Nadzór i ewaluacja w aspekcie pełnienia kontroli zarządczej.
Praktyczne zastosowanie aplikacji internetowej „System Zarządzania Informacją”
Tomasz Pieper, ProgMan
 

Spotkanie z przedstawicielem firmy ProgMan, Tomaszem Pieperem, było poświęcone kontroli zarządczej oraz możliwościom, jakie daje stosowanie aplikacji „System Zarządzania Informacją”. We wstępie Tomasz Pieper przedstawił pokrótce, czym jest i na czym polega kontrola zarządcza. Wyjaśnił pochodzenie i znaczenie terminu, zwracając uwagę na to, że kontrola zarządcza nie jest tożsama z kontrolą operacji finansowych, lecz ma na celu weryfikację postępów w realizacji wszystkich celów szkoły. Wyszczególnił zadania dyrektora szkoły w kontroli zarządczej (m.in. przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wspomaganie nauczycieli) oraz podkreślił, że działania dyrektora w zakresie kontroli zarządczej powinny być przede wszystkim skoncentrowane na analizie zebranych informacji, a nie na ich gromadzeniu. Doskonały narzędziem, które pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na zbieranie danych i skupić się na ich analizie, jest aplikacja internetowa „System Zarządzania Informacją” wydana przez firmę ProgMan.

Prelegent przedstawił cztery główne kanały przepływu informacji w szkole między dyrektorem a pracownikami, wykorzystywane podczas kontroli zarządczej: tablicę ogłoszeń – kanał jednostronny, komunikator – kanał z informacją zwrotną, wywołanie/sprawozdanie oraz ankieter. Następnie zaprezentował, w jaki sposób można wykorzystać aplikację „SZI” w komunikacji w szkole we wszystkich tych czterech kanałach. Do zalet tej aplikacji należy łatwość dostępu do informacji potrzebnych podczas analizy jakości pracy szkoły, które są gromadzone w systemie, archiwizowane przez serwer i katalogowane w sposób pozwalający szybko do nich dotrzeć. Kolejną korzyścią wynikającą z posługiwania się aplikacją w kontroli zarządczej jest możliwość zdalnego wydawania poleceń i kontroli przepływu informacji na bieżąco oraz pewność, że informacja dotrze do wszystkich. Na koniec przedstawiciel firmy ProgMan pokazał, jak w praktyce wygląda praca z aplikacją „SZI”, prezentując sposoby dostępu do informacji, wykonując przykładowe sprawozdanie i przedstawiając formy, w jakich można uzyskać zestawienie danych potrzebne przy kontroli zarządczej.

Po skończonej prezentacji padło kilka pytań ze strony uczestników spotkania, m.in. o cenę aplikacji, możliwość częściowego wydruku raportu dot. jednego aspektu działania szkoły, o sposób tworzenia kont i o możliwość sprawdzania przez aplikację realizacji podstawy programowej. Prelegent wyjaśnił, że cena korzystania z aplikacji przez pierwszy rok to 1200 zł, w kolejnych latach 20-30% mniej, aplikacja daje możliwość częściowego wydruku wybranego zakresu danych, konta tworzy szkolny administrator tylko dla pracowników (rodzice nie mają wglądu, można dla nich tworzyć anonimowe ankiety), program nie służy natomiast do sprawdzania realizacji podstawy programowej.

zapoznaj się z materiałami konferencyjnymi>>>