DYSKUSJA WS. STANOWISKA KONFERENCJI.

Debatę OSKKO otwarli Ewa Halska, która nakreśliła tematy dyskusji, oraz Marek Pleśniar, który nawiązał do poprzedniej debaty pt. „Trudne sprawy”, zwracając uwagę na problemy, przed którymi staje często szkoła, i na potrzebę dobrej komunikacji szkoły ze środowiskiem.

Pierwsza część debaty dotyczyła statusu dyrektora szkoła. Ewa Halska wprowadziła pierwsze zagadnienie w tym obszarze, czyli powierzanie stanowiska dyrektora szkoły, przypominając, że jednym z postulatów OSKKO było np. wprowadzenie urlopów dla dyrektorów szkół. Krzysztof Skolimowski zwrócił uwagę na to, że organ prowadzący powinien określić z góry, czy dyrektor ma pracować z zastępcą, gdyż teraz jest to zależne od sytuacji. Robert Luty dodał, że w ogóle w każdej szkole powinno być stanowisko wicedyrektora. Następnie Ewa Halska zwróciła uwagę na problem, czy dyrektorem może być nauczyciel kontraktowy i poprosiła członków OSKKO o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Włodzimierz Żurkowski odniósł się do kwestii wicedyrektora i zaproponował, żeby wicedyrektor był powoływany jedynie na okres kadencji dyrektora. Kolejna uczestniczka zwróciła uwagę na niejednoznaczność przepisów w kwestii startowania już urzędującego dyrektora w konkursie jako menadżer oświaty.
 

Kolejny obszar, który zaproponowała do dyskusji Ewa Halska, dotyczył doskonalenia kompetencji dyrektora. Jedna z uczestniczek zadała pytania, czy w przypadku starych dyrektorów można zaliczyć przygotowanie do zajęć jako doskonalenie zawodowe. Następny punkt debaty dotyczył jakości zarządzania i autonomii dyrektora. Ewa Halska zwróciła uwagę, że ustawa nie precyzuje, czy dyrektor jest pracownikiem samorządowym, czy nauczycielem, mówi jedynie, że organ prowadzący wykonuje wobec dyrektora czynności w zakresie prawa pracy, nie jest jednak jasne, czy są to czynności techniczne, czy decyzyjne. Mirosława Przyłudzka dodała, że prawo nie precyzuje, kto w organie prowadzącym jest za co odpowiedzialny, zatem powinno to zostać doprecyzowane podobnie jak prawo dyrektora do urlopu. Ryszard Sikora wskazał na różnice obowiązków i możliwości zatrudniania osób do pomocy między dyrektorami małych i dużych szkół i zasugerował, by zrównać ich status. Anna Zabielska dodała, że w przedszkolach dyrektor w ogóle nie ma wsparcia administracyjnego i również zasugerowała, że w każdej szkole powinien być wicedyrektor, co pomogłoby np. rozwiązać problem braku zastępstwa dla dyrektora w wakacje podczas urlopu. Kolejny z uczestników zwrócił uwagę, że przepisy nie definiują minimalnej liczby uczniów w szkole, stąd brak wymogu zatrudniania wicedyrektora. Ewa Halska zwróciła uwagę na kwestię obowiązkowego wsparcia pedagogicznego dla dyrektora, który jest menadżerem oświaty, i zasugerowała, że może powinno być również wsparcie administracyjne dla dyrektora-nauczyciela.
 

Ostatni obszar dyskusji w części poświęconej statusowi dyrektora szkoły dotyczył wykonywania zawodu dyrektora. Ryszard Sikora zwrócił uwagę, że nauczyciel kontraktowy, który jest dyrektorem, nie powinien mieć mniejszego dodatku funkcyjnego niż inny dyrektor. Kolejna uczestniczka zasugerowała, że dodatek funkcyjny powinien być może wynosić 50% wynagrodzenia na poziomie nauczyciela dyplomowanego. Barbara Plewnicka zwróciła uwagę, że pensja dyrektora nie jest adekwatna do obowiązków. Robert Luty również wspomniał o ogromnej odpowiedzialności, jaka wiąże się z tą funkcją. Dorota Kuchta dodała, ze dyrektor odpowiada w szkole za wszystko i potrzebuje wsparcia administracyjnego. Leszek Osowski zwrócił uwagę, że szczególnie w małej szkole wszystkie obowiązki administracyjne spoczywają na dyrektorze szkoły. Kolejny z uczestników dodał, że lepiej wyrzucić z przepisów zapis o minimalnej stawce dodatku, gdyż wtedy organy prowadzące nie będą chętne dawać więcej. Inny z uczestników zwrócił uwagę, że dyrektor w ogóle powinien startować z innej pensji. Beata Wrzosek zasugerowała, że pensum dyrektora powinno być roczne, tak aby dyrektor mógł wyrobić je na zastępstwach i w ten sposób poznać wszystkie klasy. Arkadiusz Malinowski przyłączył się do wcześniejszego głosu, że należy wykreślić ze stanowiska OSKKO zapis o minimalnej 50-procentowej stawce dodatku funkcyjnego dla dyrektora. Podsumowując tę część debaty, Ewa Halska wymieniła zwiększenie pensji zasadniczej dyrektora oraz wykreślenie zapisu o 50% dodatku funkcyjnego jako główne wnioski, które zostaną zawarte w stanowisku Stowarzyszenia.
 

Kolejna część debaty dotyczyła statusu nauczyciela. Ewa Halska rozpoczęła dyskusję od zwrócenia uwagi, że wynagrodzenia nauczycieli są zbyt niskie, i że stanowisko OSKKO powinno być takie, żeby te stawki zwiększyć o 1000 zł. Jeden z uczestników, dyrektor szkoły zawodowej, zwrócił uwagę, że za kilka lat może być problem z zatrudnieniem nauczycieli zawodu za te pieniądze. Ewa Halska wskazała również na problem stażów dokonywanych w różnych szkołach i problemów z ich ocenianiem przez dyrektorów. Krzysztof Skolimowski dodał, że dyrektorzy mają problemy z ocenianiem stażu, który odbywał się w różnych placówkach, oraz wskazał na potrzebę ulepszenia programów praktyk studenckich dla przyszłych nauczycieli, które powinny odbywać się w cyklu rocznym. Ewa Halska wspomniała również o potrzebie stworzenia nowej ustawy, która zastąpiłaby Kartę Nauczyciela, oraz zasugerowała, że wicedyrektorzy powinni mieć urlopy tak jak nauczyciela. Dyrektor ZSB w Braniewie zaproponował natomiast, że może wszyscy nauczyciele powinni mieć 35 dni urlopu tak jak dyrektorzy. Podsumowując debatę, Ewa Halska zaprosiła do zgłaszania innych wniosków, które po konferencji zostaną zebrane i przedstawione MEN w formie stanowiska OSKKO.