Diagnozować, aby lepiej uczyć. Przedmioty zawodowe
Anna Dubiecka, Dyrektor Ośrodka Diagnostyki Edukacyjnej WSiP
 

Swoją prezentację Anna Dubiecka – Dyrektor Ośrodka Diagnostyki Edukacyjnej WSiP – rozpoczęła od uzasadnienia potrzeby diagnoz edukacyjnych. Wyjaśniła, że to nie tylko wymóg wynikający z rozporządzenia ministerstwa, ale rzeczywista potrzeba sprawdzania efektów działalności edukacyjnej i opiekuńczej szkół oraz monitorowania zmian, jakie w nich zachodzą.

Prelegentka zaznaczyła, że diagnozowanie odbywa się niemal codziennie na zajęciach lekcyjnych, nie wszyscy uczniowie bowiem wpisują się w ustalone klucze i schematy oceniania, a mimo to nauczyciel musi wystawiać im odpowiednie noty. W szerszej perspektywie diagnozowanie służy zaś monitorowaniu osiągnięć uczniów i szacowaniu wyników sprawdzianów i egzaminów, a także kontroli realizowania podstawy programowej. „Diagnozujemy więc po to, aby ulepszać” – stwierdziła Anna Dubiecka.

Ośrodek Diagnostyki Edukacyjnej WSiP oferuje dwuczęściowe diagnozy i narzędzia analizowania wyników testów egzaminacyjnych, które dyrektor szkoły może wykorzystać do poprawy podstawy programowej oraz w pracy nad przygotowaniem uczniów do egzaminów zewnętrznych. WSiP proponuje włączenie tych diagnoz do szkolnego planu ewaluacji, ze swojej strony zapewniając liczne materiały testowe i naprawcze, uwzględniające wyniki uczniów, a także raporty dotyczące wzrostu ich efektów. Narzędzia WSiP umożliwiają obserwację ucznia na tle klasy i szkoły oraz całej populacji biorącej udział w badaniu.

Jeśli chodzi o przedmioty zawodowe, oferta WSiP obejmuje materiały diagnostyczne dla takich specjalności jak: technik budownictwa, technik elektronik, technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista i technik żywienia. 3 grudnia 2012 roku udostępniono szkołom bezpłatne informacje dotyczące diagnozy, materiały PDF, pozwalające przeprowadzić próbne egzaminy w szkole (zarówno teoretyczne jak i praktyczne), a także umożliwiono wprowadzanie ich wyników do systemu i zapoznawanie się z raportami. Oferta komercyjna rozszerzona jest natomiast o wersje on-line testów (prace uczniów zostają automatycznie oceniane) i dodatkowe karty pracy z zadaniami dla ćwiczenia zdobytych umiejętności.

Podsumowując swoją prezentację Anna Dubiecka wymieniła korzyści płynące z diagnoz ODE; zwróciła uwagę na kompletność i spójność oferty, różnorodność metod analizy, a także możliwość porównania wyników z innymi szkołami i skorzystania z propozycji programu naprawczego. Zapewniła także, że ODE WSiP wspiera nauczycieli poprzez udostępnianie im kursu e-learningowego.

„Pomóżmy uczniom uwierzyć w ich szanse na sukces” zaapelowała na koniec, dziękując zebranym za przybycie i zapraszając na stronę internetową Ośrodka www.ode.pl.

zapoznaj się z materiałami konferencyjnymi>>>