powrót

Załącznik nr 8

RAMOWY STATUT DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH

§ l. l. Statut domu wczasów dziecięcych określa nazwę domu wczasów dziecięcych. Nazwa domu wczasów dziecięcych zawiera:

1) określenie „Dom Wczasów Dziecięcych",

2) imię domu wczasów dziecięcych, jeżeli imię takie nadano,

3) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy domu wczasów dziecięcych, wyrażony cyfra arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jeden dom wczasów dziecięcych,

4) określenie siedziby domu wczasów dziecięcych.

2. Nazwa domu wczasów dziecięcych wchodzącego w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tego domu.

3. Domowi wczasów dziecięcych nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady pedagogicznej.

4. Nazwa domu wczasów dziecięcych jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

§ 2. W statucie określa się organ prowadzący domu wczasów dziecięcych.

§ 3. Statut domu wczasów dziecięcych określa szczegółowe cele i zadania domu wczasów dziecięcych oraz sposób wykonywania tych zadań z uwzględnieniem:

1) zakresu i sposobu realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych i specjalistycznych,

2) zasad organizacji pobytu dzieci i młodzieży w domu wczasów dziecięcych, odpowiednio do ich potrzeb,

3) kryteriów decydujących o okresie pobytu dzieci i młodzieży w domu wczasów dziecięcych.

§ 4. Statut domu wczasów dziecięcych określa:

1) szczegółowe kompetencje organów domu wczasów dziecięcych, którymi są:

a) dyrektor domu wczasów dziecięcych,

b) rada pedagogiczna,

c) rada turnusu, jeżeli została powołana.

2) zasady współdziałania organów domu wczasów dziecięcych oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi,

§ 5. Statut domu wczasów dziecięcych określa zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników.

§ 6. Dyrektor domu wczasów dziecięcych, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 7. Statut domu wczasów dziecięcych określa:

1) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec dzieci przebywających w domu wczasów dziecięcych, oraz tryb odwoływania się od kary,

2) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniająca dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przebywających w domu wczasów dziecięcych,

3) warunki pobytu w domu wczasów dziecięcych, zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

§ 8. Statut domu wczasów dziecięcych określa szczegółowe zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do domu wczasów dziecięcych.

§ 9. l. Statut domu wczasów dziecięcych określa prawa dzieci przebywających w domu wczasów dziecięcych oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka.

2. Statut domu wczasów dziecięcych określa obowiązki dzieci przebywających w domu wczasów dziecięcych.

§ 10. Statut domu wczasów dziecięcych określa kryteria podziału dzieci i młodzieży na grupy, z uwzględnieniem ich udziału w zajęciach organizowanych przez dom wczasów dziecięcych.

§ 11. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej domu wczasów dziecięcych określają odrębne przepisy.