Zapraszamy wkrótce


DZIEWIĄTA, DOROCZNA KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Konferencja odbyła się w dniach 9-11 marca 2012 r. w Krakowie, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem Konferencji, w której wzięło udział około 450 osób,  było zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, komunikacja kadry z resortem oświaty, w tym spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej, wiceministrami, szefami projektów MEN: ds. szkolnictwa zawodowego i nadzoru pedagogicznego, doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej. W efekcie prac Konferencji stworzone zostały stanowiska OSKKO dotyczące prawa i praktyki oświatowej.

Zapraszamy do zapoznania z relacją, galerią zdjęć i pobierania materiałów konferencyjnych.

PARTNER MERYTORYCZNY     PARTNERZY MEDIALNI
   
       
     PARTNERZY KONFERENCJI            
       

 

       

 


 

Relacja z IX Konferencji OSKKO

Rozpoczęcie obrad Konferencji

W dniu 9 marca 2012 roku na Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Krakowie odbyło się otwarcie IX Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty.

Uroczystość otworzyli: gospodarz - dr hab. prof. UJ Aleksander Noworól, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ i organizator główny - prezes OSKKO, Marek Pleśniar.

Aleksander Noworól podkreślił korzyści jakie płyną ze współpracy ISP i OSKKO. Następnie głos zabrał Marek Pleśniar i podziękował za przybycie wszystkim gościom, a w szczególności p. Annie Korfel-Jasińskiej, p. Grażynie Przasnyckiej, p. Jerzemu Kiszkielowi, dr. Grzegorzowi Mazurkiewiczowi, p. Marcie Cichowicz-Mayer, dr Joannie Dobkowskiej, dr. Romanowi Dorczakowi, p. Andrzejowi Grzybowskiemu, p. Alinie Idzikowskiej, dr hab. Ewie Nowińskiej, dr. hab. Jackowi Ostaszewskiemu, prof. dr. hab. Krzysztofowi Pleśniarowiczowi, dr. Jackowi Pyżalskiemu oraz p. Piotrowi Rycielskiemu.

Następnie przedstawiono ważne osiągnięcie OSKKO z jesieni 2011 r. - porozumienie Stowarzyszenia z nowym partnerem merytorycznym.


Porozumienie o współpracy między OSKKO i Instytutem badań Edukacyjnych

W 2011 r. prezes OSKKO wraz z Dyrektorem Instytutu zawarli porozumienie o współpracy, mające na celu tworzenia przez strony wzajemnie korzystnych i efektywnych warunków i ram współpracy w projektowaniu i realizacji badań z zakresu edukacji  związanych z kadrą zarządzającą szkołami.

Strony postanawiają podjąć współpracę polegającą na:

• wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie badań związanych z zarządzaniem szkołami,

• wzajemnym udostępnianiu przez Strony materiałów informacyjnych w zakresie związanym z badaniami nad funkcjonowaniem szkół,

• promocji i dystrybucji wyników badań,

• inicjowaniu wspólnych przedsięwzięć związanych z tematyką zarządzania szkołami,

• pomocy metodologicznej przy opracowywaniu narzędzi badawczych.

W imieniu Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych, dr. Michała Federowicza, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, przypomniała o nowo nawiązanej współpracy i wyraziła nadzieję, że będzie trwała i efektywna. Na koniec Marek Pleśniar życzył wszystkim, aby czas, który spędzą na Kongresie był owocny w nowe znajomości i inspirował do nowych działań. 


Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej, Krystyną Szumilas

Minister Krystyna Szumilas rozpoczęła spotkanie od nakreślenia, jak w jej rozumieniu powinien przebiegać proces podnoszenia jakości kształcenia w Polsce. Wskazała przede wszystkim, że po przeprowadzeniu reformy prawnej musi nastąpić etap wprowadzania zmian w praktyce, a także, że potrzeba czasu, by móc skutecznie ocenić efekty tych zmian. Pani Minister podkreśliła również istotną rolę zewnętrznej ewaluacji przeprowadzanych działań, jako przykład podając międzynarodowe badanie PISA, z którego Polska korzysta. czytaj dalej >>>

Co nowego w nowych mediach?
dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej

Zadaniem dr Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej z Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej było zapoznanie dyrektorów szkół z tematem nowych mediów, ich rodzajami oraz znaczeniu jakie mają we współczesnym świecie wśród młodych ludzi. Wykład był niejako wstępem teoretycznym do spotkania wieczornego o zbliżonej tematyce. Założeniem prelekcji było przedstawienie zjawiska nowych mediów, rodzajów treści i ich nośników, a także rodzajów zachowań w sieci. czytaj dalej >>>


Cyfrowa szkoła
Andrzej Grzybowski (Kreatywna Szkoł@), Krzysztof Wojewodzic (cyfrowa-szkola.org), Andrzej Jasiński (OSKKO, ORE), Sławomir Lipiński (OSKKO)

Spotkanie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem, było poświęcone projektowi Cyfrowa Szkoła. Głównym jego celem było odpowiedzenie na pytanie jak wykorzystać do codziennego użytku w szkole możliwości, jakie dają nowe technologie. Pierwszym zagadnieniem poruszanym przez organizatorów było wyjaśnienie czym dokładnie jest projekt i jak należy rozumieć terminy w nim stosowane oraz przedstawienie najważniejszych dat związanych z projektem. czytaj dalej >>>


Nowe media: rozwiązania wychowawcze w erze cyfrowej
Dr Jacek Pyżalski, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi

Dr Jacek Pyżalski ukazał, że negatywny wpływ nowych mediów na młodych ludzi jest tylko obawą dorosłych, a badania wyraźnie pokazują, że dla nowego pokolenia internet jest narzędziem dnia codziennego.  Prelegent rozpoczął swój wykład od przytoczenia trzech podstawowych elementów, jakie towarzyszą wychowaniu: enkulturacja, emancypacja i kształtowanie świadomości. Przekonywał wszystkich, aby nie skreślali  nowych mediów, gdyż są one znakiem czasu i nie da się od nich uciec. Zasugerował również, że np. internet jest tym, czym kiedyś był telefon i inne starsze środki komunikacji. czytaj dalej >>>


Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Katarzyna Leśniewska, Instytut Raabe, kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Na początku spotkania prelegentka zapoznała uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności z wymogami dotyczącymi częstotliwości przeprowadzania takiej oceny. Następnie zdefiniowała efektywność jako wybór właściwych celów oraz sprawność działań podjętych do ich realizacji, by zaproponować podział przeprowadzania oceny tej efektywności na dwa komponenty. Pierwszym z nich miałby być proces monitorowania udzielanej pomocy, usystematyzowana obserwacja zachodzących zmian, zaś drugim – ewaluacja, a więc obiektywna ocena działań, przeprowadzona na podstawie danych zebranych na etapie monitorowania. Tak przeprowadzona ocena daje możliwość wyciągnięcia wniosków i sformułowania zaleceń na następne okresy udzielania pomocy. czytaj dalej >>>

Praca z danymi w celu poprawy efektów nauczania i pracy szkół
Ewa Kochanowska, Public Consulting Group, reprezentantki szkół

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu „Praca z danymi w celu poprawy efektów nauczania i pracy szkół”. Wykład otworzyła Ewa Kochanowska - przedstawicielka Public Counsulting Group - międzynarodowej firmy consultingowej, która funkcjonuje w Polsce od kilku lat. Celem prezentacji było podzielenie się możliwościami rozwiązywania problemów nękających polskie szkoły na przykładzie doświadczeń dwóch szkół, które zdecydowały się na współpracę w ramach tego projektu. czytaj dalej >>>


Polska Rama Kwalifikacji w edukacji ogólnej
Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, lider Projektu Krajowych Ram Kwalifikacji z Instytutu Badań Edukacyjnych

Polskie Ramy Kwalifikacji to ogólny model, według którego będą opisywane wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne wszystkich osób kończących naukę na różnych poziomach edukacji. Każdy kraj Unii Europejskiej powinien stworzyć swój własny model ram kwalifikacji i odnieść go do tzw. Europejskich Ram Kwalifikacji. Jest to pierwszy międzynarodowy układ odniesienia, który obejmuje wszystkie kwalifikacje i jest oparty całkowicie na efektach uczenia się. czytaj dalej >>>


Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty - status nauczyciela

Jednym z bardziej oczekiwanych punktów dnia była dyskusja panelowa na temat stanowiska OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty ze szczególnym uwzględnieniem problemu statusu nauczyciela. Panel dyskusyjny prowadził prezes OSKKO, Marek Pleśniar. W dyskusji udział wzięli paneliści: przedstawiciele OSKKO: Alicja Kapcia, Izabela Leśniewska, Leszek Zaleśny oraz dr Jakub Kołodziejczyk (UJ) – istotny dla dyskusji przedstawiciel środowiska naukowego. czytaj dalej >>>


Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty – status dyrektora

Środowisko dyrektorów oczekuje profesjonalizacji zawodu osoby zarządzającej szkołą. Celem debaty z udziałem twórców raportów ORE i IBE oraz przedstawicieli OSKKO było omówienie obszarów wymagających zmiany, w szczególności zasad rekrutacji, przygotowania zawodowego kandydatów na stanowiska kierownicze i wykonywania zawodu. W debacie, którą prowadził Ryszard Sikora – przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSKKO, wzięli udział: dr Roman Dorczak - Zakład Zarządzania w Oświacie w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szymon Więsław - wiceprezes i dyrektor ds. programowych Instytutu Badań w Oświacie, Ewa Stefaniak-Bergtraum, uczestnik zespołu OSKKO ds. "Stanowiska ws. istotnych problemów oświaty", Bogna Skoraszewska, uczestnik ww. zespołu, członek Zarządu OSKKO. czytaj dalej >>>

Stanowisko OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty - nadzór pedagogiczny

Jako pierwsza głos zabrała Joanna Jasiak, która przybliżyła uczestnikom projekt stanowiska OSKKO. Przedstawiła uwagi dotyczące ewaluacji m.in. by raporty z ewaluacji zewnętrznej były pisane językiem jasnym i zwięzłym, a ich adresatami stali się również przedstawiciele rady rodziców. Zwróciła uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian w sposobie przedstawiania wyników i wniosków ewaluacji zewnętrznej, mianowicie zastąpienie liter (A-E) opisem oraz konieczność poprawy jakości narzędzi ewaluacyjnych. Postulowała rezygnację z przeprowadzania ewaluacji  problemowych na rzecz ewaluacji całościowej, a także skupienia skupienie większej uwagi na ewaluacji wewnętrznej jako najistotniejszej dla ulepszania pracy szkoły. czytaj dalej >>>


Seminaria dla poszczególnych typów placówek. Wykład wprowadzający.
Andrzej Jasiński, Ośrodek Rozwoju Edukacji, OSKKO

Według Andrzeja Jasińskiego podstawa programowa to dokument zbyt mało znany i wykorzystywany, należy zatem przekonać nauczycieli do zapoznania się z nim. Stara podstawa programowa koncentrowała się na procesie kształcenia, natomiast nowa praktycznie nie zawiera informacji, jaka powinna być podstawa kształcenia, skupia się na efektach, pozostawiając dowolną drogę ich realizacji. czytaj dalej >>>


Seminarium dla szkół podstawowych
Ryszard Sikora, OSKKO

Stara podstawa programowa koncentrowała się na opisie procesu kształcenia, nowa formułuje treści nauczania w formie wymagań, określając co uczeń ma umieć po zakończeniu każdego etapu nauczania. Nie wyklucza to poszerzenia zakresu nauczania. czytaj dalej >>>


Seminarium dla gimnazjum
Jacek Rudnik, OSKKO

Seminarium poprowadził pan Jacek Rudnik, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach. Rozpoczął od omówienia wybranych aktów prawnych i wprowadzanych przez nie zmian w organizacji pracy gimnazjów, w szczególności kwalifikacji wymaganych na stanowisko nauczyciela-bibliotekarza czy nauczyciela prowadzącego zajęcia artystyczne i zmian w sposobie organizacji nauki religii i wychowania do życia w rodzinie. czytaj dalej >>>

Seminarium dla szkół ponadgimnazjalnych - zawodowych
Bogusława Wojtczak, CEO, OSKKO

Najważniejsza zmiana w kształceniu zawodowym to nowa klasyfikacja zawodów i zmiany w podstawie programowej. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 XII 2011 podstawą do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest wyodrębnienie poszczególnych kwalifikacji, czyli określonych kompetencji i umiejętności do pracy na danym stanowisku. Zawody z kolei podzielono na 15 grup branżowych, a potem połączono je w 8 obszarów kształcenia. czytaj dalej >>>


Seminarium dla szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących
Bogna Skoraszewska, OSKKO

Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Na wstępie zostały zaprezentowane zmiany organizacyjne, które mają nastąpić od 1 września 2012 roku w funkcjonowaniu szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących. Prelegentka skupiła się na omówieniu podstaw prawnych wchodzącego systemu, ramowych planach nauczania, koncepcji organizacji pracy w szkole, ofercie edukacyjnej szkół, szkolnych planach nauczania oraz sposobach monitorowania realizacji podstawy programowej. czytaj dalej >>>


Wpływ zróżnicowania socjoekonomicznego na osiągnięcia szkolne dzieci
Piotr Rycieleski, lider zespołu SUEK (Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia) Instytutu Badań Edukacyjnych

Spotkanie miało charakter omówienia badań, które przeprowadził dr Rycielski. Główne pytanie jakie sobie w nich stawiał dotyczyło związku między cechami środowiska szkolnego a efektywnością kształcenia w szkołach podstawowych. Na początku prowadzący omówił warunki i przebieg badania będącego pierwszą częścią badań podłużnych, które będą prowadzone jeszcze przez kilka lat. czytaj dalej >>>


Specjalne potrzeby edukacyjne – aspekty praktyczne
Łukasz Nowak, Public Consulting Group Polska

Reforma z 17 IX 2010 wprowadziła wiele istotnych zmian w kwestii opieki i prowadzenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie, które poprowadził Łukasz Nowak z firmy Public Consulting Group miało na celu przybliżenie tych zmian oraz zaproponowanie produktu firmy PCG, który może ułatwiać i usprawniać system opieki nad tymi uczniami. czytaj dalej >>>

Rola narzędzi elektronicznych w ewidencjonowaniu obecności
Radosław Wiktorski, VULCAN

Radosław Wiktorski – przedstawiciel firmy VULCAN - przybliżył tematykę różnych form i narzędzi potrzebnych do raportowania obecności i automatycznego naliczania opłat za pobyt oraz za wydane posiłki dla dzieci w przedszkolu. Prelekcja rozpoczęła się od tematu ewidencjonowania oraz rozliczania. Prowadzący zachęcił do zdiagnozowania problemów oraz do usprawnienia funkcjonowania raportów wewnątrz przedszkolnych. Skupił się na różnych sposobach gromadzenia informacji. czytaj dalej >>>


Umiejętności złożone polskich uczniów – diagnoza, normy osiągnięć, narzędzia wsparcia
Dr Joanna Dobkowska, lider Pracowni Języka Polskiego i Adam Brożek, Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych

Jako pierwsza głos zabrała dr Joanna Dobkowska. Przedmiotem jej rozważań była działalność Instytutu Badań Edukacyjnych. Przedstawiła dwa główne projekty jakimi zajmuje się Instytut: „Krajowe Ramy Kwalifikacji” oraz „Entuzjaści Edukacji”. Dotykają one pięciu obszarów badawczych: nowych podstaw programowych, psychologicznych i pedagogicznych aspektów edukacji,  socjologicznych aspektów edukacji, prawnych aspektów edukacji, kwestii związanych z ekonomiką i rynkiem pracy. czytaj dalej >>>


Niebieska Karta
Jolanta Zmarzlik, Ośrodek Rozwoju Edukacji

Jolanta Zmarzlik znaczną część swojego wykładu poświęciła problematyce przemocy wobec dzieci, a następnie skupiła się na Niebieskiej Karcie. Przemoc wobec dzieci wpływa na ich rozwój, nie mogą one bowiem funkcjonować bezproblemowo po tak ciężkich przeżyciach. Dziecko stara się zminimalizować przemoc jaką doznaje, dlatego uszlachetnia rodziców, uszczupla doznane straty, a nawet im zaprzecza. Uważa, że to ono jest winne, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za czyny opiekunów. Towarzyszy mu ciągłe poczucie winy oraz przekonanie, że nie zasługuje na miłość. czytaj dalej >>>


Umiejętności osobiste nauczyciela. Jak sprzyjać procesowi uczenia się?
Małgorzata Skura i Michał Lisiecki, Fundacja Berdo

Całe spotkanie dotyczyło tego, aby wzbudzić w dzieciach chęć nauczenia się treści, które nauczyciel chce im przekazać, ponadto było to przeprowadzone w bardzo ciekawej i momentami zaskakującej formie. Warsztaty były przewidziane dla osób, które nauczają w przedszkolach oraz jako nauczyciele nauczania początkowego. Zadaniem trenerów było przekazanie podstawowych kompetencji nauczyciela, nauczenie obserwacji, zarządzanie uwagą dziecka oraz definiowania pojęć u najmłodszych. czytaj dalej >>>


Kompleksowe zarządzanie przedszkolem z systemem iPrzedszkole
Krzysztof Gołaszewski, Ewelina Szymańska, ProgMan

“Kompleksowe zarządzanie przedszkolem” było tematem spotkania jakie poprowadzili Krzysztof Gołaszewski i Ewelina Szymańska. Został na nim przedstawiony produkt firmy ProgMan – iPrzedszkole. Jego główną funkcją jest pomoc w ewidencji rozliczeń różnych opłat pobieranych w przedszkolu, ale może być wykorzystany jako całościowy system zarządzania. czytaj dalej >>>


Lider edukacji coachem. Program rozwoju dla nauczyciela i placówki
Marzenna Skoczylas Bajeńska, trener, coach, ewaluator, pedagog terapeuta

Pani Marzenna Skoczylas Bajeńska opowiedziała o programie rozwoju placówki oświatowej „Gotowi na przyszłość”. Program pilotażowy to 6 miesięczny dla nauczycieli oraz przedstawicieli rodziców, przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 81 w Warszawie. czytaj dalej >>>


Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, 11 marca 2012

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzył Prezes Stowarzyszenia, Marek Pleśniar. Powitawszy zebranych przekazał on prowadzenie zebrania Leszkowi Zaleśnemu. Wybrano Komisję Skrutacyjną.

Dalsze punkty spotkania poprzedziła chwila ciszy.

15 listopada 2011 r. zmarł nasz drogi Kolega i Przyjaciel, Wojciech Tański – współzałożyciel i członek pierwszego zarządu OSKKO, wieloletni dyrektor szkoły.

Z żalem przyjmujemy to przedwczesne odejście powszechnie lubianego kolegi, sprawiedliwego i wrażliwego na los ludzi człowieka i szefa, szanowanego działacza oświatowego. Współtworzył nasze Stowarzyszenie, dyskutował o naszych problemach z pasją, w swych artykułach z talentem i poczuciem humoru opisywał „oświatową rzeczywistość”. Jego wiedza, wsparcie i rada, której nigdy nam nie szczędził budziły powszechny szacunek. Straciliśmy cenną postać i osobowość.


Sprawozdanie z działalności Zarządu i Stowarzyszenia za ubiegły rok.

Marek Pleśniar przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2011.

Władze OSKKO w 2011 r. stanowiły następujące osoby:

Zarząd OSKKO: Marek Pleśniar - prezes i dyrektor Biura OSKKO, Ewa Czechowicz - sekretarz, Andrzej Jasiński – skarbnik oraz członkowie Zarządu: Ewa Halska, Anna Zabielska, Bogna Skoraszewska, Leszek Zaleśny.

Komisja Rewizyjna: Ryszard Sikora - przewodniczący, Anna Burec-Kobiałka - sekretarz, Sławomir Lipiński - członek Komisji.

W dniu poprzedzającym Zebranie rezygnację z udziału w Zarządzie złożył Andrzej Jasiński - ze względu na absorbującą pracę w Ośrodku Rozwoju Edukacji. W związku z tym, Zarząd wybrał Bognę Skoraszewską jako nowego Skarbnika. Gratulując nowej, odpowiedzialnej pracy, dziękujemy Andrzejowi za pracę dotychczasową i prosimy o dalszą. Już podczas tej konferencji mieliśmy okazję z niej skorzystać, podczas sobotniego wykładu.

Członkowie Stowarzyszenia.
Do OSKKO należy 4462 Stowarzyszonych. W większości są to dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Ponadto zrzeszamy: pracowników OP (inspektorów, dyrektorów i naczelników wydziałów, prezydentów, starostów), pracowników ONP (wizytatorów, dyrektorów wydziałów i delegatur), pracowników innych instytucji (placówek doskonalenia nauczycieli, OKE) i inne osoby - gł. księgowych, przedstawicieli stowarzyszeń, nauczycieli – liderów i szefów zespołów.

Zorganizowaliśmy między innymi: VIII Konferencję OSKKO, VI Kongres Zarządzania Oświatą, doroczny Ogólnopolski Zlot Nauczycieli - Internautów. OSKKO było partnerem Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty.

W 2011 r. podjęliśmy się organizacji spotkań zespołów roboczych OSKKO:

Współpracowaliśmy z mediami: miesięcznikiem Sedno, Gazetą Szkolną, pismem samorządowym Wspólnota oraz udzielano licznych wywiadów i informacji prasie ogólnopolskiej.

Dwoma osiągnięciami 2011 roku, które w znaczący sposób wpłynęły na jakość naszych działań są zawarte porozumienia o współpracy:

Za najistotniejszą pracę programową rozpoczętą w ubiegłym roku i kontynuowaną aktualnie należy uznać podjęcie działań na rzecz stworzenia stanowisk OSKKO w najważniejszych dla oświaty kwestiach. Trzy ważne obszary poruszyliśmy na niniejszej konferencji: status nauczyciela, status dyrektora i nadzór pedagogiczny.

 

Zalecenia Komisji Rewizyjnej. Absolutorium dla Zarządu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ryszard Sikora przedstawił następnie protokół posiedzenia KR, w którym omówił działania OSKKO, stwierdził pracę Zarządu w zgodzie ze Statutem Stowarzyszenia, zalecił m.in. dalsze działania na rzecz podwyższenia ściągalności składek, w tym blokowanie zalegającym dostępu do zasobów internetowych OSKKO. Stwierdzono także realizację zaleceń z ub. r., dotyczących konieczności poprawy terminowego sprawozdawania przebiegu konferencji OSKKO w witrynie internetowej. 

Podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na rok następny.

 

Wyróżnienia Walnego Zebrania OSKKO dla szczególnie aktywnych członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, uchwałą z dn. 11 marca 2012 r., udzieliło niżej wymienionym wyróżnienia za działalność społeczną wspomagającą kadrę kierowniczą oświaty i sprzyjającą rozwojowi kultury zarządzania w szkołach. 

Dzięki bezinteresownej pracy osób, tak jak Koleżanki i Koledzy - szczególnie zaangażowanych w prace Stowarzyszenia, możemy skutecznie edukować kadrę kierowniczą, wpływać na rozwój prawa oświatowego, integrować dyrektorów, urzędników oświatowych, pracowników samorządowych wokół celu, jakim jest dobro polskiego ucznia.

Wśród Wyróżnionych znaleźli się: Izabela Bothur, Ewa Czechowicz, Beata Domerecka, Ewa Halska, Hanna  Jakubek, Joanna Jasiak, Alicja Kapcia, Grażyna Karasińska-Kraszkiewicz, Krzysztof  Kaźmierczak, Jerzy Kostyła, Dorota Kulesza, Izabela Leśniewska, Sławomir Lipiński, Gabriela Olszowska, Jacek Rudnik,  Ryszard Sikora, Bogna Skoraszewska,  Piotr Sobczyk, Ewa Stefaniak-Bergtraum,  Piotr Tałan, Edward Wiśniewski, Małgorzata Wojnarowska, Bogusława Wojtczak, Anna Zabielska, Leszek Zaleśny.

W imieniu Stowarzyszonych składamy Wyróżnionym gratulacje.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: http://www.oskko.edu.pl/wyroznieni2012/

 

Składki członkowskie na 2012 r.

Uchwalono wysokość składek na 2012 r. Członkowie OSKKO podobnie jak w ubiegłym roku wniosą składkę roczną: 70zł, zaś emeryci: 10zł.   

 

Uchwała programowa.

Po długiej dyskusji uchwalono "Uchwałę w sprawie wyznaczenia kierunków działań Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty na kolejny okres sprawozdawczy".

Na podstawie §17 ust. 2 pkt a) Statutu OSKKO Walne Zebranie Członków postanawia, że Stowarzyszenie w 2012 roku będzie działać poprzez:

1. Kontynuację i ulepszanie sposobu konsultowania projektów aktów prawnych, wypracowania stanowisk i zapytań do określonych władz i instytucji, w szczególności w przyjętej w 2011 r. formule pracy w zespołach zadaniowych.

2. Wykorzystanie potencjału pozyskanych partnerów merytorycznych tj. Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Badań Edukacyjnych w działalności Stowarzyszenia oraz realizowanie misji OSKKO poprzez wspieranie IBE w pracach badawczych.

3. Rozwój formuły współpracy z mediami.

4. Inicjowanie i uczestniczenie we wszelkich działaniach wspierających dyrektorów szkół i organy prowadzące.

5. Kontynuację działań w roli pośrednika pomiędzy dyrektorami szkół i placówek a władzami oświatowymi i innymi. Przedstawienie stanowiska OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty.

6. Rozwijanie działalności informacyjnej i promocyjnej Stowarzyszenia.

7. Pogłębienie współpracy z podobnymi stowarzyszeniami europejskimi.

8. Zbadanie możliwości pozyskania środków unijnych na działalność statutową Stowarzyszenia.

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi OSKKO.

Na tym obrady zakończono.

 

Organizatorzy Konferencji

Konferencję zorganizowało Biuro OSKKO oraz zespół członków Stowarzyszenia. Szefem Konferencji był prezes i dyrektor Biura OSKKO, Marek Pleśniar. Obrady i dyskusje prowadzili: Marek Pleśniar, Ryszard Sikora, Jacek Rudnik, Bogusława Wojtczak, Andrzej Jasiński. Jako paneliści prezentujący projekty OSKKO wystąpili: Ewa Halska, Joanna Jasiak, Izabela Leśniewska, Alicja Kapcia,  Leszek Zaleśny, Ewa Stefaniak-Bergtraum, Bogna Skoraszewska.

Prace organizacyjne prowadzili członkowie OSKKO: Anna Burec-Kobiałka, Małgorzata Cołokidzi, Ewa Czechowicz, Bożena Dobosz-Byjoś, Beata Domerecka, Renata Kalinowska, Alicja Kapcia, Krzysztof Kaźmierczak, Jerzy Kostyła, Dorota Kulesza, Sławomir Lipiński, Gabriela Olszowska, Roman Przydatek, Elżbieta Rakoczy, Piotr Sobczyk, Ewa Stefaniak-Bergtraum, Piotr Tałan, Marek Woźniak, Anna Zabielska oraz pracownicy i współpracownicy Biura OSKKO: Jolanta Zglejc, Katarzyna Wojciechowska, Kinga Jakubek, Tomasz Fiedorowicz, Maciej Sikora.

Zarząd Stowarzyszenia pragnie podziękować Koleżankom i Kolegom za społeczną pracę.


WYSTAWCY    

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Partnerach i Wystawcach wspierających Konferencję.
 

Zachęcamy również do zapoznania się z relacją z ubiegłorocznej VIII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty, która odbyła się w obiektach Wydziału Zarządzania UJ w dniach 4-6 marca 2011 r.

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji
513-057-820, 509-498-266,
501-211-469; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl

 

 

Zapraszamy wkrótce