Projekty współpracy międzynarodowej służące rozwojowi szkoły – przykłady dobrych praktyk.
Agnieszka Foszcz, Joanna Jasiak, Hanna Stasicka.

 

Spotkanie poświęcone przykładom projektów współpracy międzynarodowej oraz korzyściom płynącym z realizacji takich przedsięwzięć rozpoczęła Hanna Stasicka, przywołując znane motto Alberta Einsteina: „Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”. Dodała, iż niektórzy ludzie swój horyzont poznawczy uznają za koniec świata, co może stanowić główną przeszkodę w rozwoju szkoły. Jeżeli zatem nie przekroczymy pewnych granic, nie zmienimy podejścia do niektórych kwestii związanych ze szkoleniem kadry i nowymi metodami kształcenia, a także nie stawimy czoła zmieniającym się wyzwaniom, placówki oświatowe nigdy się nie zmienią. Prelegentka zaznaczyła, iż jej własne doświadczenie z udziału w różnego typu zagranicznych programach, uświadomiło jej, jak wiele pracy wymaga realizacja projektu.      

W kolejnej części wystąpienia Hanna Stasicka wymieniła główne zyski wiążące się ze współpracą międzynarodową. Zaliczyła do nich m.in. udział w ciekawych warsztatach, powiększenie wiedzy na temat zagranicznych metod kształcenia, polepszenie umiejętności organizacji oraz zdolności językowych, wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń a także nawiązanie kontaktów zawodowych. Prowadząca podzieliła się także spostrzeżeniami z udziału w jednym z działań programu międzysektorowego (Transversal Pogramme), a mianowicie w wizytach studyjnych. Przedstawiła m.in. portugalskie podejście do ewaluacji, która kończy się spotkaniem dyrektorów i władz lokalnych, w celu wypracowania planu poprawy jakości kształcenia. Zwróciła uwagę również na dobrą jakość kształcenia zawodowego, np. nauczania gastronomicznego i fryzjerskiego, w Hiszpanii.                        

Drugim programem, który prelegentka postanowiła przedstawić, był Comenius Regio, w którym wzięło udział 9 szkół, w tym 4 polskie i 5 niemieckich. Celem tego projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Jego realizacja pomaga lokalnym władzom oświatowym rozwiązywać problemy i poszerzać ofertę edukacyjną. Współpraca ze szkołą w Bawarii przyniosła, wg Hanny Stasickiej, wiele korzyśc,i m.in. możliwość odnalezienia równowagi między tradycyjnym nauczaniem a sposobem kształcenia z zastosowaniem nowoczesnych technologii (np. dostępnych na rynku tablic interaktywnych). W ramach Comenius Regio odbyło się łącznie 40 wykładów i uczestniczyło w nim 9 szkół, w tym 4 polskie.  Uwagę uczestników przykuła możliwość nauczania na odległość dzieci, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach w szkole. Dzięki zastosowaniu nowych technologii chorzy uczniowie mogą śledzić przebieg lekcji z własnego domu, a także rozmawiać z rówieśnikami.      W ostatniej części wystąpienia Hanna Stasicka przedstawiła zebranym dyrektorom przykładowe stanowiska uczestników projektu, którzy zwrócili uwagę na najważniejsze kwestie w kształtowaniu przedsiębiorczości uczniów i na reguły, o których należy pamiętać, stosując nowoczesne technologie, a także ich opinie na temat tego, co rozumieją pod hasłem „dobra szkoła”. Pokazany został także film nakręcony w jednym z rzeszowskich przedszkoli przedstawiający przedsiębiorczość dzieci, które uczą się przyjmowania określonych ról oraz zestawu zachowań, z którymi są powiązane.    

W drugiej części spotkania głos zabrały reprezentujące V LO w Tarnowie Joanna Jasiak i Agnieszka Foszcz. Prelegentki podzieliły się swoimi uwagami dotyczącymi programu Erasmus Plus, jak również zwróciły uwagę na wartości płynące z ich międzynarodowej współpracy. Założeniem wyjazdu do szkoły partnerskiej, którą zainteresował projekt tarnowskiej szkoły, była chęć poznania innowacyjnych technik, poszerzenie kompetencji językowych, budowanie motywacji, poznanie edukacji włączającej i sposobów diagnozowania placówki w tym obszarze.

Kończąc swoje rozważania, prelegentki wskazały na główne wartości, które ich zdaniem są pochodną podjęcia współpracy z włoską szkołą. Bez wątpienia jedną z najważniejszych korzyści jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników, pozytywny wpływ na jakość pracy oraz zbudowanie odpowiedniej motywacji u pracowników, którzy nie brali udziału w programie. Wyjazd, zdaniem prelegentek, unaocznił także wiele kwestii, które nie funkcjonują we właściwy sposób w polskich szkołach, a także wpłynął na zaangażowanie kadry we własny rozwój. Wreszcie dał impuls do nawiązywania nowych kontaktów zawodowych. A. Foszcz i J. Jasiak zachęciły zebranych dyrektorów do podjęcia tego typu współpracy, podzieliły się również praktycznymi wskazówkami, w jaki sposób znaleźć szkołę partnerską, jak należy prowadzić bieżącą dokumentację z działań oraz jasno sprecyzować cele każdego z uczestników.