Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w praktyce. Seminarium dla szkół podstawowych i gimnazjów. Spotkanie z parą: dyrektor i nauczyciel- lider ewaluacji wewnętrznej.
Izabela Leśniewska, Beata Rybińska

Lider, Beata Rybińska oraz dyrektor, Izabela Leśniewska, pracujące w Publicznej Szkole Podstawowej w Radomiu, poruszyły na spotkaniu kwestię ewaluacji wewnętrznej, istotnego elementu ich codziennej praktyki szkolnej, dostarczającego licznych informacji pomagających dyrektorowi w podejmowaniu trafnych, uzasadnionych decyzji. Elementy, które muszą znaleźć się w planie nadzoru 15 września to przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia, zazwyczaj obejmujący jeden miesiąc. 

Metody badawcze stosowane przez dyrekcję do uzyskania konkretnych danych, które będą analizowane oraz opisywane w późniejszym raporcie, to przede wszystkim obserwacje, hospitacje diagnozujące oraz badania ilościowe (przeprowadzenie ankiety).

Prowadzące zaprezentowały przykłady własnych planów nadzorów, które zaliczyły do udanych, po czym przeszły do omówienia zakresu kontroli, do którego zaliczyły m.in. dyżury nauczycieli, obowiązki szkolne, przestrzeganie zasad klasyfikacji (oceniania), realizacja godzin zgodnie z ramowymi planami zarządzania. Zebranym pokazane zostały także liczne kwestionariusze, ankiety, arkusze obserwacji ustrukturalizowanej, zawierające podstawowe pytania oraz wskaźniki.

Ostatnią kwestią poruszaną przez Beatę Rybińską oraz Izabelę Leśniewską było omówienie sposobów wspomagania nauczycieli. Za najskuteczniejszą metodę uznano WDN (Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli), w którym kilkukrotnie w ciągu roku biorą udział pracownicy placówek. 

Na koniec wystąpienia prowadzące opowiedziały o licznych warsztatach a także dniach integrujących (np. „dzień śmiesznych fryzur”), organizowanych przez radomską szkołę.