powrót

Załącznik nr 5

RAMOWY STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

§ l. l. Statut specjalnego ośrodka wychowawczego określa nazwę specjalnego ośrodka wychowawczego. Nazwa specjalnego ośrodka wychowawczego zawiera:

1) określenie „Specjalny Ośrodek Wychowawczy",

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy specjalnego ośrodka  wychowawczego wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jeden specjalny ośrodek wychowawczy,

3) nazwę własną, jeżeli nazwę taką nadano,

4) imię specjalnego ośrodka wychowawczego, jeżeli imię takie nadano,

5) określenie siedziby specjalnego ośrodka wychowawczego.

2. Specjalnym ośrodkom wychowawczym nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady specjalnego ośrodka wychowawczego albo rady pedagogicznej, jeżeli rada specjalnego ośrodka wychowawczego nie została utworzona.

3. Nazwa specjalnego ośrodka wychowawczego używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

4. W nazwie specjalnego ośrodka wychowawczego umieszczonej na tablicy urzędowej pomija się określenie „specjalny".

§ 2. W statucie określa się organ prowadzący specjalnego ośrodka wychowawczego.

§ 3. Statut specjalnego ośrodka wychowawczego określa szczegółowe cele i zadania specjalnego ośrodka wychowawczego oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem zadań wychowawczych, edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych związanych z pomocą rodzinie we wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży oraz przygotowaniu ich do samodzielności.

§ 4. l. Statut specjalnego ośrodka wychowawczego określa:

l) szczegółowe kompetencje organów specjalnego środka wychowawczego, którymi są:

a) dyrektor specjalnego ośrodka wychowawczego,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców,

d) samorząd dzieci i młodzieży, jeżeli został utworzony,

e) rada specjalnego ośrodka wychowawczego, jeżeli została utworzona,

2) zasady współdziałania organów specjalnego ośrodka wychowawczego oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

2. W przypadku, gdy nie została utworzona rada specjalnego ośrodka wychowawczego, statut powinien określić sprawy, w których rada pedagogiczna wykonując zadania rady specjalnego ośrodka wychowawczego, jest obowiązana zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu dzieci i młodzieży.

§ 5. l. Statut specjalnego ośrodka wychowawczego określa szczegółową organizację specjalnego ośrodka wychowawczego.

2. Statut specjalnego ośrodka wychowawczego określa w szczególności:

1) czas pracy specjalnego ośrodka wychowawczego,

2) warunki i formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku,

3) warunki współpracy ze szkołami, do których uczęszczają dzieci,

4) warunki współpracy ze środowiskiem lokalnym,

5) zasady prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży,

6) warunki do nauki, wychowania, opieki, uwzględniające bezpieczeństwo i potrzeby dzieci i młodzieży,

7) sposób realizacji opieki zdrowotnej i rehabilitacji dzieci i młodzieży, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6. Statut specjalnego ośrodka wychowawczego określa zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników specjalnego ośrodka wychowawczego, z uwzględnieniem w szczególności zadań realizowanych poza siedziba, specjalnego ośrodka wychowawczego.

§ 7. l. W specjalnym ośrodku wychowawczym zatrudniającym więcej niż 15 pracowników pedagogicznych może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor specjalnego ośrodka wychowawczego, za zgodą organu prowadzanego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska  kierownicze.

§ 8. Statut specjalnego ośrodka wychowawczego określa szczegółowe zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do specjalnego ośrodka wychowawczego.

§ 9. Statut specjalnego ośrodka wychowawczego określa:

l) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec dzieci i młodzieży przebywających w środku, oraz tryb odwoływania się od kary,

2) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora specjalnego ośrodka wychowawczego do skreślenia dziecka z listy dzieci przebywających w specjalnym ośrodku wychowawczym,

3) warunki pobytu w specjalnym ośrodku wychowawczym, zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

§ 10. l. Statut specjalnego ośrodka wychowawczego określa prawa dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka.

2. Statut specjalnego ośrodka wychowawczego określa obowiązki dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku.

§ 11. Specjalne ośrodki wychowawcze mogą posiadać własny sztandar.

§ 12. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej specjalnego ośrodka wychowawczego określaj ą odrębne przepisy.