Wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)  o zmianę przepisów w zakresie obowiązku szkolnego dzieci chorych, niebędących w stanie odbywać nauki.

W związku z brakiem regulacji prawnych dotyczących obowiązku szkolnego dzieci trwale niezdolnych do żadnej formy nauki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty przekazuje wniosek o zmianę prawa w nawiązaniu do następujących aktów prawnych, regulujących wykonywanie obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży:

Konstytucja RP, Art.  70.  [Prawo do nauki]

1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.

 

Ustawa Prawo oświatowe:

Art.  33.  [Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego]
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 31 ust. 4, są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10;

4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 - w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego.

Art.  35.  [Obowiązek szkolny]
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Powyższe zapisy w stosunku do dzieci, które są  niezdolne do nauki w jakiejkolwiek formie (chore) i wobec ich rodziców bywają wręcz okrutne w skutkach.

Wyjaśnienie: np. dziecko przebywające w hospicjum, które formalnie będzie od września uczniem nie będzie miało możliwości odbywania żadnej nauki, a jednak rodzice będą zobowiązywani do pisania  wniosków o usprawiedliwienie nieobecności. Można takich dzieci corocznie nie klasyfikować, próbować wystawiać świadectwa opisowe. Co w nich napisać gdy się ucznia nigdy nie widziało? Jak wyjaśnić rodzicom, udręczonym chorobą dziecka, że jest ono dla systemu edukacji tylko numerem w Systemie Informacji Oświatowej i takie są powody nękania ich biurokracją?

Rozumiejąc trudność zmiany Konstytucji, wnioskujemy o zmiany w Ustawie Prawo Oświatowe, zapewniające możliwość odstąpienia od realizacji obowiązku szkolnego w nadzwyczajnych okolicznościach.

Sprawa jest pilna, ponieważ co roku aktualny stan prawa naraża rodziców na niepotrzebne cierpienie.

 

Zarząd OSKKO