27 lipca 2014 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu ustawy.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu ustawy

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji


AKTUALIZACJA - stanowisko OSKKO.

OSKKO, po konsultacji ze środowiskiem kadry kierowniczej oświaty przekazuje poniższe uwagi i wnioskuje o ich uwzględnienie:

Proponowana zmiana

Uwagi – propozycje - postulaty

Art. 33 ust.1 pkt 3

udzielaniu pomocy przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 2 – 10, z wyłączeniem zakładów kształcenia nauczycieli, oraz szkołom, zespołom szkół, szkolnym punktom konsultacyjnym przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

Pojęcie udzielanie pomocy jest terminem bardzo obszernym. Obecnie udzielanie pomocy jest utożsamiane z przekazaniem informacji i formułowaniem wniosków z pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

Proponujemy:

 doprecyzować w sposób jednoznaczny pojęcie „udzielanie pomocy” o  formy i zakres tej „pomocy” lub zastąpić  terminem  - udzielanie informacji zgodnie z art. 35 ust.1 pkt f) – projektowanej zmiany

 

Art.,33 ust.3 pkt 4      

wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę i placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 2 – 10,
z wyłączeniem zakładu kształcenia nauczycieli, oraz szkołę, zespół szkół i szkolny punkt konsultacyjny przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej

Zdecydowanie brak racjonalnego uzasadnienia dla możliwości  wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia edukacyjne bez obowiązku poinformowania o tym dyrektora. Przepisy obowiązującego prawa jednoznacznie wskazują jakie kontrolne instytucje Państwa mają prawo wstępu na teren zakładu pracy, bez informowania o tym fakcie pracodawcy, podając przy tym uzasadniony, zgodny z normami przyjętymi w naszym systemie prawnym, powód takiej interwencji. Tego typu przesłanki nie mają  odzwierciedlenia w zakresie nadzoru pedagogicznego.

 

Stanowczo proponujemy pozostawić zapis art. 33 ust 3 pkt 4 w obecnie obowiązującej  formie.

 

Art.35 ust. 3

 W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze rozporządzenia, utworzyć specjalistyczną jednostkę nadzoru oraz określić jej organizację i szczegółowy zakres powierzonych zadań.

 

 

Brak uzasadnienia do tworzenia kolejnej instytucji - jednostki nadzoru (koszty tworzenia
i utrzymania), która miałaby współistnieć
z kuratorium.

 

Proponujemy:

Adekwatne do potrzeb modyfikować strukturę obecnie funkcjonującej jednostki nadzoru – kuratorium - bez konieczności tworzenia nowych specjalistycznych jednostek nadzoru.

 

Rozważyć także poszerzenie zakresu katalogu zleceń występujący w obecnie obowiązującym stanie prawnym (w nawiązaniu do aktualnego Art. 35 ust 5a)

art. 41. ust. 1 kompetencji stanowiących RP należy:

pkt 6 ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

Rada pedagogiczna winna mieć prawo opiniowania ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, pełnionego również przez dyrektora w ramach jego kompetencji, a nie jego stanowienia.

 

Proponujemy:

Przenieść proponowany zapis do art. 41 ust. 2 

Art. 54 ust.2 pkt 1

 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów realizowanego przez nauczycieli, uwzględniającego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

W pełni popieramy propozycję zawartą w art. 53, ust. 3a dotyczącą  wydłużenia do 3 lat kadencji rady rodziców.

 Po raz kolejny postulujemy jednak, by kompetencję uchwalania programu wychowawczego przekazać radzie pedagogicznej z warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Rodziców zmieniając zapisy art. 54 ust. 2 pkt1 oraz ust. 4

 

Art. 55 ust.5a
Samorząd uczniowski opiniuje projekt sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ nadzoru pedagogicznego.” 

 

Proponujemy:

by kompetencję opiniowania przez Samorząd uczniowski projektu sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego przyjąć z zastrzeżeniem, że nie dotyczy Samorządu uczniowskiego w szkołach podstawowych

 

uzasadnienie - wiek uczniów; 6-12 lat

 

Pobierz stanowisko OSKKO w formacie pdf.