powrót

Załącznik nr 3

RAMOWY STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

ORAZ

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

§ 1.1. Statut młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii określa nazwę ośrodka. Nazwa ośrodka zawiera:

1) określenie „młodzieżowy ośrodek wychowawczy" lub „młodzieżowy ośrodek socjoterapii"

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy ośrodka, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jeden ośrodek,

3) imię, jeżeli ośrodkowi takie nadano,

4) oznaczenie siedziby ośrodka.

2. Ośrodkowi nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady ośrodka lub wspólny wniosek rady pedagogicznej oraz rady rodziców i samorządu wychowanków.

3. Nazwa ośrodka używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

§ 2. W statucie określa się organ prowadzący młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

§ 3. Statut młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii określa szczegółowe cele i zadania ośrodka oraz sposób wypełniania tych zadań, z uwzględnieniem zadań profilaktyczno-wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.

§ 4.1. Statut młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii określa:

l) szczegółowe kompetencje organów ośrodka, którymi są:

a) dyrektor

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców, jeżeli została utworzona,

d) samorząd wychowanków, jeżeli został utworzony,

e) rada ośrodka, jeżeli została utworzona,

2) zasady współdziałania organów młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

2. W przypadku, gdy nie została utworzona rada ośrodka, statut powinien określić sprawy, w których rada pedagogiczna wykonując zadania rady ośrodka, jest obowiązana zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i samorządu wychowanków.

§ 5.1. Statut młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii określa szczegółową organizację ośrodka.

2. Statut młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii określa w szczególności:

1) czas pracy ośrodka,

2) warunki i formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) i innymi instytucjami, o których mowa w § 3,

3) warunki współpracy ze środowiskiem lokalnym,

4) warunki prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży,

5) warunki do nauki, wychowania i opieki uwzględniające bezpieczeństwo i potrzeby wychowanków,

6) sposób realizacji opieki zdrowotnej,

7) zasady postępowania przy przyjmowaniu wychowanków,

8) zasady postępowania w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych zachowań wychowanków,

9) zakres i sposób wykonywania zadań edukacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, w tym wynikających z indywidualnego programu resocjalizacyjnego — w przypadku młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub indywidualnego programu terapeutycznego - w przypadku młodzieżowego ośrodka socjoterapii, opracowanego dla każdego wychowanka,

10) zasady i warunki odpowiedzialnego współuczestnictwa wychowanków w opracowanych dla nich indywidualnych programach resocjalizacyjnych oraz w  życiu całej społeczności ośrodka,

11) możliwości i sposób wpływania wychowanków na wybór grupy wychowawczej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach przeniesienie do innego  ośrodka,

12) rodzaj i zakres kontaktów wychowanków na zewnątrz ośrodka oraz miejsce i czas odwiedzin wychowanków przez osoby spoza ośrodka,

13) zasady i warunki czasowego opuszczania ośrodka przez wychowanków,

14) zasady i warunki skreślania z listy wychowanków,

15) system nagród i kar oraz tryb odwołania się od kary,

16) prawa i obowiązki wychowanków, z określeniem warunków umożliwiających odwołanie się wychowanka w przypadku naruszenia jego praw.

§ 6.1. Statut określa szczegółowo zakres zadań pracowników młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

2. Statut określa zakres prowadzenia zajęć specjalistycznych z wychowankami.

§ 7.1. W młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii zatrudniającym więcej niż 15 pracowników pedagogicznych może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 8.1. Jeżeli w ośrodku przebywa wychowanka w ciąży, ośrodek zapewnia jej opiekę, przygotowując do macierzyństwa.

2. O ciąży dyrektor ośrodka powiadamia stosownie do sytuacji prawnej rodziców (prawnych opiekunów), sąd nadzorujący wykonanie orzeczenia.

3. Ośrodek zapewnia wychowance pomoc w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem

§ 9. Statut młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii określa zasady prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży spoza ośrodka, udzielania wsparcia rodzicom oraz sposoby i formy współpracy ze środowiskiem lokalnym.

§ 10. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki socjoterapii mogą posiadać własny sztandar.

§ 11. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii określają odrębne przepisy.