AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI.

Szkolenie OSKKO, Marcin Konrad Jaroszewski, OSKKO, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie.

W drugim dniu konferencji odbyło się szkolenie OSKKO dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, które poprowadził Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie. Szkolenie miało na celu przybliżenie najnowszych zmian oraz aktualizację informacji dotyczących prawa oświatowego w zakresie awansu.

Prowadzący szczegółowo przedstawił zgromadzonym najnowsze zmiany w prawie. Wśród poruszonych przez niego kwestii znalazła się zmiana czasu stażu nauczycielskiego, którego długość wydłuży się z dotychczasowych dziewięciu miesięcy do (ważne od 1 września br) roku i dziewięciu miesięcy.  Zmieniają się również warunki zaliczenia stażu – obowiązkowy będzie egzamin.  Wszystkie przepisy dotyczące oceny dorobku zawodowym będą uchylone. Według nowej ustawy został wycofany drugi staż, który wynikał z negatywnej oceny dorobku zawodowego.

Prelegent przybliżył kolejne zmiany – wydłużenie czasu kadencji pracy nauczyciela, który chce rozpocząć staż na następny stopień awansu (wcześniej zatrudniony mógł się starać po dwu latach pracy, teraz będą musiały upłynąć trzy lata). Wydłużony jest okres kadencji w przypadku nauczycieli mianowanych i urlopowanych. Zmiany następują również w ścieżce awansu dyrektora. Została wprowadzona nowość – egzamin na nauczyciela dyplomowanego może być przeprowadzony przy pomocy wideokonferencji.

Dyrektor pokazywał stosowne ustawy oraz przepisy, zaznaczając istotne nowelizacje – zmiany w przepisach dotyczących komisji kwalifikacyjnych oraz okresu, na jaki jest zatrudniony nauczyciel. Szczegółowo skupił się na omówieniu przepisów przejściowych (art. 124, art. 125, art. 126, art. 127, art. 128, art. 129 oraz art .130 Karty Nauczyciela).

Po omówieniu wszelkich innowacji w aktach prawnych bezpośrednio dotyczących regulacji awansu zawodowego nauczycieli prelegent przybliżył zgromadzonym rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego oraz przedstawił zawarte w Karcie Nauczyciela informacje dotyczące stopni awansu i definicji stażu. Wyszczególnił warunki, jakie musi spełnić pracownik ubiegający się o staż, zadania nauczycieli i ich opiekunów oraz pokazał przykład oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Następnie przedstawił postępowanie dotyczące złożenia wniosku, a także sposobu, w jaki pisać zaświadczenia. W momencie, gdy wniosek wpłynie do placówki rozpoczyna się postępowanie administracyjne, określone metryką. Podczas gdy analizowany jest wniosek, nauczyciel ma czternaście dni na ewentualne poprawki. W komisji ma zasiadać pięć osób, zadaniem szkoły jest znalezienie eksperta i sfinansowanie jego pracy. Ważne, żeby w placówce pozostały kopie dokumentów oraz był prowadzony rejestr zaświadczeń.

W następnej kolejności prowadzący przedstawił warunki nadania stopnia awansu oraz przedstawił procedurę awansu zawodowego nauczyciela.

Pan Marcin Jaroszewski podziękował zgromadzonym za uwagę oraz podał swojego maila (mkj@oskko.edu.pl) w razie pytań.