Budowanie przedmiotowych systemów oceniania.

Wykład i warsztaty. Dr Gabriela Olszowska , OSKKO.

Dr Gabriela Olszowska poprowadziła wykład i warsztaty dotyczące systemów oceniania. Jest to tematyka ważna, ponieważ wielu nauczycieli i dyrektorów popełnia błędy i nie przestrzega prawidłowo przepisów o ocenianiu. Niedługo pojawi się zmiana w przepisach dotyczących oceny z zachowania, choć jest ostateczny kształt nie jest jeszcze znany.

Prowadząca rozpoczęła praktyczną część od omówienia podstawy prawnej, czyli rozporządzenia MEN z 30.04.2007 o ocenach. Mówi ono, że ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych. Dr Olszewska wskazała na niejasność terminów „rozpoznawanie”, „poziom” i „postęp”, co sprawia, że można różnie je interpretować.

Wśród celów oceniania uczniów wymieniła takie jak:

·         informowanie ucznia o jego osiągnięciach, zachowaniu i postępach,

·         udzielanie mu pomocy w samodzielnym planowaniu rozwoju,

·         motywowanie do rozwoju,

·         pomoc w zarządzaniu własną wiedzą.

Kolejna kwestia, na której skupiła się prowadząca to niewłaściwe używanie nazewnictwa dotyczącego ocen. Popularnie mówi się o „wystawianiu oceny”, ale nie jest to poprawne. W świetle przepisów powinno się mówić o „ustalaniu oceny”. „Ocena cząstkowa” to „ocena bieżąca”, „ocena semestralna” to „śródroczna ocena klasyfikacyjna”, a „zaliczyć semestr” to „uzupełnić braki w materiale”.

Inną praktyką, która narusza przepisy jest obliczanie średniej z ocen bieżących, w celu ustalenia oceny śródrocznej. Jest to błąd, ponieważ ocena powinna pokazywać poziom i postęp ucznia. Dziecko mimo słabych ocen na początku semestru, jeśli uzupełniło braki i prezentuje wysoki poziom powinno dostać ocenę odzwierciedlającą aktualny stan swojej wiedzy.

Na koniec prelegentka omówiła opisywanie celów nauczania.