koniec Izabela Leśniewska omówiła, co jest potrzebne do kompletnej dokumentacji pracy nauczyciela. Wymieniła: notatki obserwacyjne, karty informacji o pracy, arkusze kontroli zadań, autorskie projekty.