OSKKO w Sejmie RP

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

10 stycznia 2007 o godz. 17:00 odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP.

Wziął w nim udział dyrektor Biura OSKKO, Marek Plesniar.

 

Porządek dzienny spotkania zawierał jeden punkt:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela.

 

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca KENiM, poseł Krystyna Szumilas.

Powitawszy zebranych przewodnicząca stwierdziła, że 15 grudnia 2006 Marszałek Sejmu  skierował poselski projekt zmiany UOSO i KN do Komisji.

Przyjęto porządek obrad.

 

Posłowie - członkowie Komisji otrzymali następujące materiały:

Przystąpiono do realizacji porządku dziennego. O uzasadnienie projektu poproszono wnioskodawcę - posła Zbigniewa Włodkowskiego.

Poseł Z. Włodkowski stwierdził, że jest faktem iż Ustawa, po wielu zmianach, jest aktem nieczytelnym i sprawiającym środowisku edukacyjnemu trudności interpretacyjne.

Inicjatywa złożenia do laski marszałkowskiej omawianego dziś projektu zmian UOSO i KN wynika z powyższych trudności interpretacyjnych i ma 3 źródła:

Poseł Włodkowski skupił się na uwagach OSKKO. Stwierdziwszy, że zebrani posłowie dysponują dokumentem zawierającym uwagi OSKKO* odniósł się do nich:

Negatywne skutki zatrudniania nauczycieli w szkole, zamiast w zespole, to:

  • Coroczne zamieszanie z umowami o pracę

  • Kłopoty z zastępstwami i opieką nad uczniami na imprezach ogólnoszkolnych

  • Zwiększenie kosztów zatrudnienia

  • Poczucie niestabilności zatrudnienia nauczycieli

  • Wiele świadectw pracy

  • Dyrektorzy szkół zatrudniani są niezgodnie z Kartą Nauczyciela

Zebrani zgodzili się z ww. uwagami.

Zdaniem Biura Analiz Sejmu zespół szkół jest pracodawcą. Zderza się to ze stanowiskiem MEN iż zespół pracodawcą nie jest.

W takiej sytuacji dyrektorzy muszą się borykać z opiniami kontrolujących ich audytorów twierdzących iż zespół szkół pełni rolę pracodawcy nauczycieli.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele związków zawodowych poparli wniosek posłów iż:

Należy zaproponować zmiany sugerowane przez Biuro Analiz Sejmu i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.

 

Do zgłoszonych uwag odnieśli się przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej: p. Artur Klawenek i podsekretarz stanu Stanisław Sławiński.

P. S. Sławiński stwierdził iż nie może się odnieść wprost do zgłoszonych propozycji gdyż mogą one nieść za sobą głębsze zmiany niedostrzegane przez inicjatorów.

Poseł Wróbel spytała jakie głębsze, niedostrzegane zmiany pan minister ma na myśli. Nie otrzymała bliższej odpowiedzi.

 

Głos zabrał Marek Pleśniar, dyrektor Biura OSKKO.

Podsumowawszy uwagi Stowarzyszonych dodał iż do "głębszych przyczyn trudności" w zmianach prawa może należeć kwestia zatrudnienia nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami. Na podstawie analiz ekspertów OSKKO:

Można odnieść wrażenie, że przyczyną niepotrzebnego zamieszania wprowadzanego wymuszaniem nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami w szkołach, a nie w ich zespołach jest obrona przez urzędników MEN konstrukcji obowiązującego rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli, w którym używa się sformułowania „kwalifikacje do zajmowania stanowiska w szkole określonego typu” zamiast znacznie bardziej logicznego rozwiązania, jakim byłoby określanie kwalifikacji do prowadzania określonych zajęć lub pełnienia określonych obowiązków z uwzględnieniem ich zróżnicowania dla szkół różnych typów. Gdyby rozporządzenie określało wymagania „do prowadzenia określonych zajęć”, a nie  „do zajmowania stanowiska w szkole”, kwestia miejsca nawiązania stosunku pracy nie powodowałaby  (jak piszą urzędnicy MEN) odstąpienia od podstawowych przepisów warunkujących zatrudnienie zgodnie z kwalifikacjami.

Posłowie zgodzili się z ww. argumentacją.

 

W efekcie propozycji OSKKO i Biura Analiz Sejmu powołano podkomisję ds projektu. Podkomisja podejmie prace nad ww. propozycjami wkrótce.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

-----------------
*stanowisko przedłożone Komisji opracowała Bogna Skoraszewska - członek Zarządu OSKKO.