powrót

Projekt

Załączniki do rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia......................2003 r. (póz.......)

Załącznik nr l

RAMOWY STATUT PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

§ l. Statut placówki wychowania pozaszkolnego określa rodzaj oraz nazwę placówki.

§ 2.1. Nazwa placówki wychowania pozaszkolnego zawiera:

1) rodzaj placówki lub nazwę własną, jeżeli nazwę taką nadano,

2) imię placówki wychowania pozaszkolnego, jeżeli imię takie nadano,

3) określenie siedziby placówki wychowania pozaszkolnego.

2. Nazwa filii zawiera nazwę placówki wychowania pozaszkolnego, której filia jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie " Filia w...".

3. Nazwa placówki wychowania pozaszkolnego wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej placówki.

4. Placówce wychowania pozaszkolnego nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady pedagogicznej.

5. Nazwa placówki wychowania pozaszkolnego jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

§ 2. W statucie określa się organ prowadzący placówki wychowania pozaszkolnego.

§ 3. l. Statut placówki wychowania pozaszkolnego określa szczegółowe cele i zadania placówki wychowania pozaszkolnego oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.

2. Statut placówki wychowania pozaszkolnego określa warunki i formy współpracy z rodziną, szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.

3. Statut placówki wychowania pozaszkolnego określa warunki prowadzenia doradztwa metodycznego i różnych form konsultacji dla szkół i placówek działających w systemie oświaty.

4. Statut placówki wychowania pozaszkolnego określa szczegółowe warunki udostępniania bazy lokalowej, pracowni, środków dydaktycznych i materiałów

§ 4. Statut placówki wychowania pozaszkolnego określa:

l) szczegółowe kompetencje organów placówki wychowania pozaszkolnego, którymi są:

a) dyrektor placówki wychowania pozaszkolnego,

b) rada pedagogiczna,

c) rada placówki wychowania pozaszkolnego lub rada rodziców, jeżeli zostały utworzone,

d) samorząd wychowanków,

2) zasady współdziałania organów placówki wychowania pozaszkolnego oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 5. Statut placówki wychowania pozaszkolnego określa organizację placówki.

§ 6. Statut placówki wychowania pozaszkolnego określa zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników placówki wychowania pozaszkolnego, w szczególności zadań realizowanych poza siedzibą placówki, na terenie szkół, placówek oraz w lokalnych środowiskach wychowawczych.

§ 7. l. Dyrektor placówki wychowania pozaszkolnego, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

2. W placówce wychowania pozaszkolnego posiadającej filię tworzy się stanowisko kierownika filii.

§ 8. Statut placówki wychowania pozaszkolnego określa szczegółowe zasady udziału dzieci i młodzieży w zajęciach organizowanych przez placówkę wychowania pozaszkolnego.

§ 9. Statut placówki wychowania pozaszkolnego określa warunki pobytu w placówce, zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

§ 10. Statut placówki wychowania pozaszkolnego określa szczegółowe zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do placówki wychowania pozaszkolnego.

§11. Statut placówki wychowania pozaszkolnego określa:

1) prawa i obowiązki dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach organizowanych przez placówkę wychowania pozaszkolnego,

2) tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka

3) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez placówkę wychowania pozaszkolnego, oraz tryb odwoływania się od kary,

4) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniająca dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez placówkę wychowania pozaszkolnego.

§ 12. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej placówki wychowania pozaszkolnego określaj ą odrębne przepisy.