Status prawny rodziców w przedszkolu.
Seminarium Anna Zabielska, OSKKO, dyrektor przedszkola.

W drugim dniu konferencji uczestnicy spotkali się z Anną Zabielską, aby porozmawiać o statusie prawnym rodziców w przedszkolu.

Na początku spotkania poruszony został problem integracji rodziców z wychowawcami i nauczycielami w przedszkolu. Opinia rodziców na temat funkcjonowania przedszkola jako instytucji jest błędna w mniemaniu nauczycieli przedszkolnych. Według wielu opinii wychowawców, niektórzy rodzice są w dzisiejszych czasach bardzo roszczeniowi, kłopotliwi, ale też świadomi swoich praw.

W prezentacji zostały wymienione liczne artykuły z Konstytucji RP, które mówią o tym, że rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Ponadto zgodnie z Konstytucją RP rodzice mają wolność wyboru dla dzieci szkół innych niż publiczne, a także prawo do pozyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej.

Kolejnym tematem spotkania był status rodzica w aktach prawnych o zasięgu europejskim i globalnym. Prowadząca wymieniła prawa rodziców wynikające z Kart Praw i Obowiązków Rodziców w Europie, np. prawo do informacji o instytucjach oświatowych, prawo do wyboru drogi edukacyjnej, wpływ na politykę oświatową i prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych. Kolejnym wymienionym aktem prawnym mówiącym o prawach rodziców i szkoły była Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 roku. Anna Zabielska wymieniła zawarte w niej prawa indywidualne oraz prawa zbiorowe. Zgodnie z prawami indywidualnymi każda szkoła musi umożliwić nauczanie religii w publicznych placówkach, naukę języka nowożytnego, zwrócić się do kuratora oświaty o zapewnienie dostępu do poradni psychologiczno-pedagogicznej i zorganizować odpowiednie formy kształcenia specjalnego. Prawa zbiorowe mówią z kolei o tym, że wszyscy rodzice mają prawo włączyć się w życie szkoły, współtworzyć radę rodziców oraz zaproponować swojego przedstawiciela do konkursu na dyrektora szkoły. Kolejną omówioną kwestią były kompetencje Rady Rodziców wynikające z zapisów ustawy, czyli uchwalanie programu wychowawczego szkoły, opiniowanie programu i harmonogramu, opiniowanie projektu budżetowego oraz opiniowanie pracy nauczyciela.

Następnie prowadząca skupiła się na zagadnieniu ochrony danych osobowych. Przypomniała, że w 2013 roku Trybunał Konstytucyjny uznał zasady rekrutacji do przedszkoli za niezgodne z Konstytucją (m.in. ze względu na zbieranie danych wrażliwych takich jak pochodzenie rasowe, etniczne czy przynależność partyjna).

Kolejnym podstawowym źródłem polskiego prawa rodzinnego jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Wynika z niego, że obydwoje rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka, w związku z czym są zobowiązani do uczestnictwa w istotnych sprawach dotyczących dziecka (kierowanie rozwojem dziecka, nadanie i zmiana imienia, wyjazdy dziecka za granicę, decydowanie o miejscu pobytu dziecka i sposobach kontaktu oraz wybór szkoły).

Następnie Anna Zabielska poruszyła kwestię potencjalnego wypadku dziecka w przedszkolu. Według prawa przedszkole powinno zapewnić poszkodowanemu opiekę, pierwszą pomoc oraz niezwłocznie powiadomić rodziców i dyrektora przedszkola o wypadku. Podkreśliła jednak, że z ustawy o zawodzie lekarza wynika, że lekarz nie może zabrać dziecka do szpitala i dokonać niezbędnych badań bez zgody i wiedzy rodziców (wyjątkiem jest wypadek zagrażający życiu i zdrowiu dziecka).

Na końcu prowadząca pokazała autorskie przykłady druków deklaracji rodziców do użytku wewnętrznego przedszkola, dotyczących wyrażenia zgody obojga rodziców na udział dziecka w badaniach psychologicznych, fotografowanie i publikację zdjęć z wizerunkiem dziecka na stronie internetowej przedszkola itp. Dodatkowo podkreśliła, że niezwykle ważną rzeczą jest przekazywanie rodzicom informacji na temat wszystkiego, co się dzieje w przedszkolu, żeby potem uniknąć problemów prawnych.