Nowoczesne narzędzia wspomagające proces nadzoru i ewaluacji w praktyce.
Tomasz Pieper

Prelegent rozpoczął wystąpienie od określenia celu spotkania, czyli wyjaśnienia sposobów funkcjonowania interaktywnego systemu zarządzania informacją, oraz nakreślenia korzyści płynących z przysposobienia narzędzia tego rodzaju w szkołach.

W pierwszej kolejności Tomasz Pieper odwołał się do raportu z ewaluacji Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, pochodzącego z dnia 20 stycznia 2014 roku. Na jego podstawie ewaluatorzy zewnętrzni zwrócili uwagę na wpływ systemu na pracę szkoły, m.in. system ułatwił szkole zarządzanie informacjami o pracy placówki. Następnie prowadzący podkreślił korzyści płynące z wykorzystania w pracy interaktywnego systemu zarządzania informacją, wśród których znalazły się ułatwienie monitorowania pracy w szkołach i możliwość sporządzenia raportu bez konieczności samodzielnej obróbki tekstu.

 Prowadzący zwrócił uwagę na główne funkcje systemu, czyli:

 • Systematyczne gromadzenie informacji o pracy placówki w postaci sprawozdań,

 • Źródło informacji do analizy jakości pracy, czyli ewaluacji zewnętrznej,

 • Łatwy i szybki dostęp osób uprawnionych do zbioru potrzebnych informacji, statystyk i sprawozdań,

 • Dostęp do raportów sprawozdawczych o zaprogramowanej strukturze,

 • Dostęp do raportów przeglądowych tworzonych wg własnych kryteriów,

 • Monitoring przepływu informacji, audyt sprawozdawczości,

 • Zdalne wydawanie poleceń wykonania analizy, oceny, badania, przygotowania sprawozdania z realizacji zadań w określonych obszarach działalności,

 • Automatyczne powiadamianie o wywołaniach, sprawozdaniach oraz wiadomościach,

 • Komunikator informacji poufnych i publicznych.

Po opisaniu wyżej wymienionych funkcji prelegent przeszedł do opisania zalet systemu, takich jak:

 • Znaczna automatyzacja analizy jakości pracy placówki w wybranych obszarach, dzięki systemowi raportów i analizatorowi ankiet,

 • Pozyskanie narzędzi pomocnych przy przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej,

 • Informatyzacja instytucji w przestrzeniach związanych z obiegiem informacji,

 • Dostęp do zgromadzonych danych z każdego miejsca przez przeglądarkę internetową,

 • Automatyczne powiadomienie o konieczności przygotowania sprawozdania, nowych wiadomościach i ogłoszeniach,

 • Pomoc w usprawnieniu zarządzania szkołą lub placówką.

Wystąpienie zakończyło się prezentacją sposobu działania systemu.