[STRONA GŁÓWNA OSKKO [ZOBACZ UBIEGŁOROCZNĄ KONFERENCJĘ]

II KRAJOWA KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
OSKKO, WARSZAWA - MIĘTNE, 17-19 kwietnia 2009 r.

Organizator:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty


Partnerzy medialni
i Partnerzy wspierający Konferencję:

W dniach 17-19 kwietnia 2009 r. odbyła się druga doroczna konferencja dyrektorów szkół zawodowych, CKP, instytucji wspomagających, przedstawicieli organów prowadzących, innych osób zainteresowanych zarządzaniem w edukacji zawodowej, zorganizowana przez największa polską organizację kadry kierowniczej oświaty - Ogólnopolskie Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Udział w konferencji wzięło ok. 150 uczestników, w tym m.in. Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall, wiceminister, Sekretarz Stanu Krystyna Szumilas, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Trwają prace nad opracowaniem stanowisk. W tym samym czasie i miejscu odbyła się V Krajowa Konferencja Dyrektorów Przedszkoli, w której udział wzięło także ok. 150 osób.

Piątek, 17 kwietnia 2009 R. - I dzień Konferencji, Biblioteka Narodowa, Warszawa.
W auli im. Dembego BN o godz. 15:00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie II Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół Kształcenia Zawodowego.

Otwarcia Konferencji dokonała Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall. Życząc przybyłym owocnych obrad podkreśliła, że szkolnictwo zawodowe stanowi bardzo ważny element w systemie edukacji w Polsce. Mając to na uwadze Ministerstwo Edukacji Narodowej 18 czerwca 2008 roku powołało zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia zawodowego. W skład zespołu wchodzą również przedstawiciele OSKKO.

 

Zebranych powitali także: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSKKO, Ryszard Sikora oraz prowadzący dalszą część spotkania członkowie Zarządu OSKKO: Bogusława Gloc-Nierubliszewska i Andrzej Jasiński. Następnie odbyła się główna część piątkowego spotkania.

Modernizacja szkolnictwa zawodowego.
Krzysztof Symela, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W prezydium:
członkowie OSKKO, Bogusława Gloc-Nierubliszewska i Andrzej Jasiński (Zarząd OSKKO)

Krzysztof Symela podkreślił, że OSKKO będzie miało realny wpływ na to, co w przyszłości będzie się działo w szkolnictwie zawodowym. Pierwsze zmiany w szkołach zawodowych rozpoczną się w 2012/2013 roku. W ciągu trzech – czterech lat możemy, więc (korzystając również z funduszy unijnych PO-KL) dopracować pewne rozwiązania w sposób satysfakcjonujący dla wszystkich. Pod koniec roku 2009, pojawi się dokument programowy, który określi główne kierunki rozwoju. Będzie to efekt pracy zespołu opiniodawczo-doradczego.

Szkoła zawodowa powinna być szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Zmianami należy tak kierować, aby wybór szkoły zawodowej był świadomym wyborem, aby szkoła ta nie kojarzyła się ze szkoła gorszego gatunku, należy wrócić do tradycji, kiedy szkoła zawodowa była szkołą elitarną.

Na początku trzeba wzmocnić szkolne doradztwo zawodowe. Doradztwo zawodowe powinno być traktowane, jako proces całożyciowy, powinno zaczęć się już w przedszkolu. Pewien pakiet informacyjny, o tym, jakie predyspozycje ma dziecko musi przechodzić z poziomu na poziom. Apogeum doradztwa zawodowego stanowiłaby szkoła gimnazjalna, bo tam dokonuje się wyboru dalszego kształcenia.

Doradztwo musi być ukierunkowane na ucznia, ale ważne jest także uświadomienie rodzicom, jakie predyspozycje ma ich dziecko (np. do kierunków technicznych), tak, aby w przyszłości wykonywało satysfakcjonujący zawód. To rodzice najczęściej pomagają dziecku wybrać szkołę, powinien to być wybór świadomy.

Tempo, w jakim świat się zmienia i to, co się zmienia stawia nowe wyzwania przed edukacją, szczególnie zawodową. Zmiana środowiska pracy związana z globalizacją gospodarki, problemami z ochroną środowiska, z powstawaniem społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa usługowego, wielokulturowego, ale też społeczeństwa starzejącego się, powoduje, że pojawiają się nowe formy zatrudnienia, a pracodawcy stawiają nowe wymagania wobec pracowników. Zadaniem szkół zawodowych jest stworzenie takich mechanizmów, aby na bieżąco można było niwelować rozdźwięk między tym, co dzieje się w gospodarce a własną ofertą edukacyjną. Szkoła musi szybko reagować na zmieniające się potrzeby oraz preferować ideę uczenia się przez całe życie wynikającą ze strategii lizbońskiej. Uczenie się przez całe życie, jako jedna z kompetencji kluczowych, powinna znaleźć odzwierciedlenie w nowej podstawie programowej, która będzie obowiązywała od 2012 roku. Według prognoz w 2025 roku pojawi się około 80% nowych technologii, co stanowi olbrzymie wyzwanie dla kształcenia zawodowego, dla wytyczenia nowych kierunków w tym kształceniu oraz potwierdza konieczność uczenia się przez całe życie.

Środowisko pracy w latach siedemdziesiątych to kultura produkcji, w latach osiemdziesiątych – kultura, jakości, obecnie to przede wszystkim kultura kompetencji.

Kompetencja to:

 1. zdolność wykonywania określonych zadań zawodowych.

 2. określone cechy psychofizyczne, autonomia i samodzielność, standardy zachowań.

Pracownik (absolwent szkoły) będzie miał pełne kompetencje zawodowe, jeśli połączy te dwie kategorie oraz nabierze doświadczenia zawodowego i będzie właściwie zmotywowany.

Szkoła zawodowa przyszłości nie może funkcjonować bez udziału pracodawców, nie może bez ich udziału odpowiednio kształcić kompetencji zawodowych.

Rola pracodawców w przygotowywaniu zmian w szkołach zawodowych:

 1. współtworzenie nowych podstaw programowych w kształceniu zawodowym.

 2. instytucje wskazujące, co w kształceniu zawodowym się zmienia.

 3. organizacja miejsc praktycznej nauki zawodu.

Obecnie najważniejsze są umiejętności, ważniejsze niż wiedza, za którą nikt już nie nadąża. Powinniśmy kształtować takie umiejętności, aby absolwent umiał dostosowywać się do szeroko pojętej mobilności na rynku pracy, również europejskim.

Uzasadnienie podjęcia zmian w szkolnictwie zawodowym (kontekst polski):

 1. Potrzeby gospodarki i rynku pracy.

 2. Strategie rozwoju: kraju, regionów, edukacji.

 3. Priorytety działania MEN – najważniejsza jakość.

 4. Nowe podstawy kształcenia ogólnego.

 5. Wsparcie - Projekty EFS (PO KL).

Uzasadnienie podjęcia zmian w szkolnictwie zawodowym (kontekst europejski):

 1. Cele odnowionej Strategii Lizbońskiej.

 2. Strategia uczenia się przez całe życie (LLL).

 3. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (EQF/NQF).

 4. Kompetencje kluczowe, ECVET, EQARF, EUROPASS.

 5. Mobilność i wzajemne uznawanie kwalifikacji w UE.

Kontekst polski i kontekst europejski muszą się wzajemnie uzupełniać, należy w podobny sposób opisywać kwalifikacje, aby pracownik mógł się przenosić z jednego kraju do drugiego. Krajowe ramy kwalifikacji są pewnym uporządkowaniem kwalifikacji, które funkcjonują na polskim rynku pracy.

Nowa podstawa programowa szkół ponadgimnazjalnych odniesie się również do kompetencji kluczowych, podobnie jak ma to już miejsce na niższych stopniach edukacji. Będzie to właściwie pewien sposób uporządkowania i uzupełnienia, tego, co już funkcjonuje.

Kompetencje kluczowe:

 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.

 2. Porozumiewanie się w językach obcych.

 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.

 4. Kompetencje informatyczne.

 5. Zdolność uczenia się.

 6. Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe, społeczne i obywatelskie.

 7. Przedsiębiorczość.

 8. Ekspresja kulturowa.

Absolwent szkoły zawodowej powinien posiadać cechy osoby przedsiębiorczej, czyli kreatywność, elastyczność, innowacyjność, wyjątkowość, skłonność do podejmowania ryzyka, twórczość, kreowanie wartość, zdolność reagowania, osobistą inicjatywę, dyscyplinę.

Obecny rok jest rokiem innowacyjności i kreatywności. Innowacyjność i kreatywność w kształceniu zawodowym może się przejawiać w różnych aspektach. Przykładem są eksperymenty pedagogiczne i innowacje, w których wiele szkół już uczestniczy.

Pan Krzysztof Symela zwrócił uwagę, że bardzo ważne są egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Firmy o globalnym wymiarze zatrudniają tylko osoby z potwierdzonymi kwalifikacjami zawodowymi. Natomiast w Polsce często pracodawcy nie odróżniają świadectwa ukończenia szkoły od dyplomu potwierdzającego kwalifikacje. Obecnie egzaminy zawodowe nie są obligatoryjne, stąd wiele osób do nich nie przystępuje, ale mimo tego ponosimy ich koszty. W Niemczech np. jeśli ktoś kończy szkołę zawodową przystępują zawsze do egzaminu zawodowego.

W szkolnictwie zawodowym istnieje również możliwość wykorzystania podobnego modelu jak w szkolnictwie wyższym, tzw. punktów transferowych – pozwalających przenosić się z uczelni w jednym kraju na uczelnie w innym. W szkolnictwie zawodowym byłby to system transferu osiągnięć, pozwoliłby na przenoszenie się ucznia z jednego typu szkoły do drugiego, czy zmianę zawodu bez konieczności powtórnego uczenia się tych umiejętności, które już w jednym zawodzie nabył. Niezbędna jest, więc zmiana klasyfikacji zawodów i kształcenie modułowe w szerszym zakresie.

Do określonych kwalifikacji możemy dojść różnymi drogami, również z wykorzystaniem edukacji pozaformalnej (np. kursy, doskonalenia) i nieformalnej (uczenie się samodzielne poprzez wykonywanie pracy). Te dwa rodzaje edukacji, to właśnie kształcenie ustawiczne. Pan Krzysztof  Symela uważa, że należy stworzyć pewne mechanizmy, które pozwoliłyby potwierdzić kwalifikacje zdobyte w edukacji nieformalnej czy pozaformalnej, że nie będzie ważna droga, jaką dochodzi się do pewnych umiejętności, a tylko i wyłącznie umiejętności.

Europejskie ramy kwalifikacji to pewien schemat, do którego każdy kraj będzie dopasowywał swoje kwalifikacje. Każdy kraj określi sam, ile jest u niego poziomów ( w niektórych jest np. 10 – 12, ale większość państw ma 8). Prace nad ramami kwalifikacji trwają także w Polsce, uczestniczą w nich przedstawiciele OSKKO.

Zespół opiniodawczo-doradczy pracuje nad zmianami w 10 podstawowych obszarach:

 1. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.
  Obecnie jest 208 zawodów. Najpierw niezbędny jest przegląd zawodów pod względem przydatności dla gospodarki, gdyż wiele zawodów może funkcjonować, jako specjalizacja w innych zawodach. Konieczne są również wspólne kwalifikacje dla grupy zawodów np. dla mechaników, informatyków, zawodów ekonomicznych. Podstawa programowa powinna być dokumentem jednolitym: na wejściu określać, czego uczyć, na końcu, jakie uczeń będzie miał kwalifikacje, czyli wskazywać listę umiejętności i zasób wymaganej wiedzy w danym zawodzie.

 2. Rozwój doradztwa zawodowego w systemie oświaty.
  Integracja doradztwa szkolnego z rynkiem pracy. W szkole powinien być zatrudniony nauczyciel doradca zawodowy.

 3. System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
  Będziemy chcieli oddzielić egzamin maturalny od egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowego oraz poszerzyć możliwość potwierdzenia kwalifikacji zawodowych zdobytych w edukacji pozaformalnej.

 4. Struktura i organizacja kształcenia zawodowego.
  Nie będzie zmian struktury kształcenia ponadgimnazjalnego. Możliwe, że nastąpi skrócenie nauki w technikum uzupełniającym do dwóch lat, możliwe, że rozszerzy się oferta szkolnictwa pozaszkolnego, jako krótkich form kształcenia zawodowego. Pojawiła się propozycja, aby pierwszy rok kształcenia ponadgimnazjalnego był wspólny dla wszystkich szkół, nie jest to jednak rozstrzygnięcie końcowe. Wymiar godzin przeznaczonych na przedmioty zawodowe zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie.

 5. Kształcenie zawodowe osób ze specjalnymi potrzebami.
  Zwrócenie uwagi na potrzebę nabywania kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych, poszerzenie oferty programowej.

 6. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
  Co roku ubywa duża ilość nauczycieli przedmiotów zawodowych. Po zmianie Ustawy o systemie oświaty będziemy mogli zatrudnić specjalistę oferując mu pensję na poziomie nauczyciela dyplomowanego. Powinna być ogólnie dostępna oferta samo uczenia się nauczycieli. Możliwość organizacji praktyk nauczycieli w przedsiębiorstwach, przygotowanie nauczycieli do programów modułowych, do kształcenia na odległość (wykorzystanie EFS PO KL).

 7. Udział pracodawców w kształceniu zawodowym.

 8. Oferta programowa i obudowa programów oraz kształcenie zawodowe na odległość.
  Możliwość bezpłatnego korzystania z pakietów edukacyjnych (brakuje podręczników do kształcenia zawodowego) i modułowych programów dostępnych na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Materiały te umożliwią dostosowanie procesu kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy.

 9. Promocja kształcenia zawodowego i ustawicznego.
  Zmiana wizerunku szkoły i promowanie umiejętności zawodowych (np. Euroskills). Promowanie konkursów i olimpiad przedmiotów zawodowych. Wyłanianie w konkursach i nagradzanie dobrych praktyk współpracy z pracodawcami.

 10. Finansowanie kształcenia zawodowego.
  Kształcenie zawodowe jest drogie, dzięki projektom unijnym, które funkcjonowały wcześniej doposażono wiele ośrodki egzaminacyjnych. Zastanawiamy się, czy subwencja powinna być dla wszystkich typów kształcenia zawodowego taka sama. Są różne propozycje jak tę subwencję dzielić. 

Dyrektor Krzysztof Symela zakończył wykład podsumowaniem głównych kierunków zmian w szkolnictwie zawodowym, zmian, które rozpoczną się w roku 2012/2013.

W drugiej części spotkania uczestnicy zadawali pytania i dzielili się wątpliwościami.

Tomasz Dobosz (Częstochowa): Jeśli absolwent gimnazjum będzie wybierał szkołę zawodową świadomie, doradca zawodowy będzie niezbędny w gimnazjum. Jak MEN zamierza przekonać organy prowadzące szkołę do tworzenia etatów doradcy?

Dyrektor szkoły zawodowej ma zapewnić jej rozwój. Powiatowe Urzędy Pracy mają tylko informacje przeszłe i teraźniejsze, nie mają przyszłych. Rodzice nie otrzymają informacji, w jakich zawodów będzie brakować na rynku pracy. Jaki nowe typy zawodów proponować?

Odp. Zapis, że można zatrudnić doradcę zawodowego w szkołach jest tylko fakultatywną propozycją, są propozycję, aby zatrudnienie było obligatoryjne. Doradca zawodowy powinien być zatrudniony w każdym typie szkoły, a w szczególności w gimnazjum. Obecnie rozpocznie się realizacja w KOWEZiU projekt, dzięki któremu powstaną centra doradztwa zawodowego w danym regionie. Dwa systemy doradztwa: na poziomie szkoły i urzędu pracy powinny się wzajemnie wspierać

Monitorowanie rynku pracy jest tylko pewną perspektywą do zorganizowania kształcenia w nowym zawodzie, to nie jest krótki kurs dla bezrobotnego. W tym roku Ministerstwo Pracy uruchamia projekt, który będzie metodami ekonometrycznymi badał stały popyt na pracę w długim horyzoncie czasowym. 

Tadeusz Burczyk (Starogard Gdański): Czy po ukończeniu technikum, jeśli absolwent nie zda egzaminu zawodowego mógłby otrzymać inne świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej niż uczeń, który ten egzamin zdał? W Polsce pracodawcy jeszcze nie rozróżniają świadectwa ukończenia technikum od dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Odp. To jest bardzo rozsądna propozycja – główną wartość ma stanowić dyplom potwierdzający kwalifikacje. Taka propozycja padała już wcześniej z innych środowisk. Chcemy zmienić całą formułę świadectwa, ale konieczna jest zmiana rozporządzenia. Chcemy, aby organizacje pracodawców czy organizacje branżowe zatrudniały na podstawie kwalifikacji, czyli właśnie dyplom, który te kwalifikacje potwierdza. Świadectwo jest tylko przepustką do dalszego kształcenia. Taki człowiek (mający świadectwo potwierdzające kwalifikacje) inaczej startuje w hierarchii zatrudnienia również płacowej.

Głos z sali: Czy jest szansa na uporządkowanie nazewnictwa zawodów np. w branży gastronomii?

Odp. Przy zmianach będziemy chcieli uwzględnić państwa propozycje. Ujednolicenie nazewnictwa jest też związane z nazewnictwem europejskim. Będziemy przeglądać i sugerować zmiany.

Głos z sali: Technik pojazdów samochodowych musi mieć dodatkowe uprawnienia do różnych rzeczy, niestety nie jest to przewidziane w programie kształcenia w tym zawodzie

Odp. Zgadzam się, że formuła absolwenta bez uprawnień pokazuje niedoskonałości kształcenia zawodowego. Podział zawodów na kwalifikacje ma za zadanie pokazać, co na każdym poziomie nasz absolwent potrafi, jakie ma umiejętności.

Halina Majdak-Maj (Bielsko Biała): Z niepokojem patrzę na te projekty, czy jest taka szansa, abyśmy mieli 2 lata spokoju, aby to, co jest dobre modyfikować, a nie zmieniać? Obawiam się, że kolejna zmiana polityczna spowoduje kolejne zmiany.
Czy MEN mogłoby pomóc w promowaniu w mediach szkolnictwa zawodowego? Pomóc w zmienianiu nastawienia społeczeństwa do tego szkolnictwa.

Odp. Głównym założeniem wprowadzania zmian jest to, o czym pani mówił: nie popsuć tego, co jest dobre. Pomimo, że opcje polityczne mogą się zmieniać, to projekty EFS będą funkcjonować do 2015 roku. Na poziomie rejonów powinniście państwo dotrzeć do projektów EFS dotrzeć, aby spełniać marzenia. Szkoła zawodowa ma być szkołą pozytywnego wyboru, również media mają kreować ten pozytywny wizerunek. Musimy jednak pokazać przykłady dobrych praktyk i sukcesy w kształceniu zawodowym.

Głos z sali: Czy nowy egzamin, który ma być w 2015 będzie zweryfikowane? Czy MEN bierze pod uwagę reorganizację CKUiP, szczególnie zmianę sposobu finansowanie?

Odp. Nowa podstawa programowa wchodzi w 2012/2013, czyli formuła egzaminu musi ulec zmianie, stara będzie ulegać wygaszaniu. Nowy egzamin zostanie poprzedzony pilotażem. Będzie możliwość cząstkowego potwierdzania kwalifikacji, uczeń będzie zbierał certyfikaty po każdej klasie, prawdopodobnie będzie je wydawała szkoła. Dzięki temu uczeń może wcześniej zacząć funkcjonować na rynku pracy. Finansowanie CKUiP leży na dzień dzisiejszy w gestii jednostek samorządu terytorialnego.

Piotr Danielewicz (Braniewo): Czy MEN rozważało możliwość przeznaczenia część podatków od pracodawców  na dofinansowanie szkolnictwa zawodowego (tak praktykuje się w Niemczech)?

Odp. W ten sposób pracodawca płaci za kształcenia organizacje pracowników, będziemy to proponować. Tak jest w rzemiośle,  na młodocianego pracownika rzemieślnik otrzymuje pewną kwotę pieniędzy. Niekoniecznie rozwiązania z innych państw możemy powielać, one kształtowały się historycznie i mają pewne uwarunkowania, również prawne.

Spotkanie w Bibliotece Narodowej zakończyło pierwszy dzień konferencji. Uczestnicy przejechali do Miętnego, gdzie odbywały się kolejne dni obrad konferencji.


Sobota, 18 kwietnia 2009 r. - II dzień Konferencji. Miętne.
 

Przygotowanie szkół zawodowych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne do stosowania Europejskich Ram Odniesienia Na Rzecz Zapewnienia Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym
Ewa Kędracka i Jolanta Podłowska
Prezentacje do pobrania:
Prezentacja „Jakość kształcenia zawodowego w UE”      Prezentacja CQAF_EQARF dla OSKKO    Prezentacja „Drogowskazy...” 

Prelegentki omówiły tworzenie mechanizmów zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Zalecane przez nie materiały dodatkowe to: „edukator zawodowy”  http://www.koweziu.edu.pl/edukator/index.php , a w nim dział Jakość w edukacji: http://www.koweziu.edu.pl/edukator/index.php?module=News&catid=&topic=16&allstories=1

Spotkanie z Sekretarzem Stanu MEN, Krystyną Szumilas. Stan prac resortu edukacji nad zmianami prawa oświatowego.

prezentacja min. K. Szumilas do pobrania
(do pobrania także na stronie VI Konferencji OSKKO)

Minister Krystyna Szumilas przedstawiła główne kierunki zmian w oświacie, jak:

 • zapewnienie lepszego dostępu do edukacji najmłodszych dzieci przez obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do wieku lat 6 (od 1 września 2012 r.), umożliwiające wykorzystanie potencjału systemu szkolnego dla wyrównywania szans.

 • Upowszechnienie edukacji przedszkolnej - od 1 września 2009 r. dzieci pięcioletnie będą miały prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast od 1 września 2011 r. wprowadzony zostanie obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich.

 • Przekazywanie szkół osobom fizycznym lub osobom prawnym niebędącym  jednostkami samorządu terytorialnego z ominięciem procesu likwidacyjnego, jeżeli uczy się w niej nie więcej niż 70 uczniów oraz uzyska pozytywną opinię kuratora oświaty na przekazanie.

 • Wzmocnienie nadzoru i ograniczenie biurokracji szkolnej poprzez doprecyzowanie podziału obowiązków między jednostkami samorządu terytorialnego a kuratorami. Wprowadzone zmiany pozwolą kuratoriom oświaty skoncentrować się na najważniejszym zadaniu – nadzorze nad jakością kształcenia. Dotyczą one między innymi rezygnacji z opiniowania przez kuratora oświaty: arkuszy organizacyjnych szkoły,      planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli, projektów sieci szkół, połączenia szkół w zespół z wyjątkiem łączenia szkoły podstawowej z gimnazjum. Pozostawiono konieczność zasięgnięcia opinii kuratora oświaty w przypadku likwidacji szkoły.

 • Zmiana składu komisji konkursowej, która wybiera dyrektora szkoły. Po wejściu ustawy w życie w skład komisji będzie mniej liczny. Zasadą będzie, że większość w komisji będą mieli przedstawiciele samorządu i nadzoru pedagogicznego. Zmodyfikowano przepisy dotyczące powoływania na stanowisko dyrektora szkoły osoby niebędącej nauczycielem.

 • Przejrzystość systemu dotowania przez jednostki samorządu terytorialnego szkół publicznych i niepublicznych (w związku z wynikami kontroli NIK zaprojektowane zmiany mają na celu wprowadzenie mechanizmów umożliwiających weryfikację wydatkowania dotacji przyznanych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego szkołom i placówkom publicznym, prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne - inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz szkołom i placówkom niepublicznym).

 • Otwarcie polskiego systemu edukacji na świat poprzez stworzenie możliwości tworzenia oddziałów międzynarodowych. Projektowane zmiany dotyczą możliwości tworzenia w szkołach publicznych i niepublicznych oddziałów międzynarodowych, w których nauczanie będzie zgodnie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną instytucję edukacyjną. Uczniowie uczęszczający do oddziałów międzynarodowych będą realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

 • Nauczanie domowe. Wprowadzone w ustawie zmiany pozwalają na spełnianie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą lub przedszkolem. Zezwolenie na nauczanie domowe rodzice uzyskają po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Efekty kształcenia domowego będzie sprawdzał dyrektor szkoły podczas egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych raz w roku. Dziecko uczone w domu będzie realizowało tę samą podstawę programową co dzieci uczące się w szkole.

 • Dopuszczanie do użytku programów nauczania. Zgodnie z nowelizacją wybrane przez nauczycieli programy będzie dopuszczał do użytku szkolnego w danej szkole jej dyrektor. Będzie on odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego i podanie do wiadomości publicznej wykazu wybranych podręczników w terminie do 15 czerwca danego roku. Proponowane zmiany dają większą swobodę w doborze programów.

 • Odstąpienie od zalecania do użytku szkolnego środków dydaktycznych. Liczba i różnorodność środków dydaktycznych, które mogą być używane w procesie nauczania powoduje, że zalecenie wszystkich z nich do użytku szkolnego przez ministra jest niemożliwe i niecelowe. Z powyższych względów w nowelizacji ustawy uchylono upoważnienia dla ministra do określenia w drodze rozporządzenia warunków i trybu zalecania do użytku szkolnego środków dydaktycznych.

 • Wprowadzenie definicji niepełnosprawności sprzężonych – co pozwoli uporządkować kwestie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dokładne naliczanie kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla uczniów niepełnosprawnych

 • Zatrudnienie osoby do kształcenia zawodowego, a  niebędącej nauczycielem. Zmieniane zapisy pozwalają ustalić poziom wynagrodzenia dla takich osób na poziomie nie wyższym niż wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego.

Po wystąpieniu rozpoczęła się dyskusja.

 

Pytania dostarczone do odpowiedzenia po konferencji (pyt. które nie zostały zadane):

szkolnictwo zawodowe:

 • Dlaczego zawód wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w lipcu 2008 r. - 347[10] Technik rzemiosł artystycznych - sztukatorstwo i kamieniarstwo artystyczne nie ma podstawy programowej? Brak podstawy stanowił powód braku zgody KO na uruchomienie kształcenia w tym zawodzie od września 2009 r. (Zespół Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. w Zielonej Górze).

 • Czy wzięto pod uwagę fakt podwyższenia kosztów kształcenia zawodowego w świetle nowej ustawy (zatrudniania specjalisty ze stawką dyplomowanego)? Czy Ministerstwo uświadamia sobie realne wysokości subwencji niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół zawodowych?

 • W jaki sposób samorządy terytorialne dzielą subwencje oświatowe dla szkoły niepublicznej prowadzącej kształcenie zawodowe w odniesieniu do szkół publicznych? Jaka jest podstawa prawna? 

funkcjonowanie szkół policealnych kształcących tzw. „młodzież” lub dorosłych (analogiczne pytania w odniesieniu do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego):

 • Czy w akcie powołania publicznej szkoły policealnej należy zaznaczyć jaka będzie jej organizacja kształcenia – tzn. czy będzie realizowała ramowy plan nauczania „dla młodzieży” lub dla dorosłych? (Art. 58 ust.1 ustawy o systemie oświaty mówi tylko o konieczności określenia typu, nazwy i siedziby)

 • Czy możliwe jest w jednej szkole policealnej prowadzenie kształcenia w oddziałach realizujących ramowy plan nauczania dla młodzieży oraz w oddziałach realizujących ramowy plan nauczania dla dorosłych?

 • Czy możliwe jest połączenie w zespół szkół: szkoły policealnej  dla młodzieży oraz szkoły policealnej dla dorosłych? (traktując różnicę w organizacji kształcenia jako dodatkowe zróżnicowanie podtypów szkoły ponadgimnazjalnej (typ – ponadgimnazjalna, podtyp – policealna, podtyp podtypu – dla dorosłych, dla młodzieży)

 • Jaka zdaniem Ministerstwa jest najbardziej właściwa forma funkcjonowania szkoły policealnej kształcącej tzw. „młodzież” i dorosłych? Jako jedna szkoła czy jako zespół szkół? (Wydaje się, że funkcjonowanie tego jako odrębnych jednostek jest nieuzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie – ta sama baza dydaktyczna, ta sama kadra pedagogiczna, ci sami pracownicy administracyjno-obsługowi).

szkolnictwo medyczne:

 • Czy wobec planów przedstawionych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ratownictwie medycznym – zamknięcie kształcenia w zawodzie ratownik medyczny na poziomie średnim, ostatni nabór do szkół policealnych w roku szkolnym 2011/2012 (mając też na uwadze wcześniejsze wprowadzenie zmiany
  w szkolnictwie medycznym na poziomie średnim – likwidacja kształcenia w zawodach: pielęgniarka, położna, technik analityki medycznej, technik fizjoterapii, instruktor higieny) – należy domniemywać, że planowana jest likwidacja szkolnictwa medycznego na poziomie średnim? Czy ewentualnie, w zamian, planowane jest wprowadzenie innych zawodów, kształconych na poziomie średnim, które zagwarantują społeczeństwu podstawową opiekę medyczną.

 

Autoprezentacja w pracy dyrektora placówki oświatowej.
Dorota Anyż.

Zebrani wzięli udział w wykładzie i ćwiczeniach uświadamiających potrzebę właściwego budowania swego wizerunku w pracy kierowniczej.


Protokół dyplomatyczny w pracy dyrektora placówki oświatowej.
Janusz Niesyto.

Ambasador RP przybliżył zebranym podstawy dyplomatycznego postępowania dyrektora podczas imprez szkolnych i samorządowych.

Możliwości rozwoju placówki z wykorzystaniem funduszy UE
Jerzy Nowak. Moduł WSZPWN

We wstępie prelegent powiedział: Dzięki funduszom strukturalnym istnieje wiele możliwości pozyskania środków na wsparcie działalności placówek edukacyjnych. Dzięki nim kraje członkowskie UE mogą się modernizować, co przyczynia się do zwiększania spójności ekonomicznej i społecznej w UE. Fundusze strukturalne adresowane są do państw i regionów strukturalnie zacofanych i zagrożonych marginalizacją. Im szybciej przestaniemy z nich korzystać tym lepiej dla nas.

Konspekt wykładu do pobrania.


Niedziela, 19 kwietnia 2009 r. - III Dzień Konferencji, Miętne.
Dyskusja programowa.

Trzeci dzień konferencji został poświęcony na przygotowanie stanowiska Konferencji - zarówno na rzec
z OSKKO, by dać Stowarzyszeniu podstawę do działań w roku 2009 jak i na rzecz zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pracowano w 2 panelach dyskusyjnych.  Prowadzili je członkowie Zarządu OSKKO - Bogna Skoraszewska i Andrzej Jasiński. Wypracowano stanowisko Konferencji.

Zespół prowadzony przez A. Jasińskiego:

 

Relacja ze spotkania panelu Bogny Skoraszewskiej. „ Struktura szkolnictwa zawodowego i system kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych”. Relacjonuje Bogusława Gloc-Nierubliszewska.
prezentacja do pobrania

Prowadząca zapoznała uczestników z kierunkami prac Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego i zaprosiła do dyskusji i wymiany doświadczeń. 

Głos z sali. Proszę o podzielenie się doświadczeniami na temat wprowadzania programów modułowych. Czy pasują one do wszystkich zawodów?

Tadeusz Burczyk (Starogard Gdański) – Korzystam z programu modułowego w zawodzie technik informatyk w szkole policealnej w systemie zaocznym. 

Tomasz Dobosz (Częstochowa) wprowadził w tym roku szkolnym program modułowy w klasie I w zawodzie technik mechanik. Podzielił się swoją opinią z zebranymi. Dokładne rozpracowanie programu zajęło 2 tygodnie.

 • trzeba było opracować kalendarz roku na cały rok szkolny, bo jeśli nie zrealizuje się jakiś zajęć, to nie można realizować następnego modułu

 • problemy w organizacji pracy dla kształcenia modułowego w szkole dla młodzieży, trzeba np. przewidzieć dostęp do pracowni informatycznej przez 6 tygodni, czyli zmienić wtedy plan lekcji dla innych klas.

 • kłopot z zaplanowaniem zajęć dla nauczycieli, np. nauczyciel ma 40 godzin w tygodniu, a w rozliczeniu rocznym 1, 01 godzin tygodniowo

 • jeśli w kl. II będą zajęci praktyczne, to nie ma godzin dla własnych nauczycieli - uczniowie idą do CKU

 • można realizować zajęcia praktyczne w zakładach pracy, ale jest wówczas problem z zapewnieniem bezpieczeństwo uczniów w czasie organizacji zajęć

 • przy wprowadzeniu programu modułowego najkorzystniejsze byłoby zatrudnienie nauczycieli na umowę o dzieło-to jest niemożliwe, nie ma wówczas również możliwości realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych

 • zapewnienie odpowiednich środków dydaktycznych

 • problemem jest również ocenianie, trzeba to bardzo dokładnie opisać w statucie szkoły. Z każdego modułu jest ocena, jeśli uczeń choruje i może być problem z zaliczeniem modułu, który się już skończył. Może być również tak, ze w jednym module jest kilka podmodułów i prowadzą je inni nauczyciele. Wtedy dobrze jest wprowadzić średnią ważoną.

 • problemem jest również nieobecność nauczyciela-w małych szkołach nie ma specjalisty z danej dziedziny.

 • trzeba wprowadzić dodatkowe moduły przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • czasami realizuje się jednocześnie 2-3 moduły, występują wówczas problemy a przydziałem sal lekcyjnych

Piotr Danielewicz (Braniewo):

 • Należy usystematyzować klasyfikację zawodów, programy nauczania do niektórych zawodów zawierają te same treści, a są sklasyfikowane, jako różne zawody.

 • Jakie umiejętności powinien mieć absolwent technikum?

 • Trzeba stworzyć grupy zawodów, takich, aby chcąc zdobyć kolejny zawód można było zrobić tylko dodatkowy kurs, jeśli pozostałe umiejętności są takie same.

Tadeusz Burczyk (Stargard Gdański): Nie powinno być takich zapisów jak obecnie np. w zawodzie technik prac biurowych. W szkole dla ponadgimnazjalnej można prowadzić kształcenie w tym zawodzie wyłącznie dla uczniów niedowidzących i słabowidzących, natomiast w szkole ponadgimnazjalnej dla wszystkich., nie ma takich ograniczeń.

Bogumiła Kuhiwczak (Zabrodzie): Należy usystematyzować nazewnictwo zawodów technikalnych. Większość zawodów ma w nazwie technik, jednakże są również takie, które tej nazwy nie mają, mimo kształcenia na takim samym poziomie (np. kucharz-powinna być nazwa technik kucharz). Trzeba to zmienić, gdyż to deprecjonuje zawód technika.

Piotr Danielewicz (Braniewo): Ze zmianą struktury szkolnictwa zawodowego wiąże się też finansowanie. Szkolnictwo zawodowe jest drogie. Może część podatków płaconych przez firmy z danej branży przeznaczyć na odtworzenie szkolnictwa zawodowego, np. część podatków firm budowlanych mogłaby być przeznaczona na wyposażenie szkoły budowlanej. 

Bożenna Błońska (Radzymin): Zbyt mało mówimy o dofinansowaniu szkół, a nie wprowadzimy lepszej jakości bez dobrego wyposażenia. Dawniej prace dyplomowe były rozwiązaniem dla bazy technodydaktycznej. Obecnie brak jest zarówno środków na pomoce dydaktyczne jak i firm produkujących te pomoce. Nawet wspaniałe programy nie zapewnią dobrej jakości w kształceniu zawodowym bez odpowiedniej bazy technodydaktycznej.  

Piotr Danielewicz (Braniewo): Nie można obarczać dyrektorów szkół zatwierdzaniem programów dla kształcenia zawodowego. Program nauczania w danym zawodzie nie może napisać jeden nauczyciel, to musi zrobić zespół nauczycieli. 

Małgorzata Śliwińska (Koszalin): Koszty opracowania programów modułowych i kształcenie nauczycieli do pracy w tych programach oraz stworzenia sieci do nauczenie na odległość powinny być po stronie MEN.  

Mirosława Kutnik  (Chodzież): Program dla rzadkiego zawodu (np. zdobnik ceramiki) można napisać w porozumieniu z uczelnią wyższą. Jednak są problemy ze znalezieniem komisji do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

Krystyna Kobylakiewicz (Sandomierz): Szkoła prowadzi kształcenie w nowym zawodzie (sztukatorstwo artystyczne) jako eksperyment pedagogiczny. Oczekiwanie na wprowadzenie przez MEN zawodu do klasyfikacji to około 3 lata, nie można wówczas prowadzić ciągłego naboru.

Małgorzata Ragiel (Zielona Góra): Bardzo ważne jest, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czym ma być technikum w naszym systemie kształcenia? Dlaczego dziecku opłaca się wybrać technikum, a nie liceum? Obecnie uczeń idzie do zasadniczej szkoły zawodowej, aby zdobyć zawód, do liceum ogólnokształcącego, aby przygotować się na studia. Natomiast technikum ma dwa zadania: przygotować do matury i do zawodu. Uczeń wychodzi po czterech latach ze słabą maturą i często niezdanym egzaminem zawodowym lub zdanym, ale bez umiejętności niezbędnych w danym zawodzie. Przy obecnych ilościach godzin przedmiotów ogólnokształcących, a szczególnie matematyki czy fizyki zmniejszają się szanse młodzieży po technikach do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

Piotr Danielewicz (Braniewo): W technikach powinien być bardziej zmodyfikowany plan nauczania przedmiotów ogólnokształcących, np. w zawodzie technik mechanik więcej matematyki i fizyki, a brak biologii.

Małgorzata Ragiel (Zielona Góra): Przy założeniu, że reformując szkolnictwo zawodowe nie zmieniamy jego struktury, nie mamy możliwości zrobienia dobrego technikum. Dobre byłoby kształcenie dwustopniowe: najpierw dwuletnie zawodowe robotnicze, później ogólnokształcące przygotowujące do matury.

Głos z sali: Utrzymanie CKUiP obecnie jest w gestii jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na koszty jst nie są zainteresowane w ich dalszym utrzymywaniu. Może lepiej przekazać CKUiP wojewodom lub marszałkom sejmików wojewódzkich.

Głos z sali: Jakie jest stanowisko MEN w sprawie zawodów medycznych, tych, które przeszły pod Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego? Chcemy, aby te zawody wróciły do szkół.

Głos z sali: Należy zwrócić większą uwagę na kształcenie nauczycieli przedmiotów zawodowych. Nauczyciel, który skończył studia 10 lat temu, nie zna nowych technologii. Brakuje ośrodków dokształcania branżowego. Nauczyciele przedmiotów zawodowych, szczególnie praktycznej nauki zawodu powinni dokształcać się w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych.

 

Stanowisko II Konferencji Dyrektorów Szkół Kształcenia  Zawodowego

Po zapoznaniu się z informacjami na temat pracy Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego wyrażamy nasz niepokój w związku z zauważalnym, według nas, koncentrowanie się prac nad kształceniem w formach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych (pozaszkolnych, ustawicznych, na odległość). Uważamy za konieczne uwzględnienie w pracach Zespołu zadań statutowych szkół dla młodzieży i dążenie do stworzenia systemu szkolnego kształcenia zawodowego, który by zapewniał wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i umożliwiał tworzenie pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego.

Struktura szkolnictwa zawodowego, klasyfikacja zawodów

 • Proponujemy grupowanie zawodów, dla których wiele umiejętności jest takich samych lub zbliżonych; kwalifikacje w kolejnych zawodach można by wtedy zdobywać w formie kursowej.

 • Postulujemy zniesienie ograniczeń w klasyfikacji zawodów co do kształcenia tylko dla określonej grupy (np. zawody dopuszczone do kształcenia wyłącznie dla niewidomych i słabo-widzących w technikum 4-letnim, a bez takich ograniczeń w szkole policealnej – np. technik masażysta, technik prac biurowych).

 • Postulujemy zniesienie podziału szkół kształcących osoby pełnoletnie (szkoła policealna, technikum uzupełniające, uzupełniające liceum ogólnokształcące)  na szkoły dla młodzieży i dla dorosłych, a w zamian, ewentualne zdefiniowanie trybu kształcenia lub określenie minimalnego wymiaru czasu kształcenia.

 • Proponujemy rozważenie możliwość prowadzenia, po klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, kształcenia dwustopniowego -  dwuletnie kształcenie zawodowe + dwuletnie kształcenie przygotowujące do matury.

 • Uważamy za konieczne objęcie doradztwem zawodowym wszystkich uczniów gimnazjum i umożliwienie im poznania specyfiki zawodu, w którym planują kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej – ograniczy to nietrafne wybory zawodu, ujawniane często dopiero po roku kształcenia, a czasami nawet później. Nowa podstawa programowa zakłada realizację w klasach pierwszych wszystkich typów szkół głównie kształcenia ogólnego, co uniemożliwi sprawdzanie predyspozycji uczniów w trakcie zajęć praktycznych. Wskazane więc by było, przy rekrutacji do szkół zawodowych, przeprowadzanie testów predyspozycji (sprawdzianu uzdolnień technicznych).

 • Proponujemy odgórne  ustalenie progu punktowego przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 • Dostrzegamy potrzebę reaktywacji szkolnictwa zawodowego w powiatach ziemskich, w których nie ma CKP, CKU, dużych zakładów. Należy znaleźć sposób na motywowanie dzieci chcących uczyć się w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej, pochodzących z rodzin ubogich, zamieszkałych w miejscowościach odległych od szkół; może warto zorganizować dowożenie tych dzieci, podobnie jak
  w gimnazjum.

Zasadnicza szkoła zawodowa

 • Uważamy za zasadne skrócenie okresu kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej do 2 lat  (lub 2,5 i ostatnie 0,5 roku przeznaczyć tylko na kształcenie zawodowe); szkoły zasadnicze byłby wtedy zapewne chętniej wybierane, ze względu na możliwość szybszego usamodzielnienia się.

 • Postulujemy rozwiązanie problemu kształcenia praktycznego ucznia pełnoletniego, podejmującego naukę w ZSZ, na zasadach odpowiadających kształceniu pracowników młodocianych.

 • Dostrzegamy konieczność wprowadzenia zachęt stypendialnych dla podejmowania nauki  w zasadniczej szkole zawodowej.

Technikum

 • Stawiamy istotne pytanie: kim jest technik w naszym systemie kształcenia? Jakie umiejętności powinien mieć absolwent technikum? Dlaczego warto wybrać naukę w technikum?

 • Obecnie uczeń podejmuje naukę w ZSZ - by zdobyć zawód, w LO – by przygotować się na studia. Technikum realizuje każdy z tych celów połowicznie.

 • Widzimy konieczność elastycznego dopasowania kształcenia ogólnego w technikum do specyfiki kształconego zawodu (takie szanse widzimy w realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego czasu na jej realizację).

 • Zwracamy uwagę na konieczność korelacji programów nauczania z fizyki
  i matematyki z kształceniem zawodowym technicznym; obecnie takiej korelacji nie ma.

 • Uważamy za wskazane usystematyzowanie/ujednolicenie nazewnictwa zawodów na poziomie technikum – większość ma w swojej nazwie „technikum”, więc brak tego członu w nazwie sugeruje, że zawód nie jest zawodem kształconym na poziomie średnim (przykładowo - kucharz, kelner; mylące jest też podobne nazewnictwo na poziomie ZSZ i technikum – kucharz małej gastronomii, kucharz).

 • Dostrzegamy potrzebę zniesienia ograniczeń w przyjmowaniu uczniów do technikum uzupełniającego, związanych ze ściśle określoną podbudową programową – zawodem na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

 • Uważamy, że atrakcyjności uczenia się w technikach sprzyjałoby przywrócenie ich  absolwentom możliwości zdobywania uprawnień w poszczególnych zawodach – przykładowo uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie prowadzenia lub nadzorowania robót budowlanych.

Szkoła policealna

 • Uważamy za zasadne skrócenie cyklu kształcenia w szkołach policealnych. Kształcenie w większości zawodów w szkołach policealnych trwa 2 lata; wobec oferty trzyletnich licencjatów w szkołach wyższych może dojść do likwidacji szkół policealnych.

 • Nasz niepokój budzą działania wskazujące na planowaną likwidację szkolnictwa medycznego na poziomie średnim. Do tej pory zlikwidowano kształcenie w zawodach: pielęgniarka, położna, technik analityki medycznej, technik fizjoterapii, instruktor higieny. Planowana jest likwidacja kształcenia w zawodzie ratownik medyczny. Wobec powyższego, uważamy za konieczne wprowadzenie rozwiązań, które zagwarantują społeczeństwu podstawową opiekę medyczną – poprzez dwustopniowy system kształcenia (szkoła policealna + licencjat) lub wprowadzenie nowych zawodów, kształconych na poziomie średnim.

Oferta i obudowa programowa.

 • Dostrzegając zalety kształcenia modułowego, w szczególności w szkołach policealnych, sprzeciwiamy się pojawiającej się tendencji wprowadzania na siłę programów modułowych. Zwracamy uwagę na szereg wad kształcenia modułowego w systemie szkolnym:

  • wyposażone na jego potrzeby pracownie specjalistyczne wykorzystywane są tylko przez część roku szkolnego;

  • zatrudnienie nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy – realizacja modułów powoduje w danym okresie duże zwiększenie tygodniowej liczby godzin – trudno zachować wtedy higieniczne warunki pracy nauczyciela;

  • trudno jest o nauczycieli kształcenia modułowego- np. inżynier budownictwa nie ma kompetencji do praktycznej nauki np. tynkowania;

  • realizacja części jednostek modułowych poza szkołą wymusza organizację pozostałych zajęć w szkole tylko przez 3 lub 4 dni w tygodniu, komasują się wtedy przedmioty ogólnokształcące;

  • nie da się przewidzieć wszystkich zakłóceń procesu dydaktycznego w szkole; może się zdarzyć, że z powodu absencji nauczyciela jednostka modułowa nie zakończy się planowo a równoległa do niej – zgodnie z planem; jak wtedy organizować naukę?

  • problemem jest absencja uczniów; jak zapewnić uczniom możliwość nadrobienia zaległego modułu?

  • obawy budzi przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego, w szczególności do pisemnego zdawania części praktycznej (uczeń zalicza kolejne jednostki modułowe najpierw ogólnozawodowe, a im bliżej zakończenia cyklu nauczania – w coraz większym stopniu zawodowe ukierunkowane na opanowanie konkretnych umiejętności); na powtórki, podsumowania nie ma czasu w kształceniu modułowym;

  • lepsze efekty daje kształcenie pracownika młodocianego u pracodawcy – uczeń zdobywa bowiem tam także doświadczenie niezbędne w późniejszej pracy;

  • wiele programów modułowych zawiera przestarzałe już dziś treści.

 • Z punktu widzenia przyszłości absolwentów bezcenny jest faktyczny kontakt z pracodawcami i fachowcami spoza szkoły – w miejscu pracy. Programy nauczania powinny to uwzględniać.

 • Podstawy programowe kształcenia zawodowego i programy nauczania musza być wciąż modernizowane, by nie spóźniać się za postępem technologicznym - sugerujemy przegląd co 5 lat.

 • W kształceniu zawodowym konieczne jest danie prawnej możliwości wybierania podręczników  zarówno z listy zatwierdzonej przez MEN jak i spoza listy.

 • Postulujemy wprowadzenie możliwości, a nawet obowiązku zewnętrznego konsultowania programów dopuszczonych do użytku w szkole.

 • ministerstwo posiada odpowiednią infrastrukturę (np. KOWEZiU) i środki finansowe (w tym większą niż szkoły możliwość pozyskiwania środków unijnych) i nie może przerzucać całej odpowiedzialności za programowanie pracy szkół na nauczycieli i dyrektorów,

 • w częstych przypadkach dyrektora zespołu szkół będącego specjalistą kształcenia ogólnego i jednego nauczyciela przedmiotów zawodowych w danym zawodzie w tym zespole istnieje realne niebezpieczeństwo, że programy takie będą reprezentowały niski poziom,

 • prawdopodobne jest też niespełnienie warunków formalnych (opiniowanie programu przez innego nauczyciela tej samej lub podobnej specjalności).

 • Naszym zdaniem, MEN powinien doprowadzić do powstania grupy ekspercko-doradczej, której zadaniem byłoby między innymi opiniowanie i ocenianie programów nauczania.

Kształcenie na odległość.

 • Dostrzegamy zalety i przyszłość KNO w formie łączącej e-learning z częścią praktyczną realizowaną w laboratoriach i zakładach pracy.

 • Mając na uwadze statutowe obowiązki szkół uważamy, że e-learning powinien jedynie pełnić funkcję wspomagającą proces kształcenia.

 • Zwracamy uwagę na uwarunkowania organizacyjne tej formy kształcenia:

  • budowę odpowiedniej platformy e-learningowej,

  • stworzenie bazy pakietów edukacyjnych,

  • wykształcenie specjalistów, zarówno od obsługi informatycznej platform jak i przygotowanie metodyczne i merytoryczne nauczycieli pracujących w tej formule.

 • Zwracamy też uwagę na kosztowność KNO, ze względu na konieczność wyposażenia w sprzęt zarówno ośrodków kształcenia jak i klientów. 

 • Uważamy za konieczne ustalenie standardów pracy nauczyciela w systemie KNO – dla ustalenia choćby wysokości pensum, wynagrodzenia.

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

 • Proponujemy by kształcenie zawodowe prowadzili nauczyciele – praktycy w zawodzie; podobnie jak jest to rozwiązane przykładowo w Finlandii – zatrudnianie w kształceniu zawodowych tylko nauczycieli, którzy mają 3-5 letnia praktykę zawodową i zdany egzamin z kwalifikacji.

 • Postulujemy wzmocnienie doradztwa metodycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego; obecnie doradców i konsultantów jest zbyt mało, zwłaszcza w proporcji: liczba doradców a liczba zawodów czy nawet branż. Wskazane jest stworzenie zachęt dla samorządów do zatrudniania doradców i konsultantów.

 • Uważamy za konieczne wprowadzenie systemowych rozwiązań, głównie poprzez stworzenie zachęt finansowych:

 • umożliwiających nauczycielom (ale także uczniom) coroczne odbywanie kilkudniowej praktyki w nowoczesnych firmach działających na  rynku,

 • przywrócenie sytemu patronackiego, poprzez włączenie firm w monitorowanie pracy szkół, stwarzanie warunków do kontaktu z nowoczesnymi technologiami oraz zatrudnianie absolwentów;

 • Widzimy potrzebę większego wykorzystania dostępnych  środków unijnych na doskonalenie nauczycieli w niewielkich, lokalnych projektach.

 • Naszym zdaniem, duże i nowoczesne centra kształcenia powinny zatrudniać doradców zawodowych (mogliby to być nauczyciele tych ośrodków, egzaminatorzy, specjaliści spoza oświaty).

 • Popieramy projekt rozwiązania polegający na powołaniu zespołów eksperckich; poza pracą z nauczycielami mogliby oni zajmować się także wspomaganiem szkół
  w zakresie tworzenia oferty programowej.

 • Dostrzegając zalety obligatoryjnych szkoleń dla nauczycieli  przedmiotów zawodowych, wskazujemy na potrzebę określenia zasad ich organizacji, by nie stały się tylko formalnością; proponujemy stworzenie branżowych ośrodków dokształcania nauczycieli.

Egzaminy zewnętrzne.

 • Osoby pragnące uzyskać zaliczenie egzaminów cząstkowych lub potwierdzić kwalifikacje uzyskane nieformalnie powinny mieć takie możliwości w formach pozaszkolnych – włączenie ich w system szkolny nie wydaje się możliwe; chyba że działalność ośrodków egzaminacyjnych prowadzona będzie poza szkołami.

 • Procedura zdawania egzaminów zawodowych:

 • powinny być bardziej przyjazne zdającym,

 • należy odejść od czasochłonnego przepisywania fragmentów arkuszy,

 • należy umożliwić korzystanie z pakietów materiałów pomocniczych, tablic ze wzorami czy wskaźnikami,

 • jak najszybciej należy wprowadzić zdawanie części praktycznej egzaminu po technikum w formie zadania, a nie opisu projektu,

 • należy stworzyć mechanizm umożliwiający przystąpienie absolwentowi dwóch różnych szkół/zawodów do przystąpienia do egzaminów z zakresu obu zawodów.

 • Ocenianie:

 • kryteria oceniania powinny wynikać ze standardów,

 • arkusze egzaminacyjne oraz klucze odpowiedzi powinny być jawne po zakończeniu egzaminu,

 • kontrowersyjny jest 75% próg zdawalności etapu praktycznego egzaminu zawodowego, w szczególności gdy egzamin ten jest zdawany w formie opisu projektu.

 • Terminy:

 • należy zadbać o odpowiednie rozłożenie w czasie egzaminów w technikum; propozycje dotyczące zdawania egzaminu zawodowego przed ukończeniem szkoły uważamy za nietrafne; egzamin zawodowy powinien zdawać absolwent szkoły. jeśli zda egzamin, a nie ukończy szkoły, co wtedy? czy otrzyma zaświadczenie
  o zdanym egzaminie?

 • wobec niemożności ustalenia jakie powinny być terminy egzaminów maturalnego
  i zawodowego w przypadku ich rozdzielenia, postulujemy pozostawienie obecnych rozwiązań z taką organizacją egzaminu zawodowego (np. przywrócenie  terminu kwietniowego), by jego wyniki mogły być brane po uwagę w rekrutacji na studia,

 • harmonogramy egzaminów potwierdzających  kwalifikacje zawodowe winny być ogłaszane odpowiednio wcześniej,

 • należy rozdzielić egzamin teoretyczny dla techników i zasadniczych szkół zawodowych – w zespołach szkół problemem jest brak sal i obsada zespołów nadzorujących,

 • konieczne jest ustalenie dodatkowych terminów egzaminów dla absolwentów, którzy z przyczyn losowych nie mogą przystąpić do niego w terminie podstawowym,

 • należy umożliwić powtórne zdawanie egzaminu po okresie krótszym niż 1 rok (to zbyt długi czas wyłączenia z kontaktu z zawodem).

 • Wynik egzaminu zawodowego powinien być brany pod uwagę przy rekrutacji na studia kierunkowe na równi z egzaminem maturalnym zdawanym na poziomie rozszerzonym.

 • Niezbędne jest przeorganizowanie systemu szkolenia egzaminatorów - w niektórych zawodach od  zgłoszenia kandydata do rozpoczęcia kursu mija nawet kilka lat.

Finansowanie

 • Uważamy za konieczne zróżnicowanie wag subwencyjnych – musi to być poprzedzone rzetelną i pogłębioną analizą kosztów kształcenia zawodowego w poszczególnych typach szkół i zawodach, także z uwzględnieniem kosztów ciągłej modernizacji bazy.

 • Proponujemy, by finansowanie kształcenia zawodowego przenieść częściowo na firmy branżowe (przykładowo przez przeznaczanie części podatków tych firm na wyposażenie szkoły).

 • Zwracamy uwagę na odczuwalny w szkołach brak pomocy dydaktycznych do kształcenia zawodowego; obecnie brakuje zarówno środków na pomoce dydaktyczne, jak i oferty firm w tym zakresie.

 

 


OSKKO dziękuje Wystawcom którzy wsparli Konferencję

kontakt z organizatorem:

tel/fax1: (089) 527-95-14, tel/fax2: (089)527-20-52

kom1: biuro kongresu -  0513-057-820, dyrektor – 0513-057-830

email: oskko@oskko.edu.pl