KALENDARZ DYREKTORA 2017/18. AKTUALIZACJA PRAWA. ZADANIA DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KALENDARZU ROKU SZKOLNEGO.

Seminarium. Ewa Halska, Prezes OSKKO.

Wykład na temat zadań dyrektora szkoły wynikających z nowego prawa oświatowego i terminów ich wykonania poprowadziła Ewa Halska. W swojej prezentacji dokonała przeglądu różnych obszarów funkcjonowania szkoły wraz z przepisami, które te obszary regulują, zwracając uwagę na te, które uległy zmianie. Obszary te to: sporządzanie arkusza organizacji pracy szkoły, obowiązek sprawdzenia, czy osoba zatrudniania nie figuruje w rejestrze osób skazanych za przestępstwa seksualne, uprawnienia socjalne pracowników szkoły, urlopy wypoczynkowe nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia, doskonalenie zawodowe, ocena pracy nauczyciela, staże w kilku szkołach, awans zawodowy oraz czas pracy i nowe zasady ustalania pensum nauczycieli. Na koniec Ewa Halska odpowiadała na pytania słuchaczy, które dotyczyły w większości nowego sposobu naliczania pensum nauczycieli.