powrót

Projekt

Załącznik nr 2

RAMOWY STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

§1.1. Statut schroniska określa nazwę i rodzaj schroniska. Nazwa schroniska zawiera:

1) określenie „Szkolne Schronisko Młodzieżowe",

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy schroniska, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno schronisko,

3) imię schroniska, jeżeli imię takie nadano,

4) określenie siedziby schroniska.

2. Nazwa filii zawiera nazwę schroniska, któremu filia jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie „Filia w ..."

3. Nazwa schroniska wchodzącego w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tego schroniska.

4. Schronisku nadaje imię organ prowadzący, na wniosek dyrektora schroniska.

5. Nazwa schroniska jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

6. Na budynku schroniska umieszcza się trójkątną tablicę o wymiarach 60 cm x 60 cm x 60 cm. Na tablicy zamieszcza się napis dużymi białymi literami na zielonym tle „Szkolne Schronisko Młodzieżowe".

§ 2. W statucie określa się organ prowadzący szkolne schroniska młodzieżowego.

§ 3. Statut schroniska określa szczegółowe cele i zadania schroniska oraz sposób wykonywania tych zadań.

§ 4. l. Statut schroniska określa:

1) szczegółowe kompetencje dyrektora schroniska,

2) zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników schroniska.

2. Statut schroniska określa ponadto:

1) godziny rozpoczęcia i zakończenia doby w schronisku,

2) system rezerwacji miejsc noclegowych,

3) godziny przyjmowania osób do schroniska,

4) zakres odpowiedzialności schroniska za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do schroniska przez osoby korzystające z noclegów.

§ 5. Statut schroniska określa warunki zakwaterowania dzieci i młodzieży do schroniska.

§ 6. Statut schroniska określa:

1) prawa dzieci i młodzieży przebywających w schronisku, w tym tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka,

2) obowiązki dzieci i młodzieży przebywających w schronisku,

3) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec dzieci i młodzieży oraz tryb odwoływania się od kary.

§ 7. Szczegółowe zasady organizacji, funkcjonowania i sposobu korzystania ze schroniska określa wewnętrzny regulamin schroniska.

§ 8. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej schroniska określają odrębne przepisy.