Konsultacja OSKKO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia.....006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.

Podczas I Kongresu Zarządzania Oświatą, w Łodzi dyrektorzy szkół zapoznali się z projektem rozporządzenia.

Rozpoczynamy konsultowanie dokumentu w celu przedstawienia uwag Stowarzyszonych jego autorom

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu - najnowszy z 4.10.06 - od dyr. Departamentu Nadzoru MEN, R. Szubańskiego

uzasadnienie

tekst do pobrania w wersji WORD

uzasadnienie do pobrania - Word

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO:

 

uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty na temat projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ……………….2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

 

Zapisy Rozporządzenia

Uwagi OSKKO

§ 1

 2)     szkole - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkola
i szkoły wymienione w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy;

 

UoSO mowi:

1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,

2) szkoły:

a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

d) artystyczne;

 Proponujemy uwzględnić w słowniczku w rozumieniu zapisu „szkoła”- „zespół szkół”

 

Uzasadnienie OSKKO:

 

 Wszelkie działania związane z nadzorem prowadzone w jednej ze szkół zespołu nie są obojętne dla pozostałych szkół – szkoły te mają wspólnych nauczycieli i jednego dyrektora. Dyrektor zespołu siłą rzeczy, musi opracować taki plan nadzoru by pogodzić potrzeby tych szkół – zatem musi to być faktycznie jeden plan nadzoru, który, gdy proponowanego zapisu zabraknie, sztucznie będzie dzielony na poszczególne szkoły.
To samo dotyczy wizytacji – przeprowadzenie wizytacji w każdej ze szkół zespołu osobno powoduje nadmierne obciążanie dyrektora i nauczycieli oraz innych pracowników i niepotrzebne powielanie tych samych danych. Podobnie i dla wizytatorów stanowi to dodatkowe utrudnienie, które nie wnosi niczego nowego i również będzie prowadziło do papierowego rozdzielania wyników tej samej wizytacji.

 

 

5)     wizytacji - należy przez to rozumieć zespół niezbędnych czynności wykonywanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami w celu ustalenia diagnozy w zakresie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki i jej dyrektora oraz dokonania oceny tej działalności.

 

Uwagi OSKKO:

Powinno się sformułować  kryteria tej oceny; w oparciu o kryteria dokonuje  się oceny umiejętności uczniów , pracy nauczycieli więc powinno to odnosić się również do dyrektora i tym bardziej szkoły.
Ocena pracy szkoły jest niezmiernie ważna i brak kryteriów tej oceny może powodować stosowanie indywidualnych, wizytatorskich ocen.

§ 2

 

1.      Nadzór pedagogiczny, zwany dalej „nadzorem”, jest sprawowany w celu
 doskonalenia systemu oświaty, a w szczególności podnoszenia poziomu jakości pracy szkół i placówek.

2.      Nadzór jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33, 34 i 34b ustawy, a w szczególności przez działalność diagnostyczno - oceniającą i wspomagającą w procesie planowej i systematycznej współpracy organów sprawujących nadzór, organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli.

3.      W przypadku szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nadzór sprawuje się w zakresie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy oraz odpowiednio w zakresie określonym w art. 33 ust. 2 ustawy.

4.      W przypadku szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej oraz placówki niepublicznej nadzór sprawuje się odpowiednio w zakresie określonym w art. 33 ust. 2 ustawy.

 

 

Uwagi OSKKO

1.

a w szczególności przez działalność diagnostyczno - oceniającą i wspomagającą, w procesie planowej i systematycznej współpracy organów sprawujących nadzór, organów prowadzących szkoły i placówki, centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli.

Uznajemy sformułowanie- działalność diagnostyczno- oceniająca i wspomagająca w procesie planowanej i systematycznej współpracy[…] za niezrozumiałe

 

2. Zgłaszamy  brak określenia, o który organ nadzorujący chodzi.

Nadzór  opisany w §2ust2 dotyczy organów nadzorujących pracę szkól i placówek, na co wskazuje zapis, ze jest on prowadzony w trybie art. 33-34b.

PYTANIE:
Czy – wobec tego- §2 Rozporządzenia dotyczy tylko KO?

 

Uwaga ogólna OSKKO:
Jeśli uznamy, ze §2 dotyczy tylko KO, to §3- odnoszący się do poprzedniego też dotyczy tylko KO?

Jeśli nie, to które z opisanych w §3 zadań dotyczy dyrektora, a które KO?

Brak sprecyzowania zapisów §3 spowoduje prawne możliwości nałożenia na dyrektorów szkól i palcówek zadań, które prawodawca przewidział dla innego organu.

 

§3

 

1. Działalność diagnostyczno – oceniająca obejmuje w szczególności:

1)    systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa, dotyczących prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez szkoły i placówki;

 

2)     badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek w zakresie określonym w art. 33 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy;

Ten zapis dobitnie świadczy, ze §3  ust1 pkt 2 dotyczy organu nadzorującego pracę szkół, a nie dyrektorów szkól i placówek.
Pojawia się pytanie-analogiczne do stawianych w czasie obowiązywania poprzedniego Rozporządzenia, które z zapisów §3 dotyczą którego organu nadzorującego?

§ 4

1.      Celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego.

 

UWAGI OSKKO
W związku z ustalonym rygorystycznie celem hospitacji należy ją uznać za hospitację diagnozującą i oceniającą, zniknęła ważna funkcja hospitacji : doradcza i doskonaląca pracę nauczyciela.
proponujemy rozszerzyć brzmienie §4 ust 1

 

§ 4

1.      Celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego oraz wspieranie i doskonalenie pracy nauczyciela

 

 2.      Hospitacją obejmuje się całą jednostkę lekcyjną (zajęć). Hospitujący nie może wprowadzać zmian dotyczących tematu zajęć i przyjętego przez nauczyciela toku postępowania.

OSKKO uważa, że błędny jest zapis:

Hospitacją obejmuje się całą jednostkę lekcyjną (zajęć).
hospitacja może być różna (nawet wycinkowa) w zależności od jej celu i od rodzaju hospitowanych zajęć

( np. nie ma powodu hospitować całych zebrań z rodzicami- można to robić w ustalonej wcześniej części)

§5

 

4.      Prowadzący wizytację, przed jej rozpoczęciem, przedstawia radzie pedagogicznej program wizytacji.

OSKKO proponuje sprecyzowanie zapisu:

Np.:
Prowadzący wizytację, na co najmniej trzy tygodnie przed jej rozpoczęciem, przedstawia radzie pedagogicznej program wizytacji.

 

5.      Program wizytacji powinien zawierać w szczególności:

1)cele i szczegółowy zakres tematyczny wizytacji;

2)  przewidywane czynności wizytacyjne i czas ich trwania.

Propozycja zapisu ust5 pkt 1:

cele i szczegółowy zakres tematyczny wizytacji wraz z wykazem dokumentów szkolnych podlegających analizie,

 

Proponujemy także określić w Rozporządzeniu czas trwania wizytacji, który zdaniem Stowarzyszonych nie powinien przekroczyć 30 dni

7. W ciągu 14 dni od zakończenia czynności wizytacyjnych, organ sprawujący nadzór przesyła dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę pisemną informację zawierającą wnioski z wizytacji wraz z ewentualnymi zaleceniami powizytacyjnymi.

8. Dyrektor szkoły, w ciągu 7 dni od otrzymania wniosków i zaleceń powizytacyjnych, może wnieść do organu sprawującego nadzór umotywowane zastrzeżenia co do zawartych w nich treści i ocen. Organ sprawujący nadzór powinien odnieść się do zastrzeżeń w ciągu 14 dni od ich wniesienia. 

Mamy tu do czynienia z doprecyzowaniem zapisów UOSO, a Rozporządzenie jest niższym rangą aktem prawnym

UOSO:
ART. 33
4. Nauczyciele, o których mowa w art. 35 ust. 5, mogą wydawać dyrektorom szkół i placówek doraźne zalecenia oraz zgłaszać uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności.

 

5. Dyrektor szkoły lub placówki w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w ust. 4, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły lub placówki jest obowiązany powiadomić ten organ o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni.

OSKKO kwestionuje konieczność obecności w Rozporządzeniu zapisu §6 ust 8

§ 7

 

1.      Dyrektor szkoły opracowuje roczny plan nadzoru, z którym zapoznaje radę pedagogiczną oraz radę rodziców przed rozpoczęciem roku szkolnego, którego plan dotyczy.

Propozycja OSKKO:

 

Zapis nakłada obowiązek zwoływania Rady Rodziców podczas wakacji- to może rodzić duże trudności.

Proponujemy zmianę zapisu na:

Dyrektor szkoły opracowuje roczny plan nadzoru,
1) z opracowanym planem nadzoru dyrektor zapoznaje radę pedagogiczną na początku roku szkolnego

2) z opracowanym planem nadzoru dyrektor zapoznaje  radę rodziców  w zakresie planowanych badań i analiz,  na początku roku szkolnego

 

Zapis „ na początku roku szkolnego” pozwoli na skorelowanie działań szkoły związanych z realizacją §4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania[…] publicznych i omawianego Rozporządzenia,

 

oraz wyeliminuje konieczność informowania rodziców o planie szkoleń nauczycieli, terminarzu hospitacji, itp

2.      Roczny plan nadzoru powinien uwzględniać plan nadzoru przedstawiony przez organ sprawujący nadzór nad szkołą lub placówką, wyniki nadzoru z lat poprzednich oraz organizację roku szkolnego.

UWAGI OSKKO:

Uważamy, ze organizacja roku szkolnego powinna znaleźć się w planie pracy szkoły, o którym mowa w Art. 41 UOSO, a nie planie nadzoru pedagogicznego

 

3.      Roczny plan nadzoru powinien określać w szczególności:

1)     zakres, szczegółową tematykę i organizację planowanych analiz i badań,
w tym również plan hospitacji;

OSKKO wskazuje, że zapis ten otwiera drogę do aprobowanego przez Stowarzyszenie wewnętrznego obserwowania jakości pracy szkoły

Mamy nadzieję na autonomiczność szkoły w zakresie realizowania §7 ust3 pkt 1

2)     tematykę szkoleń rady pedagogicznej;

UWAGI OSKKO:
1.
wskazujemy na niepoprawność zapisu:
Nie można szkolić rady pedagogicznej
. Rada pedagogiczna jest organem szkoły, który zbiera się na zebraniach ogólnych w celu podejmowania działań przewidzianych dla niej w m.in. w art 41 uoso.

Proponujemy zmianę zapisu na:

2) tematykę szkoleń nauczycieli


2.
Tematyka szkoleń nauczycieli powinna być częścią planu szkoły, o którym jest mowa w Art. 41 UOSO

 

4.      Przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji rocznego planu nadzoru, zawierającą w szczególności:

 

 

1)     zakres wykonania planu nadzoru;

2)     wnioski ze sprawowanego nadzoru, w

PYTANIA OSKKO:

Jak rozumieć zapis Rozporządzenia w związku z  zapisem UOSO:
Art 40

7. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Uwagi OSKKO

W przypadku rady rodziców optymalnym terminem przekazania tej informacji jest wrzesień następnego roku szkolnego – analogicznie do proponowanego terminu w §7 ust 1

 tym w szczególności:

a)     wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów
i wychowanków w odniesieniu do ich potencjału intelektualnego, wymagań edukacyjnych zawartych w podstawach programowych kształcenia oraz do wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt  1-3 ustawy;

Ad 2a

Uwaga 1:

Budzi duże zastrzeżenia zapis:

poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów
i wychowanków w odniesieniu do ich potencjału intelektualnego,

W jaki sposób szkoły mają badać potencjał intelektualny uczniów?

 

 Uwaga 2:

W podstawach programowych zawarte są cele edukacyjne, a nie wymagania

 

3)     decyzje i działania wynikające z wniosków ze sprawowanego nadzoru wraz z informacją o ich skutkach.

 

UWAGI OSKKO

Informację o skutkach podejmowanych działań można podać z rocznym opóźnieniem

Proponujemy zapis:

3)decyzje i działania wynikające z wniosków ze sprawowanego nadzoru wraz z informacją o skutkach działań podjętych na podstawie wniosków z poprzedniego roku szkolnego

 

 § 8

 

Organ sprawujący nadzór nad szkołami i placówkami może występować do dyrektorów szkół i placówek o przekazanie informacji niezbędnych dla realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, wyłącznie wtedy, gdy informacji tych nie zawierają dostępne temu organowi bazy danych.

 

Pytanie OSKKO:

Jaki dane można uznać za dostępne organowi?
Czy dane, które szkoła udostępnia w BIPie, można za takie uznać?

§ 12

 

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 89, poz. 845 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 386).

 

OSKKO proponuje uzupełnić zapis o Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1996

Uzasadnienie:

 

Nie został wydany akt prawny, który by uchylał rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 46), gdyż ani rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 67, poz. 759), ani też rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 89, poz. 845 ze zm.) nie uchylało jego obowiązywania. Nie dokonała tego również żadna ustawa – wobec tego czas najwyższy by naprawić to niedopatrzenie.
Szacunek dla prawa i porządku wymaga by tą sprawę w końcu definitywnie rozstrzygnąć.

 

 

UWAGI DODATKOWE OSKKO:

Stowarzyszeni w OSKKO zwracają uwagę, że brak dookreślenia, które zadania, w ramach realizacji rozporządzenia o nadzorze, dotyczą KO, a które dyrektora, może spowodować, na co wskazuje praktyka (poparta badaniami OSKKO) dowolność interpretacji pracowników kuratoriów oświaty (uwagi OSKKO wobec §2 i §3 projektu omawianego Rozporządzenia) .
          Aby uniknąć dotychczasowych nieporozumień prosimy o wypracowanie  obligatoryjnych zasad (w formie wytycznych ministerstwa  czy też zarządzenia Ministra) jakimi mają się kierować wizytatorzy i kuratorzy we współpracy ze szkołami w ramach nowego nadzoru.
         Dążąc do zachowania autonomii dyrektora szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań nadzoru pedagogicznego szkoły zgodnie z § 7 ust. 3 projektu Rozporządzenia oraz mając na względzie przepisy prawa i konieczność partnerskiej współpracy dyrektora szkoły i placówki oraz kuratorium oświaty, wnosimy, aby zasady działania wizytatorów obejmowały w szczególności poniższe propozycje:

a)         instruktaż jako forma sprawowania nadzoru może dotyczyć tylko i wyłącznie aspektów związanych z formalno-prawnymi działaniami statutowymi szkoły/placówki,
b)         wszelkie informacje, które zdaniem wizytatora mogą przyczynić się do podnoszenia jakości  pracy powinny być podawane w formie propozycji (wzorów), które nie są obligatoryjne do stosowania, stanowią jedynie przykłady dobrych praktyk,
c)         wszelkie dane potrzebne do dokonania oceny stanu faktycznego wizytatorzy pozyskują zgodnie z zapisami §8 projektu Rozporządzenia.
d)         rozpatrywania skarg na pracę szkół dokonywane jest przy pomocy jawnych procedur i zgodnie z ogólnymi przepisami prawa
e)     uwagi i zalecenia doraźne wizytatorów przedstawiane są dyrektorom szkół w formie pisemnej.

Jednocześnie informujemy, ze Stowarzyszenie będzie czuwało nad prawidłowością wdrażania nowego Rozporządzenia w sprawie nadzoru i będzie przedstawiało Ministerstwu przykłady złych praktyk, jeśli takie będą miały miejsce.