powrót

Projekt - 04.10.2006 r.

 

Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej 1)

z dnia ……………….2006 r.

 w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

 Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z  późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o :

1)     ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty;

2)     szkole - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkola
i szkoły wymienione w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy;

3)     placówce - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy, a także publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;

4)     hospitacji - należy przez to rozumieć prowadzenie bezpośredniej obserwacji realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki,
w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami, a także czynności dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce prowadzących hospitacje;

5)     wizytacji - należy przez to rozumieć zespół niezbędnych czynności wykonywanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami w celu ustalenia diagnozy w zakresie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki i jej dyrektora oraz dokonania oceny tej działalności. 

§ 2

 1.      Nadzór pedagogiczny, zwany dalej „nadzorem”, jest sprawowany w celu
 doskonalenia systemu oświaty, a w szczególności podnoszenia poziomu jakości pracy szkół i placówek.

2.      Nadzór jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych
w art. 33, 34 i 34b ustawy, a w szczególności przez działalność diagnostyczno - oceniającą i wspomagającą w procesie planowej i systematycznej współpracy organów sprawujących nadzór, organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli.

3.      W przypadku szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nadzór sprawuje się w zakresie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy oraz odpowiednio w zakresie określonym w art. 33 ust. 2 ustawy.

4.      W przypadku szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej oraz placówki niepublicznej nadzór sprawuje się odpowiednio w zakresie określonym w art. 33 ust. 2 ustawy.  

§ 3

 1.      Działalność diagnostyczno - oceniająca obejmuje w szczególności:

1)     systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa, dotyczących prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez szkoły i placówki;

2)     badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek w zakresie określonym w art. 33 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy;

3)     ustalanie stopnia realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

2.   Podstawowymi formami działalności diagnostyczno - oceniającej są
w szczególności: analiza dokumentacji szkolnej dotyczącej nauczania, wychowania i opieki, hospitacje i wizytacje.

3.   Do podstawowych form działalności wspomagającej należą:

1)     szkolenia i narady;

2)     przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych
i przepisach prawa dotyczących działalności szkół i placówek;

3)     instruktaż;

4)     inspirowanie, koordynowanie i organizowanie współpracy między nauczycielami, szkołami, placówkami, nauczycielami akademickimi, szkołami wyższymi, organami jednostek samorządu terytorialnego, organami prowadzącymi szkoły i placówki, centralną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami,
o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy;

5)     udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkół i placówek, w szczególności przez udzielanie pomocy oraz inspirowanie do samodzielnej, innowacyjnej
i twórczej i działalności;

6)     upowszechnianie i wdrażanie skutecznych rozwiązań, służących realizacji przyjętych zadań i osiąganiu zamierzonych celów.

 § 4

 1.      Celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego.

 2.      Hospitacją obejmuje się całą jednostkę lekcyjną (zajęć). Hospitujący nie może wprowadzać zmian dotyczących tematu zajęć i przyjętego przez nauczyciela toku postępowania.

3.      Do przeprowadzania hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli upoważnieni są dyrektorzy szkół i placówek oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole lub placówce, a do hospitacji zajęć prowadzonych przez dyrektorów szkół upoważnieni są pracownicy zajmujący stanowiska wymienione w § 9 ust. 1. 

4.      Omówienie hospitacji powinno odbyć się w dniu jej przeprowadzenia,
a w uzasadnionych przypadkach najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych po jej przeprowadzeniu.

5.      Nie hospituje się zajęć, jeśli obecność osób trzecich może zakłócić przebieg pracy diagnostycznej lub terapeutycznej.

 § 5

 1.      Wizytacja jest podsumowującym etapem sprawowania nadzoru nad szkołą
lub placówką w okresie od poprzednio przeprowadzonej wizytacji.

2.      Wizytację szkoły lub placówki przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

3.      Wizytacja nie może zakłócać toku pracy szkoły i placówki.

4.      Prowadzący wizytację, przed jej rozpoczęciem, przedstawia radzie pedagogicznej program wizytacji.

5.      Program wizytacji powinien zawierać w szczególności:

1)     cele i szczegółowy zakres tematyczny wizytacji;

2)     przewidywane czynności wizytacyjne i czas ich trwania.

6. W ciągu 7 dni od zakończenia czynności wizytacyjnych, wizytujący dokonuje podsumowania wyników wizytacji, które - wraz z propozycjami wniosków
i zaleceń - przedstawia radzie pedagogicznej.

7. W ciągu 14 dni od zakończenia czynności wizytacyjnych, organ sprawujący nadzór przesyła dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę pisemną informację zawierającą wnioski
z wizytacji wraz z ewentualnymi zaleceniami powizytacyjnymi.

8. Dyrektor szkoły, w ciągu 7 dni od otrzymania wniosków i zaleceń powizytacyjnych, może wnieść do organu sprawującego nadzór umotywowane zastrzeżenia co do zawartych w nich treści i ocen. Organ sprawujący nadzór powinien odnieść się do zastrzeżeń w ciągu 14 dni od ich wniesienia.   

§ 6

 1.      Organ sprawujący nadzór nad szkołami i placówkami opracowuje plan sprawowania nadzoru na każdy rok szkolny.

2.      Roczny plan sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, powinien uwzględniać:

1) wyniki nadzoru z lat poprzednich;

2) organizację roku szkolnego;

3) w przypadku planu opracowywanego przez kuratora oświaty - także podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz wytyczne i polecenia, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy.

3.      Roczny plan sprawowania nadzoru, którym mowa w ust. 1, powinien określać w szczególności:

1)     wykaz szkół, w których przewidywane są wizytacje lub badania wybranych zakresów działalności w danym roku szkolnym;

2)     zakres, szczegółową tematykę i organizację planowanych działań;

3)     tematykę i terminy narad oraz szkoleń organizowanych dla dyrektorów szkół i placówek;

4)     tryb i harmonogram opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, umożliwiający organom prowadzącym szkoły i placówki zatwierdzenie tych arkuszy w terminie ustalonym w odrębnych przepisach;

5)     inne informacje uznane przez organ sprawujący nadzór za istotne.

4.      Kurator oświaty w rocznym planie sprawowania nadzoru uwzględnia szkoły działające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych oraz szkoły i placówki prowadzone przez Ministra Sprawiedliwości oraz przez ministrów właściwych do spraw: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, transportu, gospodarki morskiej, rolnictwa i środowiska,

5.      Organ sprawujący nadzór przedstawia roczny plan nadzoru dyrektorom nadzorowanych szkół i placówek oraz organom prowadzącym szkoły i placówki do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy plan. 

§ 7 

1.      Dyrektor szkoły opracowuje roczny plan nadzoru, z którym zapoznaje radę pedagogiczną oraz radę rodziców przed rozpoczęciem roku szkolnego, którego plan dotyczy.

2.      Roczny plan nadzoru powinien uwzględniać plan nadzoru przedstawiony przez organ sprawujący nadzór nad szkołą lub placówką, wyniki nadzoru z lat poprzednich oraz organizację roku szkolnego.

3.      Roczny plan nadzoru powinien określać w szczególności:

1)     zakres, szczegółową tematykę i organizację planowanych analiz i badań,
w tym również plan hospitacji;

2)     tematykę szkoleń rady pedagogicznej;

3)     inne informacje, uznane przez dyrektora szkoły za istotne.

4.      Przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji rocznego planu nadzoru, zawierającą w szczególności:

1)     zakres wykonania planu nadzoru;

2)     wnioski ze sprawowanego nadzoru, w tym w szczególności:

a)     wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów
i wychowanków w odniesieniu do ich potencjału intelektualnego, wymagań edukacyjnych zawartych w podstawach programowych kształcenia oraz do wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt  1-3 ustawy;

b)     ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami
i wychowankami;

3)     decyzje i działania wynikające z wniosków ze sprawowanego nadzoru wraz z informacją o ich skutkach. 

§ 8 

Organ sprawujący nadzór nad szkołami i placówkami może występować do dyrektorów szkół i placówek o przekazanie informacji niezbędnych dla realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, wyłącznie wtedy, gdy informacji tych nie zawierają dostępne temu organowi bazy danych.  

§ 9 

1.      W kuratoriach oświaty oraz urzędach innych organów sprawujących nadzór i podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych ustala się następujący wykaz stanowisk, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych:

1)     w ministerstwach :

a)     dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów departamentów (równorzędnych komórek organizacyjnych) oraz radcy ministrów i naczelnicy wydziałów (równorzędnych komórek organizacyjnych) wykonujący statutowe
i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru,

b)     wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;

2)     w kuratoriach oświaty:

a)     kuratorzy oraz wicekuratorzy oświaty koordynujący pracę komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru,

b)     kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w lit. a,

c)      wizytatorzy i starsi wizytatorzy;

3)     w specjalistycznych jednostkach nadzoru utworzonych na podstawie art. 32a ust. 1 lub 1a ustawy:

a)     dyrektor jednostki i inni pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze
i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz sprawowania nadzoru,

b)     wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;

4)     w okręgowych zespołach nadzoru pedagogicznego przy sądach okręgowych, utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości:

a)     kierownik zespołu – starszy wizytator, wykonujący określone odrębnymi przepisami zadania w zakresie sprawowania nadzoru,

b)     wizytatorzy, starsi wizytatorzy;

5)   w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej sprawującym nadzór nad szkołami przy zakładach karnych: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy.

2.      Na stanowiskach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem stanowiska kuratora oświaty, mogą być zatrudnieni:

1)     nauczyciele mianowani lub dyplomowani, posiadający wyższe wykształcenie magisterskie, mający ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce, zakładzie kształcenia nauczycieli, urzędzie organu sprawującego nadzór nad szkołami
i placówkami, albo w urzędzie organu prowadzącego szkoły i placówki;

2)     nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej sześcioletni staż pracy
w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

3.   Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kuratora oświaty określa ustawa. 

§ 10 

Kurator oświaty oraz inne organy sprawujące nadzór mogą zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 35 ust. 5a ustawy,
osobom posiadającym wyższe wykształcenie magisterskie i dorobek naukowy w dziedzinach przewidzianych do przeprowadzenia badań lub opracowania ekspertyz.

 

§ 11

 

W roku szkolnym 2006/2007:

1)     organy sprawujące nadzór nad szkołami i placówkami przedstawią dyrektorom szkół i placówek roczny plan sprawowania nadzoru do dnia 20 listopada 2006 r.;

2)     dyrektorzy szkół i placówek przedstawią radom pedagogicznym i radom szkół lub placówek roczny plan sprawowania nadzoru do dnia 30 listopada 2006 r. 

§ 12 

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 89, poz. 845 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 386). 

§ 13 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ 


 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043