Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na czternasta, doroczną Konferencję OSKKO adresowaną do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych,
która odbędzie się w dniach 3-5 marca 2017 w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Do udziału w Konferencji OSKKO zapraszamy wszystkie* osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem polskiego systemu oświaty.

Celem naszego spotkania będzie doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Przyjdzie nam obradować w trudnym czasie zmian w oświacie. Aby sprostać tym wyzwaniom, kadra kierownicza potrzebuje wzajemnego wsparcia, rzetelnej wiedzy, dyskusji nad przyszłością szkół. Planujemy, tradycyjnie, liczne formy doskonalenia zawodowego - seminaria, warsztaty, wykłady.

Spotkamy się też po to, aby być razem, w gronie osób znających wspólne problemy. Nie zabraknie czasu na integrację i oderwanie się od kłopotów. Nie zabraknie programu kulturalnego: po raz trzeci w historii Konferencji odbędzie się, tylko dla nas, koncert zespołu Piwnicy Pod Baranami.

Do zobaczenia w Krakowie.

*Na zakończenie Konferencji, w jej trzecim dniu (5 marca 2017 r.), odbędzie się ponadto Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (tylko dla Członków OSKKO).

Partnerzy merytoryczni

 

Partnerzy Konferencji

 

Partnerzy medialni

 
 
   

 


PROGRAM KONFERENCJI

JASNA STRONA PLANETY – CO DOBREGO ROBIĄ DZIECI I MŁODZIEŻ I OD CZEGO TO ZALEŻY?
Wykład. Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski. „Sporo jest badań o różnych negatywnych zjawiskach (zagrożeniach) związanych z dziećmi i młodzieżą. O nich także najczęściej się dyskutuje i w środowisku naukowym i w pokoju nauczycielskim i potocznie. My podczas wykładu zrobimy inaczej – przyjrzymy się tym danym, które wskazują na pozytywne zjawiska i trendy. Zastanowimy się także co takie podejście daje i jak je przełożyć na codzienną praktykę wychowawczą”.

ZADANIA DYREKTORÓW SZKÓŁ W ZWIĄZKU Z WPROWADZANIEM NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO. 
Szkolenie OSKKO
dla: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów, pracowników organów prowadzących. Zachęcamy do udziału w tym wykładzie szczególnie teraz, gdy dyrektorów czekają trudne zadania związane ze sporami zbiorowymi, wygaszaniem i przekształcaniem placówek, polityką kadrową, nowymi podstawami programowymi.

Wykład jest podsumowaniem szkoleń, które prowadzimy w styczniu i lutym w całym kraju, zaktualizowanym o nowe zmiany w prawie i pytania uczestników szkoleń. O zarządzaniu placówką będą mówić praktycy, a zarazem sprawdzeni wykładowcy o ogólnopolskim doświadczeniu trenerskim, którzy udostępnią zebranym zweryfikowane w szkole aktualne pomysły, narzędzia, wzory dokumentów.

Celem spotkania jest usystematyzowanie informacji na temat zadań dyrektorów szkół wynikające z nowych regulacji zawartych w Przepisach wprowadzających ustawę -  Prawo oświatowe oraz w ustawie Prawo oświatowe, a także z ustawy Karta Nauczyciela, co obliguje dyrektora do modyfikacji kalendarza jego zadań.

Zagadnienia to m.in.:

 • Przekształcanie dotychczasowej struktury systemu oświaty i wpływ na organizację i funkcjonowanie szkół.
 • Włączanie, przekształcanie, wygaszanie poszczególnych typów szkół, nowe typy szkół (branżowe I i II stopnia) oraz harmonogram wprowadzania zmian.
 • Polityka kadrowa po wprowadzeniu zmian i w okresie przejściowym m.in.:

- przeniesienie, zwolnienie, stan nieczynny, ograniczenie - zatrudnianie nauczycieli w okresie przejściowym, spory zbiorowe,

- kontynuacja stosunku pracy i zwolnienia pracowników niepedagogicznych,

- pełnienie funkcji przez dyrektorów i wicedyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół.

 • Organizacja szkół od 1 września 2017 r. m.in.: nowe podstawy programowe i ramowe plany nauczania, zmiany statutów, kształcenie specjalne, doradztwo zawodowe, wolontariat.

Prezentowane podczas szkolenia materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej. Szkolenie powtórzymy trzykrotnie - 3 i 4 lutego.

DEBATA. SZKOŁA WS. ZMIAN SYSTEMOWYCH W OŚWIACIE.
Dyskusja OSKKO mająca na celu dostarczenie resortowi edukacji informacji o realnych, praktycznych efektach zmian w prawie oraz wypracowanie postulatów kadry kierowniczej. Praca podsumowująca odbędzie się w zespołach.

Minister Edukacji Narodowej spotka się w dniu 1 marca 2017 r. z organizatorami Konferencji, by przekazać materiał do dyskusji i omówić sposób współpracy po konferencji. W ok. 3 tygodnie po Konferencji jej delegaci spotkają się ponownie w MEN z minister A. Zalewską i współpracownikami, by przekazać postulaty i pytania uczestników.

Podczas Konferencji szkoły będą przechodzić coraz głębsze zmiany, przygotowywać się do nowego, trudnego roku szkolnego. Tegoroczne spotkanie niewątpliwie stanie się miejscem ożywionych dyskusji na ten temat i zaowocuje próbami korygowania poczynań urzędników, zgodnie z uwagami zgłaszanymi przez uczestników. Proponujemy uczestnikom m.in. zagadnienia:

 • Gorący czas  – zmiany w oświacie a my i resort oświaty. Jak współpracować z rodzicami? Ustrój szkolny - system szkolny, stanowisko wobec sposobu wdrażania przez MEN. Finansowanie oświaty. Status i rola nauczyciela, dyrektora. Sytuacja kadry kierowniczej w trakcie zmian. Współpraca szkoły i instytucji oświatowych z organizacjami pozarządowymi. Rola jednostek samorządu terytorialnego w zmianach systemowych. Jak zmiany w systemie oświaty mogą wpłynąć na polityki edukacyjne samorządów? Różnice sytuacji gmin miejskich i wiejskich. Jak prowadzić politykę kadrową? Jakie będą społeczne i finansowe koszty wdrażanych i zapowiadanych zmian?

 •  Absurdy oświatowe - 2017” Rekomendacje. W efekcie prac konferencji powstanie kolejna porcja uwag i postulatów, znanych już dobrze dyrektorom i resortowi oświaty. „Absurdy” kolejnych lat wręczamy Ministrowi Edukacji Narodowej. Również efekty tegorocznej pracy dotrą do adresata. Szczególna sytuacja końca roku 2016 spowodowała, że pozostała do wyjaśnienia duża liczba pytań dyrektorów – uczestników wrześniowego Kongresu Zarządzania Oświatą. Pora na weryfikację. Prosimy uczestników o przygotowanie swoich spostrzeżeń do dyskusji. Zapraszamy także do nadsyłania nam propozycji drogą elektroniczną.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OCHRONA PRAWNA NAUCZYCIELA.
Wykład i seminarium. Dr Małgorzata Dziewanowska. Temat będący znakiem czasów. Jak stawiać czoła powszechnym przypadkom ponoszenia przez nauczycieli i dyrektorów odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej. M.in. poruszymy zagadnienia:

 • odpowiedzialność prawna nauczyciela na podstawie kodeksu pracy i Karty Nauczyciela (porządkowa i materialna)

 • odpowiedzialność cywilna - kontraktowa i deliktowa (przede wszystkim w zakresie opieki nad dziećmi i nadzorem nad nimi)

 • odpowiedzialność karna i konsekwencje dla nauczyciela/dyrektora

 • ochrona cywilno-prawna nauczyciela (dobra osobiste)

 • ochrona związana ze statusem funkcjonariusza publicznego

 • ochrona prawno-karna nauczyciela, a także sposoby zabezpieczania się przed konsekwencjami

 • mediacje jako optymalny sposób rozwiązywania sporów

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Policja, NGOs, zespoły interdyscyplinarne, itp.)

Mówiąc o odpowiedzialności prawnej nauczyciela powiemy dużo o tym, jak zabezpieczyć się przed jej nie ponoszeniem - tzn. chcemy wskazać granice za co nauczyciel/dyrektor jest odpowiedzialny a za co już nie.

KONSTRUKTYWNA WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI.
Wykład. Dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, red. Dariusz Łukawski.

1.    Media: rodzaje mediów, zasady funkcjonowania, specyfika, potrzeby, obustronna komunikacja, pozytywne relacje.

2.    Jak to robić? - rozpoznanie rynku, sposoby dostarczania kontentu, współpraca z redakcjami.

3.    Media własne placówek i media społecznościowe. Wzmocnić (iza) ochrona danych, dostępność, prawo itd.

KONSTRUKTYWNA WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI.
Warsztat, 2h. Dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, red. Dariusz Łukawski, operator (warsztat z kamerą).
Liczba uczestników: 2 grupy po 20 osób.

1.    Prezentacja uczestników (krótkie wystąpienia w formie wizytówek – kamera).

2.    Zachowanie przed kamerą, zasady konstruowania wypowiedzi, jak uniknąć manipulacji, sposoby opanowania tremy, wsparcie, research, kadry, światło, czas.

3.    Prezentacja przed kamerą (po raz drugi).

4.    Analiza nagranych wystąpień: Porównanie i uwagi dotyczące wystąpień nagranych pod presją czasu, bez przygotowania przy obecności dużej liczny widzów w zderzeniu z przygotowanymi, studyjnymi wystąpieniami nagrywanymi w  kameralnych warunkach. Atuty i wady, co wyeksponować, a czego unikać. Analiza języka wypowiedzi.

BEZPIECZNA SZKOŁĄ. NOWE ZAGROŻENIA, PROFILAKTYKA, PRAWO.
Wykład. Sędzia Anna Maria Wesołowska.

 • Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły - rola edukacji prawnej - kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze
  w sądzie.

 • Nowe zagrożenia; grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki.

 • Zasady odpowiedzialności nieletnich.

 • Zachowania, na które szkoły/przedszkola mają obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskiej Karty.

 • Nowe formy przemocy wobec dziecka: eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie około rozwodowym

 • Rodzice a szkoła: obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego, obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji, obowiązki rodziców wobec dziecka.

 • Mediacja w sprawach nieletnich i mediacja rówieśnicza, jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole.

PANEL SPLO.
Podyplomowe Studia Liderów Oświaty
są pomocne w każdej rzeczywistości szkolnej. Liderzy oświaty SPLO, przedstawią tematy:

1. Budowanie zespołu nauczycieli skoncentrowanych na nauczaniu i uczeniu się uczniów. 

2. Dobre praktyki absolwentów SPLO w zakresie poprawiania nauczania i uczenia się uczniów. 

Spotkania z udziałem dyrektorów – absolwentów studiów podyplomowych liderów oświaty SPLO. Paneliści pokażą na przykładach swoich szkół, jak rozpoznawali elementy hamujące jakościowy rozwój szkoły i jak wprowadzali zmiany w obszarze uczenia się uczniów. Przedstawią swoją rolę, jako lidera edukacyjnego w szkole. SPLO są wspólnym przedsięwzięciem CEO, OSKKO, PAFW i Collegium Civitas.

OK ZESZYT BUDUJE PARTNERSTWO W UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU.
Danuta Sterna oraz Małgorzata Sulewska, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Rozmowa ekspertki oceniania kształtującego Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz dyrektorki Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, która we współpracy z Radą Pedagogiczną oraz uczniami stosuje metodę OK zeszytu. Podczas spotkania będzie można zobaczyć jak wygląda ta forma pracy i prowadzenia zeszytów uczniowskich.

PROWADZENIE, MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Z WYKORZYSTANIEM MOBILNEJ APLIKACJI DO AUDYTOWANIA AUDIT 24.

Zespół Biura Kompleksowej Obsługi Firm J&J”. „Unikatowe narzędzie, nie mające w Polsce żadnego odpowiednika”. „Nieoczekiwany obrót w pracach nad naszym produktem, przyniosło dołączenie do naszego zespołu byłego dyrektora liceum. Dostrzegł on możliwości w wykorzystaniu naszej aplikacji do prowadzenie, monitorowania i raportowania kontroli zarządczej w placówce oświatowej. To właśnie jego słowa cytowane za Brianem Tracy: „Zjedz tę żabę !” zainspirowały nas do prac nad wersją oświatową naszego AUDIT - u 24. Uznaliśmy, że Konferencja będzie świetną okazją na premierę naszej aplikacji. Zapraszamy zatem do Krakowa.

Więcej informacji na stronie http://www.audit24.pl/ oraz na ilustracji (kliknij aby powiększyć):

ABSENCJA UCZNIÓW - PRZYCZYNY I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TYM PROBLEMEM
Wykład (4.03.2017). Dr n.med. Tomasz Srebnicki - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny, dydaktyk psychoterapii poznawczo-behawioralnej, asystent na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pracownik Kliniki Psychiatrii WIeku Rozwojowego WUM, wykładowca i dyrektor dydaktyczny w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT, wykładowca nODN Centrum CBT w Warszawie, autor publikacji z zakresu psychoterapii zaburzeń wieku rozwojowego.

MENTORING – JAKO FORMA ROZWOJU NAUCZYCIELI.
Piotr Wiroński
, Wiceprezes Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR www.promentor.pl
Planowane zagadnienia:

 • Czym jest, a czym nie jest mentoring

 • Role osób w procesach mentoringowych

 • Mentoring jako proces rozwoju nauczycieli

 • Po co wdrażać mentoring w szkole?

 • Szkoła Mentorów Oświaty – pierwszy tego typu projekt w Polsce

AUTENTYCZNE PRZYWÓDZTWO W BURZLIWYCH CZASACH. 
Wykład (3.03.2017). Krzysztof Słaboń, Collegium Wratislaviense www.cw.edu.pl.
Czasy burzliwe niosą wiele wyzwań. Niepokój, zachowawczość, deficyt nadziei, pogłębiające się podziały przecinające społeczności w których pracujemy to tylko niektóre z nich. Nakładają się na nie pochłaniające energię zmiany systemowe i trudna do przewidzenia przyszłość. Taki jest kontekst w którym zadajemy sobie pytanie o autentyczne przywództwo. Jak w tej sytuacji pociągnąć i zmotywować ludzi by tworzyli zespół, który efektywnie i twórczo będzie realizował wspólną wizję? Czym wyróżniają się organizacje, zespoły i jednostki, które odnoszą sukces ? Co wpływa na to, że mając podobne możliwości i te same ograniczenia osiągamy różne wynik?. Nie będziemy wypisywać recept, ale poszukamy wskazówek, które pomogą Ci zdiagnozować Twój zespół i wytyczyć kierunki jego rozwoju. 

Standardowo zapewniamy materiały szkoleniowe i promocyjne dla wszystkich uczestników.

KONSEKWENCJE REFORMY DLA PRACY DYREKTORA SZKOŁY – PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE.
Wykład Wolters Kluwer. Szczegóły wkrótce.

UNIWERSYTET W SZKOLE. JAK SZKOŁA MOŻE KORZYSTAĆ Z METOD POPULARYZOWANIA NAUKI?
Fundacja Uniwersytet Dzieci
od 10 lat popularyzuje naukę - bezpośrednio na zajęciach akademickich dla dzieci i pośrednio, przez szkoły, realizując program Scenariusze Lekcji. Wypracowana przez Fundację i naukowców metoda pracy z dziećmi - Metoda Pytań i Doświadczeń, jest efektywnie realizowana także w warunkach szkolnych.

 • Lekcje przygotowywane i realizowane w oparciu o metodę, która:

 • pozwala uczniom zdobywać wiedzę, zadawać pytania, stawiać hipotezy, projektować doświadczenia i eksperymenty oraz samodzielnie wyciągać wnioski, a efekty wykorzystywać w praktyce,

 • wiąże się ściśle z rozwijaniem umiejętności społecznych: praca w grupie, współpraca, podejmowanie decyzji, wspólne planowanie i przeprowadzanie doświadczeń,

 • stawia nauczyciela w roli kreatora sytuacji edukacyjnych, inspirują do tworzenia aktywnych zajęć,

 • przekształca klasę w prawdziwe centrum nauki, przy jednoczesnym realizowaniu celów podstawy programowej.

W czasie spotkania, które będzie miało charakter warsztatowy przyjrzymy się pytaniom, które zadają dzieci i zastanowimy się, jak wykorzystać naturalną dziecięcą ciekawość do osiągania sukcesu dydaktycznego w szkole. Biorąc udział w doświadczeniach przekonamy się o roli metody badawczej w szkole, a także sprawdzimy, jak w prosty sposób wprowadzać do dydaktyki szkolnej rozwiązania oparte na schemacie: hipoteza - doświadczenia – wnioski. Zaprezentowane zostaną narzędzia wspierające nauczyciela w budowaniu kapitału naukowego wśród uczniów i popularyzowaniu nauki.

„DYREKTOR – AKTUALNY ZWIERZCHNIK, BYŁY KOLEGA”
Wykład. Beata Kotlińska, Bolesław Kotliński, STREFA POTENCJAŁU. Najpopularniejszy na naszej konferencji temat Strefy. Temat Expose szefa i inne narzędzie szefowskie, które stosowane w praktyce umożliwia przedstawienie ważnych założeń pracy szefa - „ludzie będą pracować dobrze i spełniać oczekiwania zwierzchnika, o ile tylko będą mieli możliwość poznać te oczekiwania”. Zagadnienia:

 • Wiedza pozwalająca zaakceptować siebie w pełni w roli szefa, a podwładnym poznać granice współpracy z szefem.

 • Dokąd zmierzam, jako szef zespołu? Jak skutecznie komunikować zespołowi swoje oczekiwania ,kiedy stosować rozmowy korygujące i nagradzające

 • Jakie są słabości i atuty zespołu?

 • Czego oczekują ode mnie moi zwierzchnicy, a czego podwładni?Dyrektor wobec dylematów zarzadzania

Moduł ma charakter prezentacji z elementami dyskusji i warsztatu, chociaż jest fragmentem większego programu szkoleniowego ‘STREFA SZEFA’, to stanowi zamkniętą całość. W trakcie uczestnicy otrzymają odpowiednie materiały, będą mieli możliwość zadawania ważnych dla nich pytań.

SYTUACJE KONFLIKTOWE W SZKOLE.
Dwa warsztaty. Obowiązują zapisy. Beata Kotlińska, Bolesław Kotliński, STREFA POTENCJAŁU.
Na warsztat zapraszamy osoby, które w swojej codziennej pracy stykają się z trudnymi emocjonalnie sytuacjami na styku  nauczyciel - rodzic, i z racji swojej roli czują odpowiedzialność za zażegnanie konfliktu i zadbanie o dobro obu stron.

Uczestnicy dowiedzą się jak zadbać o wyjście z twarzą obu stron konfliktu, jak zmierzyć się otwarcie z lękami i frustracjami rodziców – za wszelką cenę chcą chronić swoje dzieci i samych siebie przed utratą pozytywnego obrazu siebie: „Nie jestem dobrym rodzicem – jeżeli jest problem z dzieckiem, to znaczy, że nie sprawdzam się jako rodzic.”

Po stronie nauczyciela całkiem podobne obawy: „Jeżeli rodzic ma uwagi, pretensje, to znaczy, że podważa moje kompetencje, nie szanuje mnie (nie jestem dobrym nauczycielem).”

Uczestnicy warsztatu poznają mechanizmy zawiązania i eskalacji konfliktu, dowiedzą się, jak zarządzić sytuacją konfliktową tak, aby nie stała się wyczerpującą, nic nieprzynoszącą spiralą wzajemnych pretensji, a stała się szansą do wyjście na nowy poziom współpracy. Dyrektor często znajduje się w przysłowiowej pozycji miedzy młotem a kowadłem. Z jednej strony dąży do zachowania dobrze rozumianej lojalności wobec pracownika, chroni go przed utratą autorytetu i nadszarpnięciem wizerunku szkoły, z drugiej czuje się zobowiązany do spojrzenia na problem od strony rodzica, obawia się eskalacji zachowań destrukcyjnych ze strony ”skrzywdzonego” rodzica, jego wpływu na innych rodziców, a co za tym idzie propagowania złej opinii o szkole.

Jak zadbać o interesy jednych i drugich, nie pozwolić na wciągniecie się w rolę Ratownika , który często „obrywa” od obu stron konfliktu, jak zachować i propagować w szkolę postawę wygrana–wygrana, bo przecież obu stronom chodzi ostatecznie o to samo: dobro dziecka i jego rozwój w sprzyjającym środowisku. Moduł ma charakter warsztatu(grupy do 30 osób, zapisy w recepcji ) i chociaż jest fragmentem większego programu szkoleniowego ‘STREFA SZEFA’, to stanowi zamkniętą całość. W trakcie uczestnicy otrzymają odpowiednie materiały.

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE - W TRUDNYCH CZASACH.
Trzy spotkania poprzedzone wspólnym wykładem wstępnym
Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Społecznego.

 • „BEZPIECZNA SZKOŁA: RADYKALIZACJA”
  Wykład. Jacek Purski, Prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Celem jest pogłębienie wiedzy nauczycieli - w ramach podnoszenia kwalifikacji - w dziedzinie przeciwdziałania radykalizmowi w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rasizmu, neofaszyzmu i fundamentalizmu religijnego. Wykład skierowany jest do nauczycieli, pedagogów i wychowawców wszystkich szkół i innych placówek edukacyjnych.

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO.
  Wykład. W przygotowaniu.

 • SZKOŁA WOBEC ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO I INNYCH SYTUACJI KRYZYSOWYCH.
  Seminarium. Andrzej Kruczyński, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Podniesienie kompetencji kadry placówek oświatowych w dziedzinie zarządzania sytuacjami kryzysowymi, może znacząco przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na terenie szkół. Zabezpieczenia techniczne w placówce i ich praktyczne sposoby wykorzystania. Pokaz wraz z omówieniem standardów postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych. Standard postępowania w sytuacji „Agresywny i niebezpieczny osobnik w szkole”. Standard postępowania w sytuacji „Aktywny strzelec” z wykorzystaniem procedur postępowania „Azyl” i „Ewakuacja”. Standard postępowania w sytuacji „Akt terroru kryminalnego w placówce oświatowej”. Zagrożenia wynikające z podłożenia ładunku wybuchowego i sytuacji zakładniczej. Zagrożenia wynikające z otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego oraz zagrożeń terrorystycznych w placówce.

WYKŁAD INSPIRACYJNY NA BAZIE 7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA S.R.COVEY’A.
Magda Niemczuk-Kobosko
, FC EDU. www.fcedu.pl

Wykład wstępny dotyczy teorii 7 Nawyków i porusza takie kwestie jak:

1.    Bądź proaktywny - nawyk osobistej odpowiedzialności

2.    Zaczynaj z wizją końca - nawyk działania z wizją

3.    Rób najpierw to, co najważniejsze - nawyk dyscypliny działania

4.    Myśl w kategoriach wygrana-wygrana - nawyk poszukiwania wzajemnych korzyści

5.    Staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumiany - nawyk komunikacji empatycznej

6.    Twórz synergię - nawyk twórczej współpracy

7.    Ostrz piłę - nawyk codziennej samoodnowy

Warsztat rozwijający tematykę pkt 1. oraz 7.
„Czas jest dla edukacji tak trudny, że warto skupić się na nawyku, tzn. proaktywności - czyli co robić, kiedy wydaje się, że już nic nie da się zrobić oraz regeneracji - czyli jak znaleźć na to siły”.

JAK KSZTAŁCIĆ MŁODYCH NAUCZYCIELI MATEMATYKI I JĘZYKA POLSKIEGO?
Propozycja udziału uczestników Konferencji OSKKO w miniwarsztatach, prowadzonych przez  przedstawicieli kadry Szkoły Edukacji PAFW i UW. „W Szkole Edukacji pracujemy ze studentami, przyszłymi nauczycielami, pokazując im różne zagadnienia z perspektywy wyzwań i trudności, na jakie napotyka młody nauczyciel matematyki i języka polskiego. Chcielibyśmy przedstawić nasz model kształcenia oraz sposoby i metody pracy na miniwarsztatach. Zapraszamy wszystkich Dyrektorów – nie tylko polonistów i matematyków”. 

Warsztaty matematyczne prowadzić będą: Marcin Karpiński – wykładowca dydaktyki matematyki, Beata Kotarba – tutorka matematyki, studentka pilotażowego roku w SE. Matematycy omówią stosowane przez nich rozwiązania, które są odpowiedzią na wyzwania w zawodzie nauczyciela matematyki. Proponują oni miniwarsztat dotyczący wykorzystania pracy zespołowej na lekcjach matematyki.

Warsztaty polonistyczne prowadzić będą: Witold Bobiński – dydaktyk języka polskiego, Agata Patalas – tutorka języka polskiego, studentka pilotażowego roku w SE. Poloniści pokażą na przykładach sposoby pracy z przyszłymi nauczycielami języka polskiego – poprowadzą miniwarsztat na temat: „Metody pracy twórczej z uczniami - interpretacja, odbiór, tworzenie wypowiedzi”.

NOWE OBOWIĄZKI DYREKTORA JAKO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH.
Tomasz Paprocki.
Abifusion24.pl  http://abifusion24.pl/ . „Coraz więcej informacji o nowej reformie ochrony danych więc tematyka będzie naprawdę świeża, a czasami zaskakująca po 20 latach przyzwyczajeń do starej ustawy o ochronie danych”. Nowa rola administratora danych osobowych- dyrektora placówki oświatowej oraz nowe wymagania dla dotychczasowych ABI czyli Inspektorów Ochrony Danych.

·         Na czym polega zmiana podejścia do ochrony danych osobowych?

·         W jakim zakresie nastąpi wzmocnienie pozycji i niezależności inspektorów ochrony danych?

·         Kiedy obowiązkowo trzeba będzie przeprowadzać ocenę skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych?

·         Jaki jest cel i istota uprzednich konsultacji z organem nadzorczym?

·         Jak prowadzić dokumentację przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia, jak przeprowadzić inwentaryzację danych osobowych?

·         Kiedy zgłaszać do GIODO przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych, jaka odpowiedzialność grozi za przetwarzanie danych niezgodnie z prawem?

Prawodawca unijny wprowadził w określonych przypadkach obligatoryjne wyznaczenie inspektorów ochrony danych, wzmocnił ich niezależność i pozycję, doprecyzował wymogi dotyczące ich fachowego przygotowania (wiedzy i umiejętności) oraz wprowadził ochronę tych osób przed negatywnymi skutkami działań podejmowanych na rzecz ochrony danych osobowych. Określił również zakres zadań inspektorów w sposób, który wskazuje, że osoba ta ma przede wszystkim pełnić rolę doradczą i weryfikacyjną wobec działań i decyzji administratorów danych i podmiotów przetwarzających dane. Obowiązek ich wyznaczenia będą mieli administratorzy danych i podmioty przetwarzające będące organami lub podmiotami publicznymi - a placówki edukacyjne są podmiotami publicznymi.

Prelegent, Tomasz Paprocki, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, praktyk, od 10 lat zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych i prywatności, pełni funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji miedzy innymi w przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych.

PROGRAMOWANIE OD NAJMŁODSZYCH LAT! WPROWADZENIE I SPRAWDZENIE W PRAKTYCE SZKOLNEJ POWSZECHNEJ NAUKI PROGRAMOWANIA
Grupa MAC S.A. „W czerwcu 2016 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiadając wprowadzenie nauki programowania do szkół oficjalnie potwierdziło kluczowe znaczenie trzeciego języka świata również dla polskiej edukacji.  Jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla edukacji doskonale rozumiemy, że   programowanie jest tylko jednym z etapów rozwiązywania problemów za pomocą komputera. Uczeń powinien się bawić programowaniem a żeby nauka była skuteczna, powinien widzieć jego efekty.  Dlatego właśnie wdrażamy do polskiej oświaty Photona (http://meetphoton.com/pl/start/ ). Możliwe że nie słyszycie o tym robocie po raz pierwszy. Ale jest więcej niż pewne, że będziecie mogli zobaczyć go na żywo po raz pierwszy właśnie na naszym warsztacie.    

 • Spraw by lekcje nie były nudne. Nauczaj kodowania i logicznego myślenia przez zabawę!
 • Prowadź zajęcia w oparciu specjalnie zaprojektowaną grę, pełną wyzwań, interakcji
  z robotem – Photonem i minigier!
 • Natychmiast obserwuj efekty pracy uczniów!

Warto być tego dnia z nami.

Do zobaczenia!

P.S. Wszystkich zainteresowanych tematyką wprowadzenia nauki programowania do szkół polecamy naszą e-konferencję z udziałem prof. Macieja Sysło, członka Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN.  Odcinek dostępny oczywiście na www.mac.pl/ekonferencje ”.

KONCERT PIWNICY POD BARANAMI.
W piątek 3 marca 2017 r., w kinie Kijów, po raz trzeci w historii Konferencji, odbędzie się, tylko dla Uczestników konferencji, koncert zespołu Piwnicy Pod Baranami.

PRZEGLĄD METODYKI W NAUCE CZYTANIA W PRZEDSZKOLU.
Seminarium. Gabiera Fejkel, Froebel.pl. Grupa: 30 osób. Zagadnienia: wkrótce.

NAUKA CZYTANIA I PISANIA. METODYKA PRACY Z SZEŚCIOLATKAMI W ZAKRESIE TREŚCI WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
Forma: warsztatowo- wykładowa. Sylwia Kustosz, Froebel.pl. Grupa: otwarta. Wykład odbędzie się w dn. 3 marca 2017 r. Zagadnienia: wkrótce.

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE PEDAGOGIKI FREBLOWSKIEJ W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.  Warsztat. Sylwia Kustosz, Froebel.pl. Dn. 3 marca 2017 r. Grupa: 30-40 osób. Zagadnienia: wkrótce.

MOTYWACJA ZESPOŁU, CZYLI PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO. ZAJĘCIA DLA DYREKTORÓW. Warsztat. Rafał Iskra, Froebel.pl. Grupa: do 30 osób. Zagadnienia: wkrótce.

TAJEMNICE MECHANIZMÓW MOTYWACJI- CZYLI DLACZEGO DZIECI NIE CHCĄ SIĘ UCZYĆ.
Wykład. Gabriela Fejkel i Anna Turska, Froebel.pl. Zagadnienia: wkrótce.

JAK ROZRUSZAĆ KLASĘ I ZACHĘCIĆ DO MÓWIENIA PO ANGIELSKU. GRY JAKO SPOSÓB NA ATRAKCYJNE I EFEKTYWNE NAUCZANIE.
Anna Zwolińska
, Regipio – Gry językowe.
1. Gamifikacja - czemu nie? Wykorzystanie mechanizmów gier w kontekście edukacyjnym. 
Wprowadzanie innowacji we wszystkich sferach życia jest niezbędne do tego, żebyśmy mogli się rozwijać. Wprowadzenie innowacji również w procesie nauczania nie jest bez znaczenia. Zmieniają się dzieci, młodzież, zmieniają się również oczekiwania rodziców. Wprowadzenie w edukacji gamifikacji w prosty sposób pomaga wyjść na przeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców, a co za tym idzie również nauczycieli.  

2. Jak motywować uczniów do mówienia w obcym języku?
Zabawy i gry wymagają interakcji pomiędzy graczami. Odpowiedni wybór gry, dostosowanej do poziomu i umiejętności graczy jest w stanie wesprzeć problematyczny aspekt nauki języka obcego jakim jest mówienie. System sprawdzania i oceniania uczniów jest najbardziej mierzalny w oparciu o testy, kartkówki i sprawdziany. W przypadku języka obcego nie do końca jest to metoda, dzięki której jesteśmy w stanie ocenić możliwości komunikacyjne. A przecież w przypadku języka obcego najważniejsze nie jest wcale to, ile słówek znamy i w jakim stopniu opanowaliśmy zasady gramatyczne. Najważniejsze jest to, czy jesteśmy w stanie w sposób praktyczny użyć wiedzy, którą posiedliśmy. Nie jest to możliwe bez ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych. Gry i zabawy, wprowadzenie elementów dramy, dialogu i prezentacji jest najlepszym sposobem na praktyczne użycie języka, Zaangażowanie poprzez gry większej grupy dzieci/młodzieży pomaga również w zwalczeniu stresu związanego z mówieniem.

3. Rola gier w edukacji i możliwości jakie niesie ze sobą włączenie ich w proces nauczania.
Grając w grę edukacyjną/językową uczniowie przyswajają informacje przede wszystkim po to, aby osiągnąć lub zrealizować cel gry - czyli wygrać, a nie po to, aby się czegoś nauczyć. Nauka poprzez działanie powoduje, że stopień zapamiętywania przyswojonej wiedzy wzrasta. poczucie, że jest coś, na co mam wpływ i robię to z ochotą, a nie z konieczności, angażuje nawet tych, którzy z wyraźną niechęcią i sceptycyzmem podchodzą do konieczności uczestniczenia w lekcjach


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.
W niedzielę, 5 marca 2017 r., o godz. 9:30, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 (al. Kijowska 3) odbędzie się Walne Zebranie Członków OSKKO. Tylko Członkowie OSKKO.
W programie:
• Sprawozdanie Zarządu. Relacja z prac OSKKO w roku 2016.
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Uchwała o absolutorium dla Zarządu.
• Dyskusja programowa, stanowisko OSKKO w sprawie podstawowych problemów oświaty. Plan działań na 2017 r.

Specjalnie dla Uczestników
Konferencji odbędzie się

koncert zespołu
Piwnicy Pod Baranami.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty,
która odbyła się w obiektach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w dniach 4-6 marca 2016 r.

 

Wystawcy Konferencji
           

Kontakt z organizatorem:
Biuro Konferencji: tel. (89) 527-95-14, fax. (89) 679-05-59, kom. 509-498-266;
Dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl