Polityka kadrowa dyrektora Szkoły, placówki oświatowej.
Seminarium. Jacek Rudnik, OSKKO.

W drugim dniu konferencji uczestnicy spotkali się na seminarium Jacka Rudnika, aby porozmawiać o zagadnieniach dotyczących polityki kadrowej dyrektora szkoły. Na spotkaniu poruszone zostały podstawy prawne zatrudniania nauczycieli, nawiązywania, przekształcania oraz wygaśnięcia stosunku pracy z nauczycielem, rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem oraz orzecznictwa sądów w zakresie rozwiązania i wygaśnięcia stosunku pracy.

Prowadzący przytoczył akty prawne, na których podstawie jest możliwe nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem:

1.    Ust. z 07.09.1991 Ustawa o Systemie Oświaty

2.    Ust. z 26.01.1982 Karta Nauczyciela

3.    Ust. z 26.06.1974 Karta Pracy.

Jacek Rudnik podkreślił, że stosunek pracy z nauczycielem stażystą należy nawiązać na 1 rok, natomiast z nauczycielem kontraktowym na czas nieokreślony. Następnie wymienił warunki, które należy spełnić, aby nawiązać stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym (m.in. obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych). Prowadzący zaznaczył, że jeśli nauczyciel nie spełni tych kwalifikacji kierunkowych, za zgodą kuratora może zostać zatrudniony na czas określony, bez prawa do awansu i ze stawką stażysty. Emerytowanego nauczyciela należy zatrudnić na czas nieokreślony zgodnie z Kartą Nauczyciela. Nadmienił również, że każdy nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu poświadczającego niekaralność z Krajowego Rejestru Karnego. Prowadzący zaznaczył, że akt mianowania nie jest tożsamy z mianowaniem nauczyciela.

Następnie poruszony został temat kryteriów zwalniania. Są to przede wszystkim kryteria kwalifikacji zawodowych (ukończone wyższe studia magisterskie, kierunkowe studia podyplomowe, inne formy doskonalenia zawodowego). Według Jacka Rudnika ocena pracy nauczyciela powinna zawierać realizację zadań wykonanych przez nauczycieli oraz dyscyplinę pracy. Istnieją także dodatkowe warunki, takie jak staż pracy, praktyka nauczania danego przedmiotu oraz możliwości uzyskiwania dochodu z innych źródeł.

Na pytanie jednej z uczestniczek o przypadek, gdy dwóch nauczycieli ma takie same oceny, prowadzący odpowiedział, że należy wtedy szukać innych kryteriów.

Jacek Rudnik nadmienił również, że dyrektor w razie całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły oraz całkowitych lub częściowych zmian organizacyjnych może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem. Dodatkowo dyrektor szkoły nie ma obowiązku zasięgania informacji, co do możliwości uzupełniającego zatrudnienia nauczyciela mianowanego, złożenia mu propozycji ograniczenia zatrudnienia ani nawet udzielenia nauczycielowi informacji o ograniczeniu zatrudnienia.

Złożenie przez nauczyciela wniosku u udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu nie stanowi przeszkody dla rozwiązania z nim stosunku pracy. Urlop dla poratowania zdrowia nie jest ochroną dla nauczyciela, w związku z czym można rozwiązać z nim stosunek o pracę w czasie trwania tego urlopu.

Prowadzący na koniec spotkania wytłumaczył, że jeśli nauczyciel jest w stanie nieczynnym,  może zostać zatrudniony, ma prawo do podwyżek, dodatków socjalnych, comiesięcznej pensji, oraz może podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin.