Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej, Joanną Kluzik-Rostkowską.

8 marca 2014r, uczestnicy Konferencji OSKKO spotkali się z Minister Edukacji Narodowej, Joanną Kluzik-Rostkowską. Swoje wystąpienie minister rozpoczęła od prezentacji działań podjętych w ostatnim czasie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przypomniała, że ministerstwo zebrało wokół siebie grono ekspertów, a także zorganizowało szereg debat, także z rodzicami, na temat nowoczesnej oświaty i wkrótce przedstawi pomysły proponowanych zmian. Na razie jednak prace ministerstwa skupiły się wokół dwóch palących kwestii, które minister zamierzała przedstawić bliżej zgromadzonym, tj. posłania 6-latków do szkół oraz bezpłatnych podręczników dla pierwszoklasistów.

   

Joanna Kluzik-Rostowska przypomniała obawy rodziców związane z posłaniem sześcioletnich dzieci do szkół, związane z nieprzygotowaniem placówek, zarówno w zakresie zajęć lekcyjnych, jak i opieki po lekcjach. Zapewniła, że rozumie te lęki i postara się upewnić, że wszystkie szkoły będą przygotowane na przyjęcie 6-latków we wrześniu 2014 roku. W tym celu ministerstwo opracowało mapę wszystkich szkół podstawowych w Polsce i urzędnicy sprawdzają poziom ich przygotowania, ponadto samorządy są zobligowane pomóc szkołom w razie jakichkolwiek problemów, czego sama minister obiecała dopilnować. Joanna Kluzik-Rostkowska zwróciła także uwagę, że rodzice mogą sami sprawdzić stan przygotowania szkoły, i że wstępne badania opinii rodziców pokazują dość pozytywne rezultaty.

W kolejnej części wystąpienia minister przeszła do kwestii wydania przez ministerstwo bezpłatnego podręcznika do I klasy. Jak wyjaśniła Joanna Kluzik-Rostkowska, zdecydowano się na ten krok, ponieważ dotychczas wydawane podręczniki często były tworzone przez wydawców tak, aby nie można było ich użyć ponownie w kolejnym roku. Ta patologia dotyczyła szczególnie zestawów podręczników do klas I-III, które ponadto organizowały pracę nauczyciela, nie zostawiając mu pola na własne pomysły na lekcje. Minister wyjaśniła także, że ministerstwo zdecydowało się wydać własny podręcznik ze względu na opór środowisko wydawniczego przed zmianami, jednak ministerstwo dopuści do użytku także inne podręczniki, z których zostaną usunięte wszystkie treści jednoroczne. Joanna Kluzik-Rostowska ogłosiła także, że z ustawy wykreślony został termin 15 czerwca, do którego dyrektorzy mieli zgłaszać zapotrzebowania na podręczniki, co spotkało się z burzliwą reakcją zadowolenia ze strony zgromadzonych, ponieważ ten termin zmuszał szkoły do deklarowania zapotrzebowania przed naborem nowych uczniów, więc niejako w ciemno.

Po skończonym wystąpieniu minister zaprosiła uczestników spotkania do zadawania pytań. Jako pierwsza głos zabrała Bogna Skoraszewska, członek Zarządu OSKKO, która poprosiła o wyjaśnienie kwestii związanej z obowiązkiem przygotowania się szkół do przeprowadzania egzaminów zawodowych, co wiąże się z dużymi kosztami, np. zakupu stanowisk egzaminacyjnych takich jak kombajny i w perspektywie może grozić kolejnym odwrotem od szkolnictwa zawodowego. Minister odpowiedziała, że pierwsze miesiące swojej pracy poświęciła problemom 6-latków i podręczników, jednak zapewniła, że zamierza przyjrzeć się kwestii szkolnictwa zawodowego, tym bardziej, że można zaobserwować wzrost zainteresowania tego typu szkolnictwem.

Kolejne pytania zadała dyrektor Przedszkola nr 31 w Białymstoku, Małgorzata Muszyńska, która zwróciła uwagę na brak podstawy prawnej do blokowania miejsc w przedszkolach dla 6-latków z decyzją o odroczeniu rozpoczęcia edukacji szkolnej. Joanna Kluzik-Rostowska wyjaśniła, że ministerstwo pracuje nad rozwiązaniami, które z jednej strony umożliwią odraczanie lub cofanie decyzji o gotowości dziecka do edukacji szkolnej, a z drugiej strony dadzą poradniom odpowiednie narzędzia do badania dzieci, tak więc ta sprawa powinna zostać wkrótce unormowana.

Jako trzecia głos zabrała Joanna Lajza, dyrektora dużej szkoły podstawowej we Wrocławiu, która zwróciła uwagę na problem dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, którym ze względu na brak środków szkoły nie mogą zapewnić odpowiedniej opieki. Minister przyznała, że ministerstwo rozpoznało problem, i że przyjrzy się uważnie środkom, które są przeznaczone na ten cel, a nie zawsze trafiają do odpowiednich szkół. Powiedziała także, że choć z finansowego punktu widzenia lepiej, żeby takie dzieci trafiały do szkół specjalnych, to z punktu widzenia ich rozwoju nie jest to oczywiste, więc warto przyjrzeć się temu problemowi.

Kolejna uczestniczka spotkania, dyrektor jednego z warszawskich gimnazjów, zapytała o kwestię braku środków np. na remont instalacji elektrycznej w szkole, co uniemożliwia korzystanie z programu „Cyfrowa Szkoła”. Minister przypomniała, że za remont szkoły odpowiada organ prowadzący, więc ministerstwo nie pomoże szkołom w tej kwestii, jednak zaznaczyła, że przeznaczono ponad 4 mld zł na informatyzację szkół i wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Cyfryzacji i Administracji zastanawiają się jak najlepiej zagospodarować te pieniądze.

Bożena Łotecka, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich w Kędzierzynie-Koźlu, zapytała o kwestię związaną w tworzeniem oddziałów sportowych, finansowanie których jest zagrożone, jeśli UKS stwierdzi, że w toku trzech lat edukacji oddział zmniejszy się do mniej niż 20 osób. Minister przyznała, że rozporządzenie na temat tworzenia oddziałów sportowych jest stare i być może należałoby je zmienić i zapowiedziała, że przyjrzy się sprawie.

Następnie jeden z uczestników, dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej ze Starogardu Gdańskiego, zwrócił uwagę na niejasny zapis prawny dotyczący finansowania badań lekarskich o zdolności do pracy w zawodzie, koniecznych przy rekrutacji do niektórych szkół ponadgimnazjalnych. Minister zapewniła, że przyjrzy się tej kwestii, oraz że rozpoznała problem związany z ustawą rekrutacyjną oraz oceniającą i postara się, aby możliwie wiele kwestii regulowały akty niższego rzędu, czyli rozporządzenia.

Następne pytanie zadał prezes OSKKO, Marek Pleśniar, który zwrócił uwagę, że narodowy program czytelnictwa jest realizowany poza oświatą, która jest naturalnym miejscem dla promowanie czytelnictwa. Minister przyznała, że nie wie dlaczego tak jest, i że postara się to zmienić, ponieważ zgadza się, że oświata powinna uczestniczyć w tym programie.

Kolejne pytanie zadał Ryszard Ratajczak, dyrektor Szkoły Podstawowej we Wschowie, który zapytał, czym będzie się charakteryzować podręcznik, że będzie dostosowany do wszystkich dzieci, i czy jego wydanie oznacza powrót do centralizacji w oświacie. Minister zwróciła uwagę, że w przeciwieństwie do dotychczasowych podręczników, będzie on naprawdę podręcznikiem, czyli będzie stanowił jedynie bazę dla inwencji nauczyciela. Ponadto ministerstwo zostawia szkołom możliwość wyboru innego podręcznika, jeśli samorząd zgodzi się na jego finansowanie, ponieważ głównym założeniem reformy jest to, żeby podręczniki, jako własność szkoły, były bezpłatne dla uczniów.

Następne pytanie dotyczyło wzrostu obciążeń samorządów związanych z zakupem nowego podręcznika. Minister przypomniała, że samorządy zawsze narzekają na brak środków, mimo że część przychodów z podatków zostaje na poziomie samorządu, a ponadto samorządy otrzymują subwencje na cele oświatowe, więc ministerstwo nie może nic więcej w tej kwestii zrobić. Kolejne pytanie dotyczyło innego problemu związanego z samorządem, czyli zapotrzebowania na nowe szkoły w gminach przylegających do dużych miast, które obserwują wzrost dzieci w wieku szkolnym. Minister przyznała, że zauważa problem, jednak jego rozwiązanie również pozostaje w gestii samorządu.

Kolejny uczestnik spytał o zmiany w Karcie Nauczyciela. Minister przyznała, że chociaż widzi potrzebę przygotowania nowego dokumentu, który określałby ramy prawne zawodu nauczyciela, to niestety przed wyborami ciężko będzie zaproponować jakiekolwiek zmiany, ponieważ nawet dobre propozycje mogą przepaść w walce politycznej.

Kolejna uczestniczka, Grażyna Szczodry z Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu, zwróciła uwagę na problem OKE, która zmusza dyrektorów do osobistego odbierania świadectw, przez co nie może ona uczestniczyć w uroczystości zakończenia szkoły swoich uczniów. Poruszyła także kwestię urlopu dla dyrektora, który jej zdaniem w liczbie kilku dni powinien być zagwarantowany ustawowo. Joanna Kluzik-Rostkowska powiedziała, że pracuje nad podporządkowaniem wszystkich OKE jednej CKE ponieważ na razie formalnie nie są one podporządkowane centrali, i że postara się zwrócić uwagę na problem świadectw.

Agata Ludna, dyrektor szkoły społecznej, zwróciła uwagę na problem możliwości zwiększenia czesnego w szkołach społecznych, jeśli szkoła będzie chciała zdecydować się na zakup innego podręcznika niż ten wydany przez MEN. Minister zwróciła uwagę, że to właśnie szkoły niepubliczne mają największe środki do korzystanie z tego rozwiązania. Kolejne pytanie dotyczyło poprawek w ustawie oceniającej, a także ogólnej wizji polityki nowej minister. Joanna Kluzik-Rostkowska zapowiedziała, że ustawa oceniająca będzie poddana konsultacjom, oraz zapewniła, że nie jest jej intencją centralizacja oświaty.

Ostatnie dwa pytania dotyczyły zapisu, który nakazuje dyrektorom do końca maja przedłużać umowy z nauczycielami oraz sytuacji poradni, które nie mają możliwości wydania decyzji o zagrożenia dziecka niepełnosprawnością i objęcia go opieką od jak najmłodszych lat. Minister obiecała, że przyjrzy się obu tym sprawom.

Na koniec Izabela Leśniewska przedstawiła Joannie Kluzik-Rostkowskiej postulaty przygotowane przez stowarzyszenie, „absurdy oświatowe” zebrane przez Forum OSKKO i uczestników konferencji. Minister zapowiedziała, że zapozna się ze wszystkimi propozycjami i przyznała, że liczy na współpracę z OSKKO i wsparcie w kształtowaniu polityki oświatowej. Spotkanie zakończył prezes stowarzyszenia, Marek Pleśniar, który zapowiedział, że wszystkie postulaty zgłaszane przez członków będą przekazywane pani minister oraz zaprosił Joannę Kluzik-Rostkowską na wrześniowy kongres stowarzyszenia, który w tym roku odbędzie się w Łodzi, w dniach 24-26 września.