Pierwsza ogólnopolska konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, a także pedagogów
i wychowawców, poświęcona rozpoznawaniu zaburzeń u dzieci przedszkolnych oraz dzieci z I etapu edukacyjnego SP oraz doskonaleniu zawodowemu kadry kierowniczej oświaty.

Szczególnie zapraszamy nauczycieli sześciolatków w szkole i przedszkolu.

organizator:

  partnerzy organizacyjni:
   
 

PROGRAM KONFERENCJI

Piątek, 12 kwietnia 2013 r., godz. 11:00-19:00

JAK ROZPOZNAĆ ZABURZENIA ROZWOJOWE U DZIECI.
Mary Mountstephen,
Wielka Brytania - specjalistka w dziedzinie wczesnego i wczesnoszkolnego rozpoznawania zaburzeń u dzieci, autorka książki Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci i co dalej. Wykład, 90 min. Jakie zachowania dziecka mogą wskazywać na opóźniony rozwój jego umiejętności wzrokowych, słuchowych, motorycznych, przetwarzania informacji lub innych. Jakie badania lekarskie i psychologiczne warto wykonać, by sprawdzić, w czym tkwi sedno problemów. Jak dostosować oczekiwania wobec wychowanka/ucznia do jego możliwości, a także, rozumiejąc jego specyficzne potrzeby i trudności, zastosować skuteczne interwencje, które pozwolą mu osiągnąć sukces edukacyjny.

Pobierz prezentację (pdf)

Materiały wolno wykorzystywać do wszelkich celów oświatowych -
lecz w postaci niezmienionej, z zachowaniem opisów i nazwisk autorów.

JAK ROZPOZNAĆ ZABURZENIA ROZWOJOWE U DZIECI.
Mary Mountstephen
. Seminarium dla praktyków ze szkół i przedszkoli. 3x90 min.

·         Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych. Czym są specjalne potrzeby edukacyjne? Niektóre różnice w uczeniu się o których musisz wiedzieć

·         Interwencja psychologiczna w domu i szkole.
Ruch a uczenie się. Postępowanie z dziećmi, które „są leniwe”, nie umieją się skupić i nie są gotowe do nauki szkolnej, czyli o wadze wczesnej interwencji. Radzenie sobie bez diagnozy, czyli na zewnątrz dziesięciolatek, a w środku trzyletni berbeć. Ruch uczący: neurorozwojowe podejście do trudności w uczeniu się. Jaką rolę odgrywa aspekt ruchowy w przypadku specyficznych trudności w uczeniu się? Abc uczenia się. Dlaczego równowaga jest ważna? Pisanie. Wskazówki dla rodziców i nauczycieli. Rozwijanie pozytywnej samooceny dziecka

·         Wzrok, przetwarzanie obrazu i uczenie się. Badanie wzroku, problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych i trudności z uczeniem się. Diagnozowanie problemów z widzeniem. Co może być pomocne w domu i szkole? Dlaczego powinniśmy się bardziej zainteresować behawioralną optometrią. Dlaczego dziecko nie umie złapać piłki?

·         Słuch, przetwarzanie bodźców słuchowych i uczenie się. Dlaczego umiejętność słuchania jest ważna. Różnica między słuchaniem a słyszeniem. Kiedy słuch stanowi problem. Praktyczne strategie dla rodziców i szkoły. Terapia dźwiękowa i programy stymulacji słuchowej.

·         Wprowadzenie do roli psychologa szkolnego. Rodzaje problemów. Jak powstaje diagnoza psychologiczna dziecka. Testy wspomagające diagnozę, stosowane przez psychologów szkolnych. Czynniki związane ze szkołą. Informacja zwrotna i raporty. Prawdopodobne wyniki.

ROZPOZNAWANIE ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH U DZIECI W POLSKIEJ PRAKTYCE.
Dr Agnieszka Olechowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Opis wdrażania metod Mary Mountstephen w Polsce.


Sobota, 13 kwietnia 2013 r., godz. 9:00-15:00

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNO-PRAWNA NAUCZYCIELI.
Jacek Rudnik, OSKKO
. Seminarium dla praktyków. OSKKO. Zawód nauczyciela jest zawodem specyficznym, a wykonując swoje obowiązki pracownicze nauczyciel pełni jednocześnie funkcje wychowawcze i opiekuńcze podlegając szczególnej odpowiedzialności. Odpowiedzialność prawną nauczyciela i jej zasady określają różne akty prawne powodując, że możemy ją podzielić na cywilną, karną, dyscyplinarną, porządkową i materialną. Zagadnienia odpowiedzialności prawnej nauczycieli należą jednocześnie do najbardziej obszernych i zawiłych w prawie oświatowym.

Pobierz prezentację (pdf)

Materiały wolno wykorzystywać do wszelkich celów oświatowych -
lecz w postaci niezmienionej, z zachowaniem opisów i nazwisk autorów.

Pobierz artykuł (pdf)

METODA TOMATISA - metoda wczesnego wykrywania obniżonej percepcji słuchowej oraz usprawniania czynnego słuchania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Marzena Mularzuk - logopeda. Pracownik Kliniki Audiologii i Foniatrii w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Nieinwazyjna metoda obejmująca stymulację dźwiękową, trening audio-wokalny oraz konsultacje. Stosowana w celu zwiększenia umiejętności oraz przezwyciężenia problemów związanych z zaburzeniem słuchania, w konsekwencji prowadzących do zaburzenia mowy, języka, głosu, uczenia się, zaburzenia koncentracji uwagi i komunikacji. Słyszenie nie jest jednoznaczne ze słuchaniem. Słyszenie to proces bierny zależny od fizjologicznej wydolności narządu słuchu i wywołane przez bodziec dźwiękowy. Słuchanie to proces aktywny, świadome przyjmowanie lub odrzucanie dźwięków (czerpanie informacji o otaczającym nas świecie). Powtarzana przez pewien określony czas stymulacja akustyczna prowadzi do trwałej poprawy słuchania. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu  programowaniu i realizacja terapii z zastosowaniem „ucha elektronicznego”.

MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PRZEDSZKOLACH I PIERWSZYM ETAPIE EDUKACJI.
Alicja Kapcia, Izabela Leśniewska, Anna Zabielska - OSKKO
. Jak monitorować podstawę programową wychowania przedszkolnego i pierwszego etapu edukacji, szczególnie w zakresie osiąganych efektów? Monitorowanie zalecanych warunków i  sposobów realizacji podstawy programowej. Co jest obowiązkiem, a co autonomiczną decyzją dyrektora? Jakie zadania można delegować na nauczycieli? Wybór programu wychowania przedszkolnego / nauczania. Rozwiązania metodyczne sprzyjające osiąganiu założonych celów. Rola współpracy z rodzicami. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka. Przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem młodszym w szkole podstawowej. Dobre praktyki, narzędzia, sposoby dokumentowania.

Pobierz prezentację (pdf)

Materiały wolno wykorzystywać do wszelkich celów oświatowych -
lecz w postaci niezmienionej, z zachowaniem opisów i nazwisk autorów.

Arkusz hospitacji diagnozującej (pdf)

RUCH KADROWY W SZKOLE. ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE NAUCZYCIELI.
Ewa Halska, OSKKO
. Prawo oświatowe i prawo pracy w praktyce. Repetytorium dla praktyków, związane z wiosennym „ruchem kadrowym”, tworzeniem arkuszy organizacyjnych. Jak uniknąć pułapek związanych ze stosowaniem Art. 20., 27. i inn. Konsultacje zwolnień ze związkami zawodowymi. Stan nieczynny. Ograniczenie zatrudnienia. Kryteria zwalniania nauczycieli.

Pobierz prezentację (pdf)

Materiały wolno wykorzystywać do wszelkich celów oświatowych -
lecz w postaci niezmienionej, z zachowaniem opisów i nazwisk autorów.

JAK SKUTECZNIE OCENIAĆ PRACĘ NAUCZYCIELI. POLITYKA KADROWA.
Dyskusja programowa OSKKO
. Cel spotkania: wobec wyzwania, jakie stoi przed dyrektorami w czasie gdy czekają oświatę zwolnienia nauczycieli, wypracować wspólnie dobrą, opartą na prawie politykę kadrową stawiania na pracowników najlepszych. Jak powadzić „ruch służbowy” w sposób uczciwy wobec dobrych nauczycieli? Dyskusja z udziałem ekspertów. Dokumentowanie przebiegu pracy nauczyciela. Kryteria oceny pracy nauczycieli? Jak przygotować się na konfrontację z sądem pracy w sprawie stosowania oceny pracy, jako kryterium zwolnień?


PARTNERZY OSKKO

  

Uniwersytet
Jagielloński

 

 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 509-498-266,
501-211-469; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl