SZKOLENIE ZUS DLA DYREKTORÓW i NAUCZYCIELI
Wykład i warsztat. Grażyna Mleko, Kierownik Inspektoratu ZUS Kraków – Podgórze.

Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych – Grażyna Mleko rozpoczęła swoje wystąpienie od wskazania komu tak naprawdę przysługuje emerytura nauczycielska. Odnosząc się do konkretnych podstaw prawnych poinformowała zebranych dyrektorów szkół, że ze świadczenia emerytalnego mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni ale także będący w połowie okresu zatrudnienia. Nauczyciel, w kontekście przepisów prawnych, rozumiany powinien być jako osoba zatrudniona przynajmniej na połowę etatu. Co istotne, taka emerytura przysługuje również nauczycielom mianowanym i dyplomowanym, zatrudnionym na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne: w kuratoriach oświaty, urzędach organów administracji rządowej, specjalistycznej jednostce nadzoru.

Zdaniem prelegentki dyrektor zobligowany jest do udowodnienia przede wszystkim tego, że pracuje jako nauczyciel, a nie pełni funkcji wyłącznie menedżerskie (takim podmiotom nie przysługuje wcześniejsza emerytura).

W kolejnej części wystąpienia Grażyna Mleko skupiła się na wymogach w postaci odpowiedniej dokumentacji, koniecznej do złożenia w przypadku chęci wliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym. Zauważyła, że znaczna część pracowników ubiegających się o wcześniejszą emeryturę rozważa wliczenie tego okresu do lat pracy, jednak nie zdaje sobie sprawy z istoty posiadania dowodów w postaci potwierdzenia płacenia składek – odpowiedniego zaświadczenia z KRUS.

Prelegentka wskazała również, że przy rozliczaniu okresu pracy nauczycielskiej za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznie 1982 – Karty Nauczyciela. Istotne wydaje się być także to, że do wymaganego 20-letniego okresu pracy nauczycielskiej zalicza się okresy pracy w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. Co więcej, właśnie to ustalenie 20 letniego okresu pracy nauczycielskiej stanowi największy problem, nie uwzględnia się bowiem na przestrzeni całego życia: urlopów wychowawczych, okresów służby wojskowej i urlopów bezpłatnych.

Na koniec spotkania Grażyna Mleko pokazała przykładowe wnioski o przyznanie świadczenia emerytalnego, wyjaśniła, co należy rozumieć przez rozwiązanie stosunku pracy, i kiedy najlepiej tego dokonać. Podane zostały również przykłady wyliczeń wysokości emerytur w odniesieniu do osób urodzonych w konkretnych rocznikach, a także wskazano różnice pomiędzy emeryturami obowiązującymi według starych lub nowych zasad. Prelegentka zauważyła, że każdy może wystąpić o przyznanie emerytury bez rozwiązywania stosunku pracy, a obowiązkiem pracodawcy – co powinno być szczególnie istotne dla dyrektorów kierujących szkołami – jest współdziałanie z pracownikami w prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia oraz wydawanie zaświadczeń istotnych do ustalenia wysokości wynagrodzenia.

Druga część spotkania poświęconego sprawom związanym z uprawnieniami do otrzymania świadczeń emerytalnych oraz kompensacyjnych rozpoczęła się od pytań zadawanych przez dyrektorów szkół specjalistce prowadzącej szkolenie – Grażynie Mleko. Najbardziej nurtującą wszystkich zebranych kwestią była sytuacja osób urodzonych w latach 60-65 XX wieku, którzy – jak się mawia powszechnie – „zostali oszukani przez system”. Prelegentka zapewniła, że osobom z tego przedziału wiekowego przysługuje rekompensata, jednakże zobowiązane są one do dostarczenia odpowiedniej dokumentacji o przepracowaniu minimum 15 lat.

Grażyna Mleko zaznaczyła również, że rekompensata nie przysługuje takim pracownikom, którzy posiadają ustalone prawo do: emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela oraz Emerytury z art. 184 Ustawy Emerytalnej. Wskazane zostały również praktyki, o których trzeba pamiętać przy składaniu wniosków o świadczenia emerytalne oraz najczęściej popełniane błędy, przed którymi można się uchronić.

Prelegentka odpowiedziała na pytania odnośnie do świadczeń kompensacyjnych i możliwości złożenia wniosku o wcześniejszą emeryturę. Wskazała także, jak powinno się obliczać okres studiów, i jakie przysługują pracownikom prawa wynikające z wykorzystywania przez nich urlopów wychowawczych.

Na koniec spotkania Grażyna Mleko poinformowała, kiedy najlepiej składać wnioski do ZUS, oraz jak istotne jest ciągłe monitorowanie swoich lat pracy a także posiadanie odpowiedniej dokumentacji.