powrót

Załącznik nr 6

RAMOWY STATUT OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

§1.1 Statut ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego określa nazwę i rodzaj ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego. Nazwa ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego zawiera:

1) określenie „Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy",

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jeden ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy,

3) imię ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego, jeżeli imię takie nadano,

4) określenie siedziby ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

2. Ośrodkowi rewalidacyjno-wychowawczemu nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo wspólny wniosek rady pedagogicznej oraz rady rodziców - jeżeli rada ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego nie została utworzona.

3. Nazwa ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

§ 2. W statucie określa się organ prowadzący ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego.

§ 3. Statut ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego określa szczegółowe cele i zadania ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego oraz sposób wykonywania tych zadań, w szczególności w zakresie kształcenia, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, tworzenia warunków kształcenia, wychowania, rehabilitacji i opieki odpowiednio do ich potrzeb oraz specjalistycznego wspierania rodziców (prawnych opiekunów) w funkcjach wychowawczych, edukacyjnych, rewalidacyjnych i opiekuńczych.

§ 4. l. Statut ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego określa:

l) szczegółowe kompetencje organów ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, którymi są:

a) dyrektor ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,

b) rada pedagogiczna,

c) rada ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, jeżeli została utworzona,

d) rada rodziców, jeżeli została utworzona,

2) zasady współdziałania organów ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

2. W przypadku, gdy nie została utworzona rada ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego, statut powinien określić sprawy, w których rada pedagogiczna wykonując zadania rady ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego jest obowiązana zasięgnąć opinii rodziców.

§ 5. l. Statut ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego określa szczegółową organizację ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

2. Statut ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego określa w szczególności:

1) czas pracy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży,

2) warunki i formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku,

3) warunki do prowadzenia kształcenia specjalnego,

4) warunki do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opiekuńczych, uwzględniające bezpieczeństwo i potrzeby dzieci i młodzieży,

5) sposób realizacji opieki zdrowotnej i rehabilitacji dzieci i młodzieży, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6. Statut ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego określa zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego.

§ 7. Dyrektor ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.

§ 8. Statut ośrodka rewalidacyjno -wychowawczego określa szczegółowe zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego. § 9. Statut ośrodka rewalidacyjno -wychowawczego warunki pobytu w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

§ 10. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego określaj ą odrębne przepisy.