Ruch kadrowy w oświacie.
Iwona Kobus i Tomasz Wróbel

Prelegentka rozpoczęła wystąpienie od wyjaśnienia różnic pomiędzy zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, a zatrudnieniem na podstawie mianowania. Podkreśliła, iż te dwie formy zatrudnienia regulowane są według różnych przepisów. 

Następnie zaprezentowany został interaktywny system Prawo Oświatowe on-line, które otwiera przed użytkownikami szereg możliwości, np. w postaci wyświetlenia wzorów dokumentów i posłużenia się opcją „pytania i odpowiedzi”, w której na bieżąco są wyjaśniane najbardziej nurtujące pracowników szkół zagadnienia.

Tematem, na który prowadząca zwróciła szczególną uwagę były kryteria doboru pracowników do zwolnienia, jako czynników weryfikowanych przez sąd.  Prowadząca zaproponowała, żeby każdy w kadrze kierowniczej stworzył własną listę wyznaczników, na podstawie których dokonuje się kwalifikacji pracowników do zwolnienia. Wśród proponowanych przez panią Iwonę Kobus kryteriów znalazły się:

 • Staż pracy,

 • Kwalifikacje inne niż te związane z podstawowym wykształceniem kierunkowym (ocena pod względem przydatności),

 • Ocena pracy (i podkreślenie jej ważności),

 • Stosunek zatrudnionego do obowiązków pracowniczych,

 • Umiejętności osobiste (w tym także umiejętności dydaktyczne),

 • Sytuacja rodzinna i materialna,

 • Długotrwałe nieobecności dezorganizujące pracę,

 • Interes szkoły.

W następnej części spotkania słuchacze mieli możliwość zadawania pytań prowadzącej, która postarała się wyjaśnić wszystkie kwestie, które wzbudziły zainteresowanie.

Jako pierwsze padło pytanie, czy warto ujawnić przed zatrudnionymi fakt, iż dyrektor sporządził listę, na podstawie której zamierza dokonać wyboru, który z pracowników w najmniejszym stopniu wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków. Pani Iwona Kobus odpowiedziała, iż szczerość stanowi ważny element w zachowaniu poprawności stosunków między pracownikami, i że w jej opinii warto podzielić się z zatrudnionymi informacją na temat kryteriów, na podstawie których będzie oceniana ich praca.

Kolejną nurtującą kwestią była hierarchia czynników, które z powyższych wyznaczników są rozpatrywane przez sąd jako prymarne. Prelegentka odpowiedziała, iż wszystkie z wyżej wymienionych pojawiały się w orzeczeniach sądowych, jednak najczęściej powoływano się na staż pracy, a także elementy dotyczące kwalifikacji i stosunku do obowiązków.
W mniejszym stopniu sąd zwraca uwagę na sytuację materialną i rodzinną zatrudnionego. Ponadto sąd nie analizuje żadnych kryteriów, które nie zostały podniesione w trakcie sprawy, czego konsekwencją jest np. fakt, iż analizowanie stażu pracy bez pozostałych czynników jest bardzo trudne.

Po kolejnych pytaniach okazało się, iż zagadnieniem, które bardzo interesuje zgromadzonych są związki zawodowe, oraz ich wpływ na pracę szkół w kontekście zwolnień.

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania, referentka przeszła do określenia sytuacji, w których pracownika nie można zwolnić, czyli:

 • Urlopy macierzyńskie/ ojcowskie/ rodzicielskie,

 • Ciąża,

 • Urlop dla osób adaptujących dzieci/ rodzin zastępczych niezawodowych,

 • Urlop wychowawczy.

W ramach podsumowania prelegentka podkreśliła ważność wyznaczenia kryteriów, według których należy dokonywać wyboru w trakcie redukcji kadr i oddała głos Tomaszowi Wróblowi, który dokonał prezentacji produktów firmy Wolters Kluwer.