powrót na stronę główną OSKKO

OSKKO występuje z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

o stwierdzenie niezgodności art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela z art. 2 i art. 32 Konstytucji.


W dniu 23 sierpnia 2013 r. do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty o stwierdzenie niezgodności art. 88 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) z art. 2 i art. 32 Konstytucji, w którym zapisano warunek z założenia niemożliwy do spełnienia (a więc dyskryminujący):

2a. Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:

1) spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz…

 

Wyjaśnienie

Uważamy że, niezgodny z art. 2 oraz art. 32 ustawy zasadniczej z dnia 2 kwietnia 1997r – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest przepis art. 88 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, w brzmieniu:

„Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., zachowują prawo do emerytury, o której mowa w ust. 1, bez względu na wiek, w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia
w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego”
.

Wnioskujemy o przywrócenie stanu prawnego zgodnego z art. 2 i art. 32 ustawy zasadniczej dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia  1959r. a przed 1 stycznia 1969r. , którzy w obecnym stanie prawnym, zostali wykluczeni z możliwości skorzystania z wcześniejszej emerytury bez względu na wiek.  Arbitralne, definitywne ustanowienie „kryterium wewnątrz kryterium”  niemożliwego do spełnienia, dla osób będących w trakcie swej drogi zawodowej jest działaniem, które ustawodawca celowo i świadomie zastosował w celu wyłączenia części nauczycieli spod zastosowania art. 88 Karty Nauczyciela, pomimo że należą one do jednej z utworzonych grup znajdujących się w nowym systemie emerytalnym zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS.

W naszej ocenie istniała i istnieje możliwość funkcjonowania systemu emerytalnego wprowadzonego w 1999r. bez naruszania praw nabytych nauczycieli, którzy znaleźli się w grupie nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1949r., a przed 1 stycznia 1969r. Proponujemy by zachowanie prawa do emerytury zostało przedłużone jeszcze o co najmniej 9 lat, (w sumie o 19 lat), a więc do 31 grudnia roku 2017. Wprowadzenie powyższej propozycji złagodziłoby restrykcyjny charakter uchwalonej przez Sejm ustawy w kwestionowanym brzmieniu wobec nauczycieli urodzonych po dniu 31 grudnia 1959 r.

Przebieg sprawy:

  • Sprawę prowadzi Kancelaria prawna wynajęta przez OSKKO.

  • Złożyliśmy, opracowany przez kancelarię, wniosek do TK.

  • Trwają kolejne etapy naszych działań. Po złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego odmówiono nadania dalszego biegu wnioskowi – ze względów formalnych (zobacz pismo).

  • Nie odwołujemy się od tej decyzji, ponieważ wniosek zostanie złożony ponownie, po wzmocnieniu strony formalnej.

  • Po ponownym złożeniu wniosku do TK, odmówiono nadania dalszego biegu wnioskowi – ze względów formalnych.  

  • Złożyliśmy zażalenie - 15 grudnia 2014 r. otrzymaliśmy Postanowienie TK o nieuwzględnieniu zażalenia.

  • Zwróciliśmy się z prośbą o pomoc w  złożeniu wniosku do: Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz NSZZ Solidarność – otrzymaliśmy odpowiedzi negatywne.

  • Zwróciliśmy się z prośbą o złożenie wniosku do:

     Klubu Parlamentarnego PIS – dnia 28 grudnia 2015 r. otrzymaliśmy pismo od Dyrektora Biura Klubu PIS,

     Prezydenta RP - dnia 21 marca 2016 r. otrzymaliśmy pismo z Biura Interwencji Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP.

  • 19 stycznia 2018 otrzymaliśmy odpowiedź od Pani Poseł Urszuli Ruseckiej, że Klub PIS, nie będzie podejmował działań w sprawie złożenia wniosku do TK.