edukacyjna wartość dodana w szkole podstawowej.
Model EWD dla II etapu edukacyjnego. Przykłady zastosowania kalkulatora EWD SP.

Instytut Badań Edukacyjnych – Grzegorz Humenny, Pracownia EWD.

Wykład wprowadzający.

Przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych, Grzegorz Humenny, na początku wystąpienia zapoznał zebranych reprezentantów kadry kierowniczej oświaty z metodą EWD, będącą zestawem technik statystycznych, umożliwiających zmierzenie wkładu szkoły w wyniki nauczania. Prelegent zaznaczył, że aby możliwe stało się zastosowanie takiej metody, potrzebne jest dokumentowanie wyników z przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej są bez wątpienia istotną informacją zwrotną dla placówki oświatowej, decydującą o kierunkach jej rozwoju.

Podstawowym założeniem metody jest mierzenie postępu dokonanego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Grzegorz Humenny zwrócił uwagę na fakt, iż zasadniczą ideą EWD jest porównywanie szkół podobnych do siebie. Konfrontowanie ze sobą uczniów chodzących do różnego typu placówek, bądź ocenianie ich osiągnięć przez pryzmat wyników końcowych lub miejsca szkoły w rankingu, do której uczęszczają, jest nieodpowiednie, ponieważ wyniki egzaminacyjne zależą często od wielu czynników niezależnych od szkoły, np. wcześniejszych osiągnięć. Zatem wnioskowanie o efektywności kształcenia szkoły na podstawie testów końcowych czy też wyników początkowych jest niepełne. Prelegent po raz kolejny przypomniał, że rozwiązaniem tego problemu, czyli rzetelną i trafną metodą mierzącą postęp podczas nauki w danej szkole, jest właśnie EDW.

W kolejnej części spotkania odbył się quiz, podczas którego słuchający przemówienia dyrektorzy mogli w praktyczny sposób sprawdzić swoje kompetencje matematyczne, obliczając różne miary statystyczne takie jak średnia czy odchylenie standardowe.

Grzegorz Humenny podczas wykładu przedstawił także metodologię związaną z policzeniem EWD dla próby, która objęła niektóre szkoły, posiadające zachowane dane z Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów w 2011 roku. Po trzech latach w badanych placówkach odbyły się sprawdziany, będące drugim koniecznym do sprawdzenia postępu pomiarem osiągnięć szkolnych. Prelegent szczególną uwagę zwrócił na różne kwestie związane z poprawnym przebiegiem procesu badawczego, czyli wyznaczeniem właściwego przedziału ufności oraz dążeniem do normalnego rozkładu wyników.

Reprezentant IBE, kończąc część wykładową, wspomniał o istocie EWD jako o elemencie ewaluacji umożliwiającym zrozumienie słabych i mocnych stron szkoły oraz podniesienie jakości edukacji. Dla szkoły bardzo ważnym zastosowaniem metody jest także możliwość sprawdzenia wewnętrznych różnic pomiędzy poszczególnymi uczniami ale również klasami. Taki rodzaj analiz może być bardzo przydatnym źródłem wiedzy dla jednostki nadzorującej, dającym pozwalającym na zwiększenie efektywności kształcenia.


Ćwiczenia z kalkulatorem EWD SP.

Kolejnym spotkaniem w ramach modułu poświęconego EWD były warsztaty, w których wzięli udział dyrektorzy uczestniczący w poprzedzającym wykładzie. Prowadzący szkolenie umożliwiające praktyczne sprawdzenie umiejętności wykorzystania kalkulatora EWD SP pierwszą część spotkania poświęcił na przygotowanie techniczne uczestników, którzy poproszeni zostali wcześniej o zainstalowanie programu pozwalającego wykonywać ćwiczenia związane z zakresem analizy statystycznej.

W drugiej części spotkania G. Humenny przestawił pokrótce teorię dotyczącą obsługi technicznej kalkulatorów oraz ich podstawowych funkcji. Zaznaczył, że bardzo ważna jest dbałość o to, aby dokonując analiz korzystać z odpowiedniego kalkulatora, ponieważ każdy z nich zawiera różne tabele przeliczeniowe, które pozwalają określić prawdopodobieństwo osiągnięcia danego wyniku przez ucznia na egzaminie końcowym na podstawie jego wyniku na sprawdzianie. Tabele te są jednak wyznaczane empirycznie, za pomocą wyników egzaminacyjnych dla krajowej populacji, i co roku są inne.                                         

Wysłuchawszy krótkiego wstępu, zebrani dyrektorzy, korzystając z kalkulatora EWD, samodzielnie przeprowadzili przykładowe analizy wewnątrzszkolne, a następnie starali się ocenić zarówno efektywność kształcenia w szkole, dla której analizy były prowadzone,
jak i jej mocne i słabe strony.