Zgłoszenia zbiorów danych osobowych placówek oświatowych do GIODO.
Adam Korzuch

Celem spotkania było omówienie jednego z obowiązków dyrektorów szkół, zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi  Danych Osobowych.

Pierwszą kwestią, którą prowadzący rozpatrywał, było pojęcie danych osobowych, przez które rozumiemy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich nie tylko wszelkie informacje identyfikacyjne (adres, NIP, PESEL) ale także dane  wrażliwe(pochodzenie etniczne i rasowe, orzeczenia sądowe, życie seksualne) oraz wiedza o nawykach, wykształceniu, trybie życia, środowisku domowym. Jedynym podmiotem, który może zgłosić zbiory danych jest Administrator Danych, jednostka organizacyjna, której rolę w szkołach zazwyczaj sprawuje dyrektor.

Drugim punktem rozważań było znalezienie odpowiedzi na pytanie o prawo do zarządzania danymi a także ich przetwarzania. Odwołując się do Art. 23 „O Przetwarzaniu Danych Osobowych”  prelegent wyjaśnił w jakich okolicznościach  dopuszczalne jest udostępnienie informacji o podmiotach (np. uczniach).  Zgodnie z rozporządzeniem Administrator Danych powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów uczniów.

W kolejnej części wystąpienia Adam Korzuch przypomniał zebranym dyrektorom o czasowej barierze posiadania danych, nie może być dłuższa niż cel, dla którego owe informacje pozyskano. Wreszcie wyświetlając prezentację przedstawiającą poprawne schematy zgłoszeń na platformie GIODO, przeszedł do omówienia, zgłaszanie jakich danych leży w obowiązku placówek szkolnych. Warto tutaj pamiętać, że program zgłoszeń obejmuje nie tylko osoby uczące się ale i m.in. księgi, korespondencję, kontrahentów, kandydatów do pracy.

Na koniec spotkania jeden z uczestników spotkania zapytał, po co w ogóle te zgłoszenia i  rejestracja danych osobowych. Prowadzący odpowiedział, że takie są przepisy prawne i nic nie da się z tym zrobić.