powrót na stronę główną OSKKO

Protest OSKKO

w sprawie nieskonsultowanego z oświatą naruszenia Karty Nauczyciela, naruszenia autonomii rozwoju szkoły,
tj. ograniczenia doskonal
enia nauczycieli – w sytuacji licznych reform oświatowych.

(dotyczy druku sejmowego nr 1788 „Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.” - Art. 9)

1. Poniżej przedstawiamy treść protestu złożonego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty na ręce posłów na Sejm RP.

Sprawa: Protest ws. nieskonsultowanego z oświatą naruszenia Karty Nauczyciela, naruszenia autonomii rozwoju szkoły, tj. ograniczenia doskonalenia nauczycieli – w sytuacji licznych reform oświatowych.

Dotyczy druku sejmowego nr 1788 „Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.” - Art. 9.

Składamy na Pani/Pana ręce protest Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO), reprezentującego ok. 5000 dyrektorów szkół i placówek oświatowych i mającego ok. 30 000 korespondentów niezrzeszonych, w sprawie szkodliwego dla rozwoju jakościowego oświaty ograniczenia odpisu („zagwarantowanego” Art. 70a Karty Nauczyciela 1% od płac nauczycieli) na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wnioskujemy do Posłów o odrzucenie proponowanej w projekcie  zmiany – zawartej w Art. 9 projektu (Druk nr 1788), która powoduje „możliwość” zmniejszenia środków przeznaczanych na doskonalenie nauczycieli z dotychczasowego 1% do zaledwie 0,5%.

Uzasadnienie

1.    Stwierdziliśmy, iż nie jest prawdą, że stworzono jedynie możliwość „uelastycznienia” tych wydatków, ponieważ przewidujemy – i zaobserwowaliśmy w ubiegłym roku – powszechne automatyczne ograniczanie ich do jedynie 0,5%. O prawdziwych, tylko oszczędnościowych, intencjach pomysłodawców świadczy zeszłoroczna wypowiedź Ministra Edukacji Narodowej udzielona pismu samorządowemu „Wspólnota” (Wspólnota nr 43/44 z 31 października 2012 r.):
 

Wspólnota: w stosunku do pierwszego wrześniowego projektu, zmniejszono projektowaną wysokość subwencji oświatowej […] Skąd ta zmiana?

Minister Edukacji Narodowej: […] ustawa okołobudżetowa wygeneruje oszczędności.
Zmieni się sposób naliczania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Będzie to od 0,5 proc. do 1 proc. wynagrodzeń osobowych. Do tej pory był sztywny zapis o wydzielaniu na ten cel 1 proc.

 

2.    Proponowana zmiana jest szkodliwa dla rozwoju jakościowego szkół, ponieważ dotyka najlepiej ocenianej zmiany reformatorskiej w oświacie ostatnich lat, czyli zapewnienia wystarczających środków na najistotniejszy element zapewnienia jakości nauczania – tj. doskonalenie kadry pedagogicznej.

3.    Z przeprowadzonych przez nas konsultacji wynika jednoznacznie, że wszystkie aktywne i rozwijające się szkoły wykorzystują te środki w pełni. Obniżenie tych wydatków jest jakościową katastrofą (np. w tym roku taka sama zmiana spowodowała spadek udziału dyrektorów w szkoleniach o 25-30%). Nieprawdę prezentuje też raport NIK z 2012 r. ws. wykorzystywania tych środków, który sporządzono w oparciu o wywiad w…. 32 szkołach w kraju (w sytuacji istnienia 38 000 placówek). To metodologiczna porażka pseudobadawcza – niespełniająca zasad badania statystycznego.

4.    Wspominane przez MEN w uzasadnieniu środki unijne są sterowane centralnie i nie mają nic wspólnego z autonomicznymi potrzebami szkoły. Przeczą deklaracjom o „stawianiu na autonomię szkół”.

5.    Wszystkie strony dyskusji o oświacie: posłowie, resorty edukacji, naukowcy a także opinia publiczna twierdzą jednogłośnie – nauczyciele nie są wystarczająco dobrze przygotowani do pracy ze współczesnymi uczniami, do licznych zmian:
- do sześciolatków w szkole,
- do zajęć dodatkowych w przedszkolach.

6.    Ze względu na niż demograficzny spadła liczba absolwentów przyjmowanych do pracy w szkołach. Poprawa jakości kadry pedagogicznej jest prawie w 100% oparta na doskonaleniu tych nauczycieli, którzy są już zatrudnieni w szkołach. Stąd „oszczędność” właśnie na doskonaleniu jest zabiegiem jednoznacznie godzącym w jakość oświaty, wiodącym do jej degradacji.

7.  Niedemokratyczny jest zastosowany tryb uchwalania prawa oświatowego. Zmieniono Kartę Nauczyciela bez konsultacji z partnerami społecznymi, aktem prawnym pozornie niezwiązanym z oświatą. Środowisko oświatowe nie zostało zaproszone do konsultacji nad zmianą Karty Nauczyciela.

 

Pani Posłano/Panie Pośle,

Środowisko tysięcy dyrektorów szkół występuje niniejszym nie o podwyżki płac, nie o dobra socjalne, nie występuje z korzystnymi dla siebie personalnie roszczeniami, nie broni dodatków płacowych.

Występujemy o uratowanie najważniejszego, autonomicznego narzędzia wspierania szkół w ich rozwoju i utrzymaniu jakości edukacji uczniów. Innego nie mamy[1]. Od lat nie odnotowaliśmy tak szkodliwej dla jakości edukacji propozycji.

Ta „oszczędność” w sposób symboliczny wręcz jest czyniona razem z akcyzą na alkohol i papierosy – Art. 7. tej samej ustawy…

Wnioskujemy o uchylenie szkodliwego projektu zmiany prawa - w omawianej części.

Za Zarząd Stowarzyszenia:

Marek Pleśniar, Prezes OSKKO
tel. 513 057 830  email:
marek.plesniar@oskko.edu.pl 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)
ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn,
www.oskko.edu.pl  email: oskko@oskko.edu.pl


[1] Nie zbudowano dotąd i nie ma zgody co do kształtu planowanego na przyszłość systemu wspierania szkół. Pozostawianie nas prawie bez takiego wsparcia w postaci prostego mechanizmu, jakim jest autonomicznie dostępna szkole kwota pieniędzy na zamówienie szkoleń i pomocy, czyni szkołę słabszą.

 


2. W dniu 20.11.2013 otrzymaliśmy odpowiedź MEN na zgłoszony przez nas protest.

(...) Odnosząc się do kwestii ograniczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli uprzejmie wyjaśniamy, że przepisy art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nie uległy zmianie. W myśl ww. przepisów środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli są wyodrębnianie w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Jednocześnie w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej zaproponowano przepis - który ma obowiązywać w roku budżetowym 2014 r. - że środki wyodrębniane w budżecie organów prowadzących mogą być wyodrębnianie w wysokości do 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, ale nie niższej niż 0,5%. Wprowadzony przepis nie ogranicza wysokości wyodrębnianych środków a jedynie daje możliwość dostosowania środków wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących do rzeczywistych potrzeb nauczycieli.

Dostosowanie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli do rzeczywistych potrzeb szkół jest podstawowym celem wprowadzonych od 2013 r. zmian w systemie doskonalenia nauczycieli. Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli zakłada konieczność powiązania systemu doskonalenia nauczycieli z systemem wspomagania szkół i placówek tak, aby kierowane do nauczycieli doskonalenie zawodowe pomogło im rozwiązywać problemy zaistniałe w danym środowisku szkolnym. Podstawą systemu wspomagania musi być ścisła współpraca placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych przy realizacji działań związanych z pomocą szkołom i placówkom. W procesie wspomagania powinno się uwzględniać wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Zakres wspomagania powinien wynikać z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby,
a punktem wyjścia wszelkich działań powinna być rzetelna diagnoza potrzeb. Założenia systemu wspomagania szkół zostały wprowadzone rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej:

  • z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1196),

  • z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199),

  • z dnia 28 lutego 2013 r. roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369).

Ponadto należy zauważyć, że MEN realizuje wiele działań na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków współfinansowanych
z budżetu UE w ramach Priorytet III Wysoka jakość oświaty. W latach
2009-2011 na działania związane z doskonaleniem nauczycieli wydatkowano kwotę 75 070 tys. zł. W roku 2012 projekty te były kontynuowane na kwotę 94 000 tys. zł.  Dalsze działania w tym zakresie są przewidziane do realizacji, aż do 2015 r.

Działania MEN współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczą modernizacji różnych obszarów w systemie oświaty
i obejmują znaczące komponenty doskonalenia nauczycieli, w tym przygotowanie do wprowadzanych zmian, tj, np.:

1)    Projekty konkursowe realizowane przez samorządy powiatowe w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół". Celem projektów powiatowych jest pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia
i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły. Pilotaż ten ma pozwolić na praktyczne sprawdzenie założeń wypracowanych w ramach projektu systemowego pn. System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół
. Najważniejszym zadaniem realizowanym w ramach projektów jest przeprowadzenie wspomagania w wybranych przez szkoły i przedszkola zakresach.
W ramach projektów realizowane jest również zadanie polegające na prowadzeniu dla nauczycieli sieci współpracy i samokształcenia. Każda szkoła i przedszkole przystępujące do projektu będzie mogła wybrać dwie oferty doskonalenia i dwie sieci współpracy i samokształcenia (oraz dwie dowolne sieci), spośród 24 ofert doskonalenia i 20 ofert sieci wypracowanych w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. W projekcie mogą brać udział szkoły i przedszkola, które wyrażą gotowość realizacji powyższych zadań. Konkurs został ogłoszony 5 lipca 2012 r. Dotychczas wybrano 153 projekty. Do dnia 6 listopada br. podpisano 120 umów
na łączną wartość 154 mln zł, ale nabór wniosków trwa, ponieważ suma przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi 212 mln zł. Dzięki nowym rozwiązaniom przedszkola i szkoły uczestniczące w projektach zostaną objęte wspomaganiem w zakresie wynikającym z ich potrzeb oraz powstaną sieci skupiające nauczycieli z różnych szkół określonego typu
i rodzaju placówek. Pierwszych 7 powiatów rozpoczęło testowanie nowego systemu doskonalenia w roku szkolnym 2012/2013 - przeprowadzono je
w 273 szkołach i 37 przedszkolach, a wsparciem objęto 4442 nauczycieli. Kolejne projekty wdrożeniowe w 144 powiatach rozpoczęły się we wrześniu 2013 r. - wsparciem zostanie objętych 89.542 nauczycieli w 4748 szkołach
i 768 przedszkolach. Docelowo wsparciem ma być objętych 5440 szkół i 400 przedszkoli. Ponadto, w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół
przeprowadzono szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli z zakresu zmodernizowanego systemu doskonalenia dla dyrektorów szkół
i przedszkoli - w 2-dniowych szkoleniach udział wzięło 5 350 dyrektorów szkół i przedszkoli. Do końca 2014 r. przeszkolonych zostanie 7300 osób.

2)    Projekty systemowe „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” (projekt był realizowany w okresie: luty 2009 – marzec 2010 r.) oraz  „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”  (marzec 2010 r. – grudzień 2012), których celem była poprawa jakości kształcenia poprzez przygotowanie dyrektorów szkół i nauczycieli do wprowadzenia zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym.  W 2009 r. zorganizowane zostały w całym kraju spotkania informacyjne z radami pedagogicznymi szkół podstawowych i gimnazjów na temat założeń reformy programowej. W latach 2010 - 2012, w ramach drugiego z ww. projektów systemowych dedykowanych wdrażaniu zmian programowych, przeprowadzono szereg działań wspierających dyrektorów szkół
i nauczycieli w przygotowaniu się do zmiany i wdrażaniu zmian (rezultaty tych projektów to w szczególności: 1110 uczestników spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych dotyczących ramowych i szkolnych planów nauczania; 4 publikacje wspierające wprowadzanie zmian organizacyjnych dedykowane: dyrektorom szkół podstawowych, dyrektorom gimnazjów, dyrektorom liceów, organom prowadzącym; 1300 uczestników szkoleń warsztatowych dotyczących znajomości i stosowania prawa oświatowego, tworzenia programów nauczania i pracy metodą projektu edukacyjnego; udostępnienie 98 modelowych programów nauczania i programów wychowania przedszkolnego). Od 2013 r. prowadzone są również szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystywania TIK w edukacji, z zakresu oceniania kształtującego oraz monitorowania realizacji podstawy programowej. Do 2015 r. planowane jest przeszkolenie w tym zakresie ponad 22 tys. nauczycieli.

3)    Projekty systemowe: „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”, „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej”, „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego” oraz „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, których celem jest poprawa jakości kształcenia poprzez przygotowanie dyrektorów szkół i nauczycieli do wprowadzenia zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu zawodowym. W ramach tych projektów realizowano szkolenia dla nauczycieli i przygotowywano materiały, w tym przykładowe szkolne plany oraz programy nauczania dla 193 zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – zarówno w układzie przedmiotowym, jak
i modułowym, 7 poradniki dotyczących kształcenia zawodowego i korelacji ich z kształceniem ogólnym, szkolnych planów i programów nauczania dla zawodów, egzaminów zawodowych, współpracy szkół zawodowych
z pracodawcami. Ogłoszono również konkurs na opracowanie narzędzi dla uczniów, doradców zawodowych i rodziców w formie: przewodników, poradników, podręczników, filmów, scenariuszy zajęć, umożliwiających diagnozowanie uczniów ze wszystkich grup wiekowych (narzędzia te są dostępne na portalu Scholaris). Ponadto, w ramach konkursu pn.: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego” nauczyciele kierowani są na stażach w przedsiębiorstwach. Celem tych działań jest podnoszenie kwalifikacji czynnych zawodowo nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki. Do końca 2015 roku
w stażach ma uczestniczyć ponad 20 tys. nauczycieli.

4)    Projekt systemowy „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”, w ramach którego zorganizowano szkolenia dla 20 tys. dyrektorów szkół i placówek w zakresie nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji wewnętrznej, szkolenia dla 3 tys. nauczycieli „badaczy” wspierających dyrektorów w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej, zorganizowano 3 międzynarodowe i 227 krajowe konferencje szkoleniowe na temat nowych rozwiązań w nadzorze pedagogicznym.

Projekty w zakresie doskonalenia nauczycieli współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizują również poszczególne województwa. W ramach Priorytetu IX PO KL, wdrażanego regionalnie, realizowane jest Działanie 9.4 Wysoko Wykwalifikowane Kadry Systemu Oświaty, celem którego jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty. W ramach tych projektów organizowane są:

  • studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć);

  • studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu;

  • studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia;

  • studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej;

  • programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL z dnia 1 lipca 2013 r. na realizację Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty  przewidziano 124 738 813 Euro, do dna 31 października 20123 roku Instytucje Pośredniczące w regionach podpisały 817 umów na wartość 488 310 173,75 zł. (...)

 


3. AKTUALIZACJA Zapytanie Pani poseł Julii Pitery.

Po naszej interwencji skierowanej do posłów na Sejm RP otrzymaliśmy odpowiedź Pani poseł Julii Pitery, która zwróciła się o wyjaśnienia do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poniżej przedstawiamy pismo od Pani poseł oraz odpowiedź MEN.

W imieniu Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświatą dziękujemy Pani poseł za zainteresowanie naszą sprawą.


4. AKTUALIZACJA Zapytanie Pana posła Marka Krząkały.

Otrzymaliśmy również odpowiedź Pana posła Marka Krząkały, który skierował interpelację do Ministra Finansów w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku z realizacją ustawy budżetowej. Poniżej zamieszczamy interpelację Pana posła oraz odpowiedź Ministerstwa Finansów.

W imieniu Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświatą dziękujemy Panu posłowi za zainteresowanie naszą sprawą.