powrót

Załącznik nr 4

RAMOWY STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

§ l. l. Statut specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego określa nazwę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Nazwa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego zawiera:

1) określenie „Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy",

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jeden specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

3) nazwę własną, jeżeli nazwę taką nadano,

4) imię specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, jeżeli imię takie nadano,

5) określenie siedziby specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

2. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze mogą posługiwać się nazwa, historyczną.

3. Nazwa filii zawiera nazwę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, któremu filia jest organizacyjnie podporządkowana oraz określenie „Filia w......".

4. Specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego albo rady pedagogicznej, jeżeli rada specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nie została utworzona.

5. Nazwa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

6. W nazwie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego umieszczonej na tablicy urzędowej pomija się określenie „specjalny" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności.

§ 2. W statucie określa się organ prowadzący specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego.

§ 3.1. Statut specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego określa szczegółowe cele i zadania specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem zadań wychowawczych, edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych związanych z pomocą, rodzinie we wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży oraz przygotowaniu ich do samodzielności.

2. Statut specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego określa program wychowawczy i profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, spójny z programami realizowanymi przez szkołę.

3. Statut specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego określa warunki zapewniania dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacją oraz negatywnymi zjawiskami społecznymi.

§ 4. l. Statut specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego określa:

1) szczegółowe kompetencje organów specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, którymi są:

a) dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców,

d) samorząd dzieci i młodzieży, jeżeli został utworzony,

e) rada specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, jeżeli została utworzona,

2) zasady współdziałania organów specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

2. W przypadku, gdy nie została utworzona rada specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego, statut powinien określić sprawy, w których rada pedagogiczna wykonując zadania rady specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, jest obowiązana zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu dzieci i młodzieży.

§ 5. l. Statut specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego określa szczegółową organizację specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

2. Statut specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego określa w szczególności:

1) czas pracy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,

2) warunki i formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku,

3) warunki współpracy ze środowiskiem lokalnym,

4) warunki prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży,

5) warunki do nauki, wychowania i opieki, uwzględniające bezpieczeństwo i potrzeby dzieci i młodzieży,

6) sposób realizacji opieki zdrowotnej i rehabilitacji dzieci i młodzieży, zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Statut specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego określa zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, z uwzględnieniem w szczególności zadań realizowanych poza siedzibą specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

§ 7. l. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym zatrudniającym więcej niż 15 pracowników pedagogicznych może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym posiadającym filię tworzy się stanowisko kierownika filii.

§ 8. Statut specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego określa szczegółowe zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego.

§ 9. Statut specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego określa:

1) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku, oraz tryb odwoływania się od kary,

2) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego do skreślenia dziecka z listy dzieci przebywających w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

3) warunki pobytu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

§ 10. l. Statut specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego określa prawa dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka.

2. Statut specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego określa obowiązki dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku.

§ 11. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze mogą posiadać własny sztandar.

12. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego określają, odrębne przepisy.