powrót do strony głównej OSKKO    
   

 

 
 

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli
 Wrocław, 20-21 maja 20054

Organizator:

 
 

 

 

Patronat medialny:

 

Sponsorzy główni:

Patronat: Wiceprezydent Miasta Wrocławia, współpraca: Dolnośląskie Kuratorium Oświaty

 

Sponsorzy, partnerzy:

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, realizując swą misję budowania grupy zawodowej kadry kierowniczej oświaty, zorganizowało dla dyrektorów
przedszkoli, wizytatorów, pracowników OP, nauczycieli przedszkoli dwudniową konferencję, mającą na celu doskonalenie kadry oraz podjęcie dyskusji nad kondycją edukacji przedszkolnej.

Patronatem objął spotkanie wiceprezydent miasta Wrocławia, pan Jarosław Obremski. Przybyło około 130 osób z całego kraju [lista uczestników], w tym około kilkunastu członków OSKKO. Konferencję prowadzili: Marek Pleśniar, dyrektor Biura OSKKO i Ewa Halska, członek Zarządu OSKKO.

Piątek, 20 maja 2005

O godz. 12:00 w budynku SP 118 we Wrocławiu rozpoczął się pierwszy dzień konferencji.

Dyrektor Biura OSKKO, Marek Pleśniar przywitali zebranych oraz zapoznał ich z programem i organizacją konferencji.

Następnie wystąpili prelegenci. Odbyły się wykłady:

1. Program wychowania estetycznego w przedszkolu.
 Dr Lucyna Matuszak, adiunkt Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej UMK w Toruniu.

Autorka wdrożonego w Poznańskim Przedszkolu Estetycznym programu wychowania estetycznego

 

2. Diagnoza rozwoju małego dziecka.
 Dr Marta Kochan-Wójcik, Uniwersytet Wrocławski

Materiał konferencyjny do pobrania.

Za podstawowy cel pracy każdego nauczyciela uważa się tworzenie takich warunków, w których dziecko może optymalnie rozwijać swe możliwości. Tak ogólnie sformułowane zadanie nabiera szczególnego znaczenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wychowankowie wchodząc w tym czasie w dynamiczny okres rozwoju poznawczego, charakteryzują się ogromną potrzebą autonomii poszukując jednocześnie stabilnego wsparcia dorosłych w procesie poznawania świata i uczenia się. Inną wyłaniającą się cechą tej grupy jest jej znaczne zróżnicowanie w zakresie posiadanej wiedzy, zainteresowań i nabytych umiejętności. Wynika to z jednej strony z odmiennych doświadczeń, jakie najmłodsi gromadzą w trakcie swego życia, a z drugiej – z wrodzonych predyspozycji każdego z nich determinujących specyfikę relacji dziecka ze światem. W kontekście wymienionych cech tworzenie optymalnych warunków rozwoju wymaga od wychowawcy poznania swych podopiecznych, określenia ich możliwości, zainteresowań, mocnych i słabych stron oraz dopasowania metod pracy do indywidualności kilkulatków: do tego jacy są i jacy mogą być z pomocą nauczyciela.

Możliwości diagnozowania zachowań ucznia. Diagnoza rozumiejąca versus etykietująca”
Marta Kochan-Wójcik
Materiał konferencyjny do pobrania.

W literaturze poświęconej zagadnieniom nauczania, problematyka diagnozowania podejmowana jest szczególnie często. Diagnozie podlegają indywidualne kompetencje nauczyciela, diagnozowane są osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze konkretnego ucznia, klasy, szkoły lub zespołu szkół, na poziomie gminy czy województwa. Stosowana powszechnie w środowisku edukacyjnym stała się hasłem popularnym i często nadużywanym, co więcej ujmującym często zagadnienie z wąskiej perspektywy wartościowania i kategoryzacji zachowań, umiejętności oraz wiedzy ucznia. ...

3. Budowanie programu rozwoju przedszkola Ewa Halska, edukator - Opole

W przerwach można było poznać oferty Klanzy, RAABE, Juki i inn..

 Warsztaty


1. Ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Anna Jadach, edukator, Warszawa

2. Rola zabaw (językowych, matematycznych, integracyjnych) w rozwoju dziecka i osiąganiu sukcesów Aleksandra Kozyra, edukator, Warszawa

3. Rola muzyki w edukacji elementarnej, z uwzględnieniem krótkich form muzyki klasycznej Joanna Pietrzak, edukator, Warszawa

 


4. Budowanie programu rozwoju przedszkola Ewa Halska

5. Warsztaty pedagogiki zabawy – Joanna Litwinienko, Klanza Wrocław


6. Teatr plastyczny w przedszkolu – Anna Morawiecka, Klanza Wrocław


8. Profilaktyka bezpiecznych zachowań. Program profilaktyczno-wychowawczy. Współpraca z rodzicami. Małgorzata Niewodowska, dyr. Specj.PPP Kraków, konsultant ds. profilaktyki - Straż Miejska m. Krakowa

Pozostałe fotografie:

   

Sponsorzy konferencji:

 

Sekretariat Konferencji.

Organizatorzy konferencji są członkami OSKKO. Prowadził OKDP Marek Pleśniar - dyrektor Biura OSKKO. Zespół organizacyjny: Anna Kaszczuk, Halina Waligórska, Ewa Halska, Danuta Sikora i inn.

Podziękowania:

Do organizacji Konferencji przyczyniły się Panie: Kinga Skiba-Kuna - KO Wrocław oraz Barbara Rotte - dyr. SP 118 we Wrocławiu