Wyniki ewaluacji programu „Cyfrowa szkoła”.
Piotr Penszko

Przedstawiciel Instytutu Badań Edukacji, Paweł Penszko, zaprezentował wyniki ewaluacji rządowego programu „Cyfrowa szkoła”, który został przeprowadzony w 400 wytypowanych szkołach podstawowych w ramach czterech modułów: e-uczeń i e-szkoła, które polegały na zakupie sprzętów multimedialnych dla uczniów i szkół, e-zasoby, który opierał się na stworzeniu cyfrowej bazy materiałów dydaktycznych i e-nauczyciel, który miał na celu zapewnić szkolenia dla nauczycieli. Wiele badań na temat wykorzystania sprzętu w dydaktyce, a także ewaluacja przeprowadzona przez IBE  w ramach funduszy z projektu systemowego UE dały różne wyniki na temat wpływu technologii na proces kształcenia.

Paweł Penszko przedstawił metody badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez IBE, do których należały ankieta internetowa skierowana do dyrektorów i nauczycieli, badanie jakościowe skoncentrowane na wykorzystaniu technologii w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz analiza danych, którymi szkoły już dysponowały, takich jak wyniki sprawdzianów i egzaminów. Z analizy wyników ankiety wynika, że prawie wszyscy nauczyciele wykorzystywali sprzęt w czasie lekcji i prawie wszyscy dyrektorzy szkół zauważyli pozytywny wpływ technologii na pracę szkoły, szczególnie w aspekcie dydaktyki, mniej w sferze wychowania, gdzie nie zaobserwowano wpływu programu. Przedstawiciel IBE pokazał, że również sami nauczyciele zauważyli pozytywny wpływ wykorzystania technologii na umiejętności uczniów, np. umiejętność krytycznego myślenia, znajdywania informacji, liczenia czy pracy zespołowej, jedynie w zakresie wpływu programu na umiejętność pisania opinie były podzielone. Paweł Penszko przypomniał założenia projektu, który miał na celu zwiększyć kompetencje uczniów w korzystaniu z technologii w uczeniu się i zgodnie z wynikami ten cel osiągnięto. Prelegent wyjaśnił również, że szkoły specjalne brały udział w programie na ogólnych zasadach oraz że analiza wyników sprawdzianu po szóstej klasie w losowo wybranych szkołach pokazała, że program miał wpływ na wyniki uczniów słabszych w zadaniach sprawdzających rozumowanie, w innych zaś nie zaobserwowano ani pozytywnego ani negatywnego wpływu programu.

Następnie P. Penszko opisał problemy jakie pojawiły się podczas realizacji programu. Przede wszystkim krótki czas jego trwania nie pozwala ocenić dobrze efektów. Poza tym szkoły zwracały uwagę na obciążenie pracą dyrektorów, na których często samorządy nakładały obowiązek przeprowadzania przetargów oraz szkolnych koordynatorów projektu, najczęściej nauczycieli informatyki, którzy musieli pełnić obowiązki administratora sprzętu bez dodatkowego wynagrodzenia za tę pracę. Prelegent zwrócił też uwagę na problem opóźnienia we wprowadzaniu niektórych modułów, co uniemożliwiało skutecznie zastosowanie pozostałych oraz brak materiałów dydaktycznych dla nauczycieli do wykorzystania w pracy z technologiami, jednak zaznaczył, że te problemy znikną wraz z czasem, jak pokazują przykłady innych krajów, które wprowadziły technologie do szkół. Na koniec zaprosił do kontaktu z IBE przez pocztę elektroniczną w przypadku wątpliwości i zapewnił, że w ramach regionalnych projektów operacyjnych będą realizowane kolejne programy.