25 stycznia 2019 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania
gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości dotacji.

 


 

OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Wątek konsultacyjny na Forum OSKKO