INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA NA OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH – NADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORA SZKOŁY.
Ewa Sitko, Małgorzata Taraszkiewicz.
Temat wspierany przez firmę Librus.


Ewa Sitko omówiła obowiązki szkoły i nauczycieli wobec uczniów w oparciu o wymagania z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego zwracając szczególną uwagę na to, że nauczyciel powinien uwzględniać potrzeby i możliwości każdego ucznia, nie tylko tego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Prowadząca szczegółowo odniosła się do tych wymagań, z których w sposób bezpośredni wynikają obowiązki nauczycieli. Zaproponowała szereg pytań, na które odpowiedzi powinien szukać dyrektor pełniący nadzór pedagogiczny, przedstawiła też propozycje konkretnych rozwiązań.

Małgorzata Taraszkiewicz przedstawiła zagadnienie indywidualizacji w oparciu o najnowsze (z września 2014 r.) ankiety, w których brało udział około 40 tys. respondentów – uczniów, rodziców i nauczycieli. Z badań i doświadczeń wynika, że w procesie indywidualizacji pomijana jest większość uczniów, najwięcej uwagi poświęca się uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniom szczególnie uzdolnionym stanowiącym mniejszość. Prowadząca zwróciła uwagę na konieczność rozpoznawania przez nauczycieli indywidualnego stylu uczenia się każdego dziecka, stosowanie metod i technik dopasowanych do preferencji uczniów, współpracę i współodpowiedzialność za uczenie się i nauczanie uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

pobierz prezentację (PDF)