Planowane pracy szkoły
Ryszard Sikora, OSKKO


Prelekcję poprowadził Ryszard Sikora. Jej głównym tematem było planowanie pracy szkoły – we wszystkich aspektach. Pierwsza kwestia poruszona przez prowadzącego dotyczyła tego, czym jest planowanie i dlaczego jest potrzebne.

Planowanie jest zawsze procesem decyzyjnym, w którym w celu sprawnego zarządzania, z rożnych możliwości wybiera się najbardziej odpowiednią w danym momencie. Umożliwia ono uzyskanie i przekazanie przez organizację środków potrzebnych na realizację jej działań, działanie członków organizacji zgodnie z przyjętymi celami i procedurami oraz śledzenie i pomiar stopnia realizacji celów, co umożliwia podjęcie działań korygujących, jeśli postępy są niezadowalające.

Jaką pierwotną w procesie planowania prowadzący uznał koncepcję pracy szkoły. W przepisach prawnych występują dwa miejsca, w których wspomina się o tej koncepcji. Pierwsze z nich to wymagania, jakie winna spełnić osoba przystępująca do konkursu na dyrektora szkoły – kandydat/kandydatka musi przedstawić taką koncepcję, która będzie realizowana, jeśli zostanie dyrektorem. Drugim miejscem jest rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009 r., gdzie w części dotyczącej wymagań mówi się o tym, że szkoła lub placówka ma mieć koncepcję pracy. Zawarty w niej „pomysł na szkołę”, czyli opis tego jaką szkołę chce się tworzyć, jest podstawą do planowania realizacji tej koncepcji. Postanowienia w niej zamieszczone, będą tym lepiej realizowane, im lepiej będzie ona znana pracownikom i przez nich akceptowana. Dlatego też powinno się włączyć  nauczycieli w planowanie pracy, gdyż to oni przede wszystkim będą zobowiązani do realizowania wypracowanego wspólnie pomysłu na szkołę.

Następnie prelegent przedstawił schemat obrazujący hierarchię planowania. Pojęciem najbardziej podstawowym jest koncepcja. Dopiero na jej bazie można budować cały proces planowania: planowanie strategiczne (cele o dłuższym zasięgu) i planowanie średniookresowe (od roku do trzech lat). Z tego ostatniego wynikają dwa elementy: planowanie operatywne (plany na krótki czas – kilku dni, tygodni, miesięcy) i planowanie problemowe (plan nadzoru pedagogicznego). Prowadzący omówił następnie znaczenie strategii dla planowania (zwłaszcza w zmieniającej się perspektywie demograficznej w Polsce) oraz poszczególne komponenty planu strategicznego takie, jak:

 • wizja – myślenie o tym, jaka będzie szkoła w dłuższej perspektywie czasowej. Jest to ogólny obraz przyszłości, który szkoła chce wykreować.

 • misja – podstawowe działania, główne metody postępowania zastosowane w celu realizacji wizji szkoły. Misja wyznacza kierunek i dotyczy przyszłości, a proces jej realizacji jest wiarygodny, tzn. ma odniesienie do realnych działań.

 • cele szkoły – nadanie jednolitego kierunku działaniom ludzi pracujących w szkole. Ustalenie celów wpływa na planowanie w szkole i wykonywanie działań, ponieważ mogą być źródłem motywacji dla pracowników i są podstawą skutecznego mechanizmu oceny i kontroli. Pośród celów wymienił: efektywnościowe, socjalne i prestiżowe.
   

Przedmiotem analizy w dalszej części wystąpienia były różne plany działania, w tym:

 • roczny plan pracy

 • plan nadzoru pedagogicznego

 • plan doskonalenia zawodowego nauczycieli

 • plan rozwoju

 • plan pracy zespołów

 • plany organizacyjne (plan nauczania, arkusz organizacji pracy szkoły)

 • plany techniczne (np. plan remontów)

                                                                                     Ryszard Sikora

Pobierz prezentację (pdf)

zapoznaj się z innymi materiałami konferencyjnymi>>>