16 marca 2018 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego
dla szkoły policealnej.

 


 

OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Treść projektu rozporządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji


Wątek konsultacyjny na Forum OSKKO