powrót

załącznik nr 7

RAMOWY STATUT BURSY

§1.1. Statut bursy określa nazwę bursy. Nazwa bursy zawiera:

1) określenie "Bursa ",

2) imię bursy, jeżeli imię takie nadano,

3) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy bursy, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna bursa,

4) określenie siedziby bursy.

2. Bursie nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady bursy lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniów przebywających w bursie.

3. Nazwa bursy jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

§ 2. W statucie określa się organ prowadzący bursy.

§ 3. Statut bursy określa szczegółowe cele i zadania bursy, w szczególności w zakresie opieki wychowawczej nad uczniami, rozwijania ich zainteresowań i umiejętności, pomocy w nauce, wspierania rodziców lub prawnych opiekunów w wychowywaniu dzieci oraz współpracy ze szkołami, do których uczęszczają uczniowie.

§ 4. l. Statut bursy określa:

1) szczegółowe kompetencje organów bursy, którymi są:

a) dyrektor bursy,

b) rada pedagogiczna,

c) samorząd uczniów przebywających w bursie,

d) rada bursy, jeżeli została utworzona,

e) rada rodziców, jeżeli została utworzona,

2) zasady współdziałania organów bursy oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

2. W przypadku, gdy nie została utworzona rada bursy, statut określa sprawy, w których rada pedagogiczna, wykonując zadania rady bursy, jest obowiązana zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniów przebywających w bursie.

§ 5. l. Statut bursy określa organizację bursy.

2. Statut bursy określa w szczególności:

l) organizację zajęć dla uczniów,

2) warunki i formy indywidualnej współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów przebywających w bursie,

3) warunki i formy współpracy ze szkołami, do których uczęszczaj ą uczniowie.

§ 6. Statut bursy określa zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników bursy.

§ 7. Dyrektor bursy, za zgodą organu prowadzącego bursę, może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 8. l. Statut bursy określa:

1) szczegółowe zasady kwalifikacji i przyjmowania uczniów do bursy,

2) udział przedstawicieli rady pedagogicznej, rodziców i samorządu uczniów w składzie komisji kwalifikacyjnej;

2. Do bursy w pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie:

1) będący w trudnej sytuacji materialnej,

2) wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

§ 9. Statut bursy określa:

1) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów przebywających w bursie, oraz tryb odwoływania się od kary,

2) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniająca dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów przebywających w bursie,

3) warunki pobytu w bursie, zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

.§ 10. l. Statut bursy określa prawa uczniów przebywających w bursie oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

2. Statut bursy określa obowiązki uczniów przebywających w bursie.

§11. Statut bursy określa zakres pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

§ 12. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej bursy określaj ą odrębne przepisy.