powrót

Projekt

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1)

z dnia............................................2003 r.

w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późn. zm2) zarządza się, co następuje:

§ l. Określa się ramowy statut:

1) publicznej placówki wychowania pozaszkolnego, stanowiący załącznik nr l do rozporządzenia;

2) publicznego szkolnego schroniska młodzieżowego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) publicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego .oraz publicznego młodzieżowego ośrodka socjoterapii, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) publicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) publicznego specjalnego ośrodka wychowawczego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) publicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) publicznej bursy, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) publicznego domu wczasów dziecięcych, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 2. Placówki działające w dniu wejścia w życie rozporządzenia, w terminie do dnia 31 sierpnia 2004r. dostosują statuty placówek do wymogów wynikających z rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej-oświata i wychowanie, na podstawie § l ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia l lipca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, póz. 866) :) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1996r. Nr 106, póz. 496, z  1997 r. Nr 28, póz. 153 i Nr 141, póz. 943, z 1998 r. N/l 17, póz. 759 i Nr 162, póz. 1126.z2000r.Nr 12, póz. 136, Nr 19, póz. 239, Nr 48, póz. 550, Nr 104, póz. 1104, Nr 120, póz. 1268 i Nr 122, póz. 1320,2001 r. Nr 111, póz. 1194 i Nr 144, póz. 1615, z 2002 r. Nr 41, póz. 362, Nr 113, póz. 984, Nr 141, póz. 1185 i Nr 200, poz.1683 oraz z 2003r. Nr 6, póz. 65, Nr 128, póz. 1176 i Nr 137,póz.1304)