Państwowa Inspekcja Pracy w szkole. Seminarium.
Radosław Łuczak

Prelegent rozpoczął seminarium od przypomnienia podziału typów odpowiedzialności, jakiej podlegają nauczyciele podczas pracy w szkole. Wyszczególnił odpowiedzialność dyscyplinarną, karną oraz cywilną. Zwrócił szczególną uwagę na częste nieprawidłowości mające miejsce w szkołach, w tym powszechne poświadczanie nieprawdy w dzienniku szkolnym.

Następnie R. Łuczak przypomniał o tym, jakie kary dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela – są to upomnienie, nagana lub stosowana bardzo rzadko kara pieniężna. Podkreślił, że rozpowszechniona w polskich szkołach notatka służbowa nie jest prawidłową formą kary, co więcej, jeśli z koniecznych przyczyn została one sporządzona, wówczas musi zawierać podpis osoby, której dotyczy oraz nie może być przechowywana w aktach osobowych danego nauczyciela. Zaznaczył, że występowanie niepodpisanej notatki służbowej w dokumentacji jest częstym źródłem konfliktu pomiędzy nauczycielem a szkołą. Prelegent poruszył również kwestię odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela oraz pouczył, że dyrektor posiada uprawnienia do zawieszenia wynagrodzenia nauczycielowi, wobec którego toczy się postępowanie dyscyplinarne. Przypomniał również, o obowiązku sprawdzenia czy nauczyciel, którego dyrektor zatrudnia nie jest karany oraz czy nie toczy się wobec niego postępowanie.

Przedstawiono najczęstsze wykroczenia, jakie popełniają dyrektorzy polskich szkół – brak badań lekarskich nauczycieli, nieterminowe zawieranie umów o pracę oraz nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia. Poruszono również  coraz częściej spotykane w szkołach problemy – dyskryminację, mobbing oraz molestowanie seksualne. Prelegent przypomniał o obowiązku podjęcia działań dążących do eliminacji takich zjawisk w szkole. Podsumowując Radosław Łuczak zaapelował do słuchaczy o przestrzeganie obowiązującego prawa oraz odwagę w realizacji zadań dyrektora szkoły.