Materiały są objęte prawem autorskim. Udostępniamy je wszystkim zainteresowanym do wykorzystania do celów oświatowych, szkoleniowych, prasowych - lecz w postaci niezmienionej, bez ingerencji w treść dokumentów.
W celu zapisania danego pliku na dysku, kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną pozycję, a następnie wybierz "zapisz plik jako..."/"zapisz link jako...".
 
 

Nadzór pedagogiczny dyrektora w praktyce - przedszkole.

Anna Zabielska, Beata Gutowska

pobierz prezentację (PDF)
 

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w praktyce - szkoła podstawowa i gimnazjum.

Izabela Leśniewska, Beata Rybińska

pobierz prezentację (PDF)

Ewaluacja wewnętrzna dla szkoły podstawowej i gimnazjum.
Izabela Leśniewska, Beata Rybińska

pobierz paczkę plików (RAR)

Paczka zawiera następujące pliki: arkusz hospitacji diagnozującej, arkusz hospitacji lekcji, arkusz obserwacji lekcji, ewaluacja - sprawozdanie, ewaluacja w planie nadzoru pedagogicznego, hospitacja diagnozująca, karta obserwacji zadania statutowego, kontrola w planie nadzoru pedagogicznego, plan obserwacji zajęć dydaktycznych, plan pracy, sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w szkole, raport z ewaluacji, uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia trzyletniego i rocznego planu doskonalenia nauczycieli, ankieta dla nauczycieli - doskonalenie, doskonalenie zawodowe nauczycieli, doskonalenie - propozycje szkoleń, plan nadzoru pedagogicznego - doskonalenie nauczycieli, plan pracy WDN, sprawozdanie z działalności WDN, uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

 

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w praktyce - szkoła ponadgimnazjalna.

Joanna Jasiak, Anna Olszewska

pobierz prezentację (PDF)

Sprawozdanie z pracy zespołu zadaniowego ds. niskiego udziału absolwentów w pomocy uczniom V LO oraz w wyborze kierunku studiów - przykład.
Joanna Jasiak, Anna Olszewska

pobierz prezentację (PDF)

Arkusz obserwacji koleżeńskich lekcji - przykład.
Joanna Jasiak, Anna Olszewska

pobierz prezentację (PDF)

Arkusz pracy nauczyciela - podsumowanie pracy rocznej - przykład.
Joanna Jasiak, Anna Olszewska

pobierz prezentację (PDF)

Koncepcja pracy szkoły - przykład.
Joanna Jasiak, Anna Olszewska

pobierz prezentację (PDF)

Informacja o działalności szkoły oraz wnioski z nadzoru sprawowanego przez Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie - przykład.
Joanna Jasiak, Anna Olszewska

pobierz prezentację (PDF)

Plan nadzoru w V Liceum Ogólnokształcącym im. Janusz Korczaka w Tarnowie - przykład.
Joanna Jasiak, Anna Olszewska

pobierz prezentację (PDF)

Protokół z kontroli prawidłowości przeprowadzania dokumentacji kierownika wycieczki - przykład.
Joanna Jasiak, Anna Olszewska

pobierz prezentację (PDF)

Tematyka i terminy przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły - przykład.
Joanna Jasiak, Anna Olszewska

pobierz prezentację (PDF)
 

Ruch służbowy nauczycieli. Obowiązki dyrektora jako pracodawcy.

Edward Wiśniewski

pobierz prezentację (PDF)
  Dyskusja nad przyszłością systemu wspomagania rozwoju szkół.

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli.

pobierz prezentację (PDF)

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia
nauczycieli w Powiecie Brzeskim.

pobierz prezentację (PDF)
 

Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej.
Zgłoszenia zbiorów danych osobowych do GIODO.

Adam Korzuch

pobierz prezentację (PDF)
 

Przykłady dobrej praktyki - "Z małej szkoły w wielki świat".

Małe Szkoły i Federacja Inicjatyw Oświatowych.
Elżbieta Tołwińska-Królikowska

pobierz prezentację (PDF)

Model szkoły w środowisku wiejskim.
Elżbieta Tołwińska-Królikowska

pobierz prezentację (PDF)

Aktywność rodziców w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu i jej wpływ na jakość edukacji.

pobierz prezentację (PDF)

Wprowadzenie metody projektu do codziennych działań szkoły - Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha we Włodowicach.

pobierz prezentację (PDF)

Szkolne Centrum Nauki Kiedy uczniowie uczą się skutecznie i chętnie? Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Pezały w Purdzie.

pobierz prezentację (PDF)
 

Porozmawiajmy o podręcznikach - co to jest Multiedukacja?

pobierz prezentację (PDF)