Procedury postępowania dyrektora szkoły w przypadkach uczniów z zaburzeniami zachowania, wynikającymi z ADHD, zespołu Aspergera i innych związanych ze stanem zdrowia dziecka.
Teresa Krysztofiak,
redaktor naczelna "Poradnika Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce". Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Spotkanie rozpoczęło się od przywołania przez referentkę sytuacji kryzysowych w szkołach. Problem związany z agresywnymi dziećmi nieprzerwanie powoduje bunt rodziców, którzy nie chcą, ażeby ich pociechy uczyły się z uczniami przejawiającymi tendencje do gwałtownych zachowań.

Prelegentka podkreśliła, iż problem cierpiących na zaburzenia zachowania dzieci stanowi zagadnienie trudne do rozwiązania, bowiem z  jednej strony rodzice pozostałych uczniów zgłaszają skargi, a z drugiej strony, rodzice dzieci z podobnymi problemami, mają pretensje, iż szkoła nie jest przysposobiona do opieki nad uczniami z przypadłościami tego rodzaju.

Następnie referentka dokonała próby charakterystyki zespołu zachowań, które można nazwać typowymi dla zaburzenia. Wśród najważniejszych zostały wymienione:

 • Nieadekwatne do sytuacji postępowanie ucznia,

 • Przekraczanie przez ucznia norm i zasad,

 • Brak adaptacji dziecka do otoczenia,

 • Niekonstruktywne próby zwrócenia na siebie uwagi,

 • Silne, negatywne emocje towarzyszące zachowaniom ucznia,

 • Powtarzalność wzorca działania,

 • Nieadekwatność zachowań ucznia do jego wieku,

 • Długotrwałość zachowań o określonym wzorcu.

Po omówieniu powyższych wyznaczników, referentka przeszła do opisu następujących czynników ułatwiających radzenie sobie w takich sytuacjach:

 • Rzetelna wiedza i kompetencje nauczycieli (umiejętność reagowania na określone sytuacje w klasie),

 • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów zachowujących się destrukcyjnie,

 • Atmosfera w szkole sprzyjająca rozmowie o trudnych sytuacjach wychowawczych,

 • Prawidłowe relacje z rodzicami uczniów,

 • Dyrektor szkoły winien wspomagać kompetencje wychowawcze na podstawie wniosków z ewaluacji, analizy przypadków itp.

Na podstawie przykładu, prowadząca opisała rolę dyrektora w trudnych sytuacjach wynikających z choroby ucznia i wskazała błędy popełnione w przytoczonym przypadku oraz podała wskazówki, które dałyby możliwość lepszego rozwiązania kwestii spornych.

Pani Teresa Krzysztofiak, pragnąc dokonać rozróżnienia pomiędzy przypadkiem cierpiącego z powodu zaburzeń zachowania ucznia, a przypadkiem dziecka nie radzącego sobie z trudnościami wynikającymi ze skomplikowanej sytuacji domowej, rozpoczęła omawianie innej historii, jednakże została poproszona przez uczestników spotkania o przejście do następnej części wykładu, w której referentka dokonała opisu obowiązków dyrektora szkoły, wśród których znalazły się:

 • Konieczność utrzymania kontaktu z rodzicami ucznia,

 • Wypracowanie na spotkaniu rady pedagogicznej działań, umożliwiających rozwiązanie sytuacji,

 • Konieczność poinformowania organu prowadzącego o zaistniałej sytuacji,

 • Zawiązanie współpracy z zespołem kryzysowym,

 • Zasugerowanie wsparcia terapeutycznego dla rodziny ucznia, którego sprawa dotyczy,

 • Opracowanie relacji z rodzicami uczniów.

Ostatni punkt został przez referentkę opisany dokładniej, podkreślona została istota mediacyjnego charakteru spotkania z rodzicami z chorego.

Kolejną poruszoną kwestią, były sposoby obchodzenia się z mediami w takich newralgicznych sytuacjach. Prelegentka wyjaśniła,  iż nie należy mediów unikać, nie należy także wprowadzać dziennikarzy w błąd i warto powołać osobę odpowiedzialną za prowadzenie rozmów z przedstawicielami medialnymi.

Spotkanie zostało zakończone konkluzją, iż nie istnieją uniwersalne metody, które dałyby możliwość poradzenia sobie w takich sytuacjach i każdy przypadek winien być rozpatrywany indywidualnie.