powrót

UZASADNIENIE

 Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.  zm. ).

 Projekt rozporządzenia określa cele i formy sprawowania nadzoru pedagogicznego.
W projekcie rozporządzenia określono wykaz stanowisk w urzędach organów sprawujących nadzór pedagogiczny, kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz kwalifikacje osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz,
o których mowa w art. 35 ust. 5a ustawy.

 Dotychczas problematykę objętą projektem rozporządzenia regulowało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. Nr 89, poz. 845 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 386).

 W projektowanym rozporządzeniu jasno określony został cel nadzoru pedagogicznego
i sposoby jego osiągania (§ 2), zasady jakie powinny być przestrzegane w trakcie sprawowania nadzoru pedagogicznego, zakres pomocy udzielanej szkołom i placówkom przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny i instytucje wspomagające oraz zadania
w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przypisane organom sprawującym ten nadzór: kuratorowi oświaty i innym organom uprawnionym do sprawowania nadzoru pedagogicznego (ministrowie)  oraz dyrektorowi szkoły.

 Dzięki wprowadzeniu przepisów określających formy działalności wspomagającej kurator oświaty oraz instytucje takie jak: zakłady kształcenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli, centralna i okręgowe komisje egzaminacyjne, szkoły wyższe, biblioteki pedagogiczne, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, będą mogły w sposób skoordynowany – z istotnym udziałem kuratora oświaty - wspomagać szkoły i placówki
w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy.

 Projekt rozporządzenia jest realizacją oczekiwań społecznych, bowiem eliminuje biurokrację ( poza rocznym planem nadzoru i wnioskami z wizytacji szkoły wraz z ewentualnymi zaleceniami powizytacyjnymi nie ma żadnej obligatoryjnej dokumentacji). Od szkoły można żądać tylko tych informacji, których nie zawierają dostępne bazy danych (np. SIO, czy dane CKE lub OKE o wynikach egzaminów zewnętrznych, egzaminatorach i in.).

Projekt rozporządzenia zmienia formułę sprawowania nadzoru pedagogicznego, rozumianego dotąd jako mierzenie jakości.

 Czynności wykonywane w ramach nadzoru oraz jego procedury są „technicznie” proste (analiza dokumentacji szkolnej, hospitacja, wizytacja, …). Ponadto czynności te nie wymagają tworzenia tzw. narzędzi. Przyjęte punkty odniesienia dla potrzeb dokonania oceny pracy szkoły czy nauczyciela wynikają wprost z przepisów prawa i organizacji systemu oświatowego (wymagania edukacyjne podstaw programowych, wyniki egzaminów zewnętrznych, itp.), pozostawiając pewną swobodę w ich wyborze w kategoriach związanych z działaniami o charakterze wychowawczym i opiekuńczym ( w tych obszarach ocena jakości pracy szkoły jest w dużym stopniu uwarunkowana kulturowo i trudno ujednolicać kryteria takiej oceny).

 Nadzór nakierowany jest na ocenę konkretnych efektów pracy szkół i placówek oraz organizację współdziałania, w tym – promowanie przykładów dobrych praktyk. Dodatkowo projekt rozporządzenia zobowiązuje sprawujących nadzór pedagogiczny do niezakłócania normalnego rytmu pracy szkoły czy nauczycieli przez wykonywanie czynności nadzorczych.

Język, w którym napisany jest tekst, zawiera minimum słownictwa specjalistycznego, bez obcych naleciałości, przez co jest bardziej zrozumiały.

Ponadto uporządkowano też wymagania kwalifikacyjne wobec osób zajmujących stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych, ułatwiając dostęp do nich nauczycielom
z doświadczeniem w pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych.

W projekcie doprecyzowano wymagania kwalifikacyjne wobec osób, którym można zlecać prowadzenie analiz i badań oświatowych.

 Ponadto zrezygnowano z umieszczenia w projekcie przepisu dotyczącego powierzania wizytatorowi przez kuratora oświaty koordynacji nadzoru nad przestrzeganiem praw ucznia i praw dziecka w szkołach i placówkach, uznając, że właściwym miejscem do umieszczenia tego przepisu jest rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty.

 OCENA  SKUTKÓW  REGULACJI ( OSR )

 1 . Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja

 Projekt rozporządzenia tworzy stabilne warunki niezbędne do poprawy jakości sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Projekt adresowany jest przede wszystkim do organów sprawujących nadzór pedagogiczny (kuratorów oświaty, dyrektorów szkół i placówek, ministrów prowadzących szkoły), którym jednoznacznie określono zadania w tym zakresie,
a także do pozostałych podmiotów współuczestniczących w budowaniu jakości pracy szkół
i placówek (społeczność szkolna, organy prowadzące), przy których aktywnym udziale szkoły i placówki powinny dążyć do osiągania jakości.

W wyniku wprowadzenia rozwiązań przewidzianych w projekcie kuratorzy oświaty oraz inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny zyskają większą autonomię w zakresie doboru form
i procedur sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Projektowana regulacja nie spowoduje istotnych długookresowych następstw w rozwoju społecznym i gospodarczym.

2. Konsultacje społeczne

 Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z następującymi związkami zawodowymi
i partnerami społecznymi:

 

1.      Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

2.      Wolny Związek Zawodowy „ Sierpień 80” Komisja Krajowa

3.      Krajowa Sekcja Oświaty NSZZ  „ Solidarność 80 ”

4.      Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „ Solidarność”

5.      Komisja Krajowa NSZZ „ Solidarność 80 ”

6.      Chrześcijański Związek Zawodowy „ Solidarność im. ks. J. Popiełuszki”

7.      Sekcja Oświaty KNSZZ „ Solidarność 80”

8.      Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „ Oświata”

9.      Konfederacja Stowarzyszeń Nauczycielskich

10.  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

11.  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Zarząd Główny

12.  Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

13.  Rzecznik Praw Dziecka

14.  Społeczne Towarzystwo Oświatowe

15.  Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

16. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski

17. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

18. Związek Miast Polskich

19. Związek Powiatów Polskich

20. Związek Gmin Wiejskich RP

21. Unia Miasteczek Polskich

22. Unia Metropolii Polskich

23. Związek Województw RP

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej .

 3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych

 Projektowana regulacja  nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy.

 5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na wewnętrzną i zewnętrzną  konkurencyjność gospodarki.

 6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny.